Oddíl 25

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Viz záhlaví k oddílu 24.) Toto zjevení ukazuje vůli Páně Emmě Smithové, Prorokově manželce.

1–6, Emma Smithová, vyvolená paní, je povolána, aby pomáhala svému manželovi a utěšovala ho; 7–11, Je také povolána, aby psala, vysvětlovala písma a vybrala náboženské písně; 12–14, Píseň spravedlivých je pro Pána modlitbou; 15–16, Zásady poslušnosti v tomto zjevení se týkají všech.

  POSLOUCHEJ hlas Pána, Boha svého, když promlouvám k tobě, Emmo Smithová, dcero má; neboť vpravdě pravím tobě, všichni ti, kteří přijmou evangelium mé, jsou syny a dcerami v království mém.

  Zjevení ti dávám ohledně vůle své; a budeš-li věrná a budeš-li kráčeti přede mnou po stezkách ctnosti, zachovám život tvůj a obdržíš dědictví v Sionu.

  Viz, hříchy tvé jsou ti odpuštěny a ty jsi vyvolenou paní, kterou jsem povolal.

  Nereptej pro věci, jež jsi neviděla, neboť jsou zadrženy před tebou a před světem, což je moudrost ve mně pro čas, který přijde.

  A úřad povolání tvého bude pro útěchu služebníku mému, Josephu Smithovi ml., manželovi tvému, ve strastech jeho, skrze utěšující slova, v duchu mírnosti.

  A ty půjdeš s ním v době, kdy on půjde, a budeš pro něj písařem, když není nikoho, kdo by byl pro něj písařem, abych mohl poslati služebníka svého, Olivera Cowderyho, kamkoli chci.

  A ty budeš vysvěcena pod jeho rukou, abys vysvětlovala písma a nabádala církev, podle toho, jak ti to bude dáno Duchem mým.

  Neboť on vloží ruce své na tebe a ty obdržíš Ducha Svatého a čas tvůj bude věnován psaní a mnohému učení se.

  A nemusíš se báti, neboť manžel tvůj tě bude v církvi podporovati; neboť pro ně je jeho povolání, aby jim mohly býti zjeveny všechny věci, kterékoli chci, podle víry jejich.

  10 A vpravdě pravím tobě, že odložíš věci tohoto světa a budeš hledati věci světa lepšího.

  11 A bude ti také dáno učiniti výběr posvátných náboženských písní, jak ti bude dáno, což je mi příjemné, aby bylo v církvi mé.

  12 Neboť duši mou těší píseň srdce; ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich.

  13 Pročež, pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni se k smlouvám, které jsi učinila.

  14 Pokračuj v duchu mírnosti a varuj se pýchy. Nechť duše tvá se těší z manžela tvého a ze slávy, která na něj sestoupí.

  15 Zachovávej neustále přikázání má, a korunu spravedlivosti obdržíš. A pokud to nebudeš činiti, tam, kde jsem já, nemůžeš přijíti.

  16 A vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že toto je hlas můj pro všechny. Amen.