Seksyon 27

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Agosto 1830 (History of the Church, 1:106–108). Agi og pangandam alang sa mga relihiyoso nga mga pag-alagad diin ang sakramento sa pan ug bino ipangalagad, si Joseph milakaw sa gawas aron sa pagkuha og bino. Siya gisugat sa langitnon nga mensahero ug nakadawat niini nga pagpadayag, ang tipik diin gisulat niana nga panahon ug ang nahibilin sa Septyembre nga misunod. Tubig na karon ang gigamit kay sa bino sa mga pangalagad sa sakramento sa Simbahan.

1–4, Ang mga ilhanan nga gamiton sa pag-ambit sa sakramento gipahimutang; 5–14, Si Kristo ug ang iyang mga sulugoon gikan sa tanan nga kapaigoan kinahanglan moambit sa sakramento; 15–18, Isul-ob ang tibuok nga taming sa Dios.

  PAMINAW sa tingog ni Jesukristo, imong Ginoo, imong Dios, ug imong Manunubos, kansang mga pulong buhi ug gamhanan.

  Kay, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga dili igsapayan unsa ang imong kan-on o unsa ang imong imnon kon ikaw moambit sa sakramento, kon kini mao nga ikaw mobuhat niini uban sa bug-os nga tinguha ngadto sa akong himaya—maghinumdom ngadto sa Amahan sa akong lawas nga gitugyan alang kaninyo, ug ang akong dugo nga gipaagas alang sa kapasayloan sa inyong mga sala.

  Busa, usa ka sugo Ako mohatag nganha kanimo, nga ikaw dili mopalit ug bino ni maisug nga ilimnon gikan sa imong mga kaaway;

  Busa, dili ikaw moambit gawas kon kini gihimo nga bag-o diha kanimo; oo, ug niini ang gingharian sa akong Amahan pagatukuron dinhi sa yuta.

  Tan-awa, kini kaalam ngari kanako; busa, ayaw kahibulong, kay ang takna moabut nga Ako moinom sa bunga sa ubas uban kanimo ibabaw sa yuta, ug uban ni Moroni, kinsa Ako mipadala nganha kanimo sa pagpadayag sa Basahon ni Mormon, nga naglakip sa kahingpitan sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, diin Ako mitugyan sa mga yawe sa talaan sa sungkod ni Ephraim;

  Ug usab uban ni Elias, kang kinsa Ako mitugyan sa mga yawe sa pagpahinabo sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang nga gipamulong pinaagi sa ba-ba sa tanan nga balaan nga mga propeta sukad sa sinugdanan sa kalibutan, mahitungod sa katapusan nga mga adlaw;

  Ug usab si Juan ang anak nga lalaki ni Zacarias, kinsang Zacarias siya (Elias) miduaw ug mihatag ug saad nga siya makabaton og usa ka anak nga lalaki, ug ang iyang ngalan mao si Juan, ug siya kinahanglan mapuno sa espiritu ni Elias;

  Diin nga Juan Ako mipadala nganha kaninyo, akong mga sulugoon, Joseph Smith, Jun., ug Oliver Cowdery, sa pag-orden kaninyo ngadto sa unang pagkapari nga inyong nadawat, nga kamo unta pagatawgon ug i-orden sama kang Aaron;

  Ug usab si Elijah, ngadto kinsa Ako mitugyan sa mga yawe sa gahum sa pagbalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, nga ang tibuok kalibutan dili unta hampakon uban sa usa ka tunglo;

  10 Ug usab uban ni Jose ug Jacob, ug Isaac, ug Abraham, inyong mga amahan, diin ang mga saad nagpabilin;

  11 Ug usab uban ni Miguel, o Adan, ang amahan sa tanan, ang prinsipe sa tanan, sa karaan nga mga adlaw;

  12 Ug usab uban ni Pedro, ug Santiago, ug Juan, kinsa Ako mipadala nganha kaninyo, pinaagi kang kinsa Ako mi-orden kaninyo ug mikumpirma kaninyo nga mahimo nga mga apostoles, ug talagsaon nga mga saksi sa akong ngalan, ug naghupot sa mga yawe sa inyong pangalagad ug sa mao nga mga butang nga Ako mipadayag ngadto kanila;

  13 Ngadto kinsa Ako mitugyan sa mga yawe sa akong gingharian, ug sa kapaigoan sa ebanghelyo alang sa katapusan nga mga panahon; ug alang sa kahingpitan sa mga panahon, diha diin Ako mopundok ngadto sa usa sa tanan nga mga butang, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta;

  14 Ug usab uban ngadto sa tanan kinsa ang akong amahan mihatag kanako pinaagi sa kalibutan.

  15 Busa, ipataas ang inyong mga kasingkasing ug pagmaya, ug pagbakus sa inyong mga bat-ang, ug pagsul-ob diha kaninyo sa akong tibuok nga taming, nga kamo makasugakod sa dautan nga adlaw, human makabuhat sa tanan, nga kamo unta makahimo sa pagbarug.

  16 Busa, barug, ingon nga ang inyong bat-ang gibaksan uban sa kamatuoran, nga adunay gisul-ob nga taming sa pagkamatarung, ug ang inyong mga tiil hinapinan uban sa pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw, diin Ako mipadala sa akong mga anghel sa pagtugyan nganha kaninyo;

  17 Magdala sa panagang sa hugot nga pagtuo diin kamo makasagubang sa tanan nga nagdilaab nga mga pana sa dautan;

  18 Ug dad-a ang kalo nga puthaw sa kaluwasan, ug ang espada sa akong Espiritu, diin Ako mobu-bu diha kaninyo, ug ang akong pulong diin Ako nagpadayag nganha kaninyo, ug pagauyunan ingon kalabut sa tanan nga bisan unsa nga mga butang nga inyong pangayoon kanako, ug pagmatinud-anon hangtud nga Ako moanhi, ug kamo pagadad-on, nga hain Ako kamo atua usab. Amen.