Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

Seksyon 26

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug John Whitmer, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:104). (Tan-awa usab ang ulohan sa seksyon 24.)

1, Sila gisugo sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa pagsangyaw; 2, Ang balaod nga inuyunan sa kadaghanan gipamatud-an.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga kamo mohatag sa inyong panahon sa paghalad ngadto sa apagtuon sa mga kasulatan, ug sa pagsangyaw, ug sa paglig-on sa simbahan sa bColesville, ug sa pagbuhat sa inyong mga buluhaton sa yuta, ingon nga mao ang gikinahanglan, hangtud human kamo moadto sa kasadpan sa paghimo sa sunod nga komperensya; ug unya kini mahibaloan unsa ang inyong buhaton.

2 Ug ang tanan nga mga butang mabuhat nga ainuyunan sa kadaghanan diha sa simbahan, pinaagi sa daghan nga pag-ampo ug hugot nga pagtuo, kay ang tanan nga mga butang inyong madawat pinaagi sa hugot nga pagtuo.