Õpetus ja Lepingud

25. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 103–104) (vaata ka 24. osa päist). See ilmutus avaldab Issanda tahte prohveti naise Emma Smithi suhtes.

1–6 Emma Smith, äravalitud naine, on kutsutud abistama ja lohutama oma abikaasat. 7–11 Ta on samuti kutsutud kirjutama, lahti seletama pühakirju ja välja valima kirikulaule. 12–14 Õigete laul on Issandale nagu palve. 15–16 Selles ilmutuses olevad kuulekuse põhimõtted kehtivad kõigile.

1 Võta kuulda oma Issanda Jumala häält, kui ma räägin sinule, Emma Smith, mu tütar; sest tõesti, ma ütlen sinule, et kõik need, kes avõtavad vastu minu evangeeliumi, on pojad ja tütred minu bkuningriigis.

2 Ilmutuse annan ma sulle oma tahte kohta, ja kui sa oled ustav ja akõnnid minu ees bvooruslikkuse radadel, hoian ma su elu ja sa saad cpärisosa Siionis.

3 Vaata, sinu apatud on sinule andeks antud ja sa oled äravalitud leedi, kelle ma olen bkutsunud.

4 Ära nurise nende asjade pärast, mida sa pole näinud, sest need on varjul hoitud sinu eest ja maailma eest, mis on minus olev tarkus tulevaseks ajaks.

5 Ja sinu kutse ametiks on minu teenija Joseph Smith noorema, sinu abikaasa alohutamine tema vaevades trööstivate sõnadega, tasaduse vaimus.

6 Ja sa pead minema koos temaga tema minemise ajal ja olema temale kirjutajaks, kui ei ole kedagi teist, kes temale kirjutajaks oleks, et ma võiksin saata oma teenijat Oliver Cowderyt, kuhu iganes ma tahan.

7 Ja sa pead saama aametisse pühitsetud tema käte all lahti seletama pühakirju ja manitsema kirikut vastavalt sellele, kuidas sulle minu Vaimu kaudu antakse.

8 Sest ta paneb oma akäed sinu peale ja sa saad Püha Vaimu, ja sa pead pühendama oma aega kirjutamiseks ja rohkeks õppimiseks.

9 Ja sa ei pea kartma, sest sinu abikaasa toetab sind kirikus; sest tema akutse on nende jaoks, et kõik asjad võiksid saada neile bilmutatud, mida iganes ma tahan, vastavalt nende usule.

10 Ja tõesti, ma ütlen sinule, et sa pead kõrvale heitma selle amaailma basjad ja cotsima seda, mis on paremast maailmast.

11 Ja sulle antakse samuti teha valik pühadest akirikulauludest, nagu sulle antakse, mis on meeldiv mulle, et need oleksid minu kirikus.

12 Sest minu hing rõõmustub alaulust, mis tuleb bsüdamest; jah, õigemeelsete laul on minule nagu palve ja sellele vastatakse õnnistusega nende peade peale.

13 Mispärast, ülenda oma süda ja rõõmusta, ja hoia kinni lepingutest, mis sa oled teinud.

14 Jätka atasaduse vaimus ja hoidu buhkusest. Rõõmustagu sinu hing sinu abikaasast ja sellest aust, mis tema peale tuleb.

15 Pea jätkuvalt kinni minu käskudest, ja sa saad aõigemeelsuse bkrooni. Ja kui sa seda ei tee, ei saa sa ctulla sinna, kus mina olen.

16 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et see on minu ahääl kõikidele. Aamen.