Tiết 25

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Harmony, Pennsylvania, tháng Bảy năm 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Xem tiêu đề của tiết 24.) Điều mặc khải này cho biết ý muốn của Chúa đối với Emma Smith, vợ của Vị Tiên Tri.

1–6, Emma Smith, một phụ nữ chọn lọc, được kêu gọi để giúp đỡ và an ủi chồng bà; 7–11, Bà cũng được kêu gọi để biên chép, giải nghĩa thánh thư và lựa chọn các thánh ca; 12–14, Bài ca của người ngay chính là lời cầu nguyện dâng lên Chúa; 15–16, Các nguyên tắc vâng lời trong điều mặc khải này áp dụng cho tất cả mọi người.

  HÃY lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời ngươi khi ta nói với ngươi đây, hỡi Emma Smith, con gái của ta; vì thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tất cả những ai tiếp nhận phúc âm của ta đều là con trai và con gái trong vương quốc của ta.

  Ta ban cho ngươi điều mặc khải về ý muốn của ta; và nếu ngươi trung thành và bước đi trên những con đường đức hạnh trước mặt ta thì ta sẽ gìn giữ mạng sống ngươi, và ngươi sẽ nhận được một sự thừa hưởng trong Si Ôn.

  Này, ngươi đã được tha thứ các tội lỗi, và ngươi là một phụ nữ chọn lọc, là người mà ta đã kêu gọi.

  Chớ lầm bầm về những gì ngươi không được trông thấy, vì những điều ấy bị che giấu khỏi ngươi và thế gian không thấy được. Đây là sự thông sáng của ta cho thời gian sắp tới.

  Và bổn phận của chức vụ kêu gọi của ngươi là an ủi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, tức là chồng ngươi, trong những nỗi thống khổ của hắn, bằng những lời an ủi trong tinh thần nhu mì.

  Và ngươi hãy cùng đi với hắn khi nào hắn đi, và hãy làm người biên chép cho hắn khi không có người biên chép cho hắn, để ta có thể phái tôi tớ Oliver Cowdery của ta đến bất cứ nơi nào ta muốn.

  Và ngươi sẽ được bàn tay của hắn sắc phong để giải nghĩa thánh thư, và khuyên nhủ giáo hội theo như ngươi được Thánh Linh của ta ban cho.

  Vì hắn sẽ đặt tay lên ngươi, và ngươi sẽ nhận được Đức Thánh Linh, và rồi ngươi phải dùng hết thời giờ để biên chép và học hỏi nhiều.

  Và ngươi không cần sợ hãi, vì chồng ngươi sẽ hỗ trợ ngươi trong giáo hội; vì chức vụ kêu gọi của chồng ngươi là vì lợi ích của họ, để mọi điều được tiết lộ cho họ biết, những điều theo ý ta muốn, tùy theo đức tin của họ.

  10 Và thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng ngươi hãy dẹp bỏ những điều của thế gian, và tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn.

  11 Và ngươi cũng sẽ được ban cho nhiệm vụ lựa chọn những bài thánh ca thiêng liêng, như nó sẽ được ban cho ngươi, điều mà làm vừa lòng ta, để được dùng trong giáo hội của ta.

  12 Vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; phải, bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ.

  13 Vậy nên, hãy nức lòng và vui mừng, và hãy trung tín tuân giữ những giao ước ngươi đã lập.

  14 Hãy tiếp tục trong tinh thần nhu mì và hãy coi chừng tính kiêu ngạo. Hãy để cho tâm hồn ngươi được vui mừng nơi chồng ngươi và nơi vinh quang sẽ đến với hắn.

  15 Hãy luôn luôn tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự ngay chính. Và trừ khi ngươi làm điều này, ngươi sẽ không thể đến được nơi ta đang ngự.

  16 Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, đây là tiếng nói của ta ngỏ cùng mọi người. A Men.