Õpetus ja Lepingud

27. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta augustikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 106–108). Valmistudes jumalateenistuseks, millel oli kavas jagada sakramendileiba ja -veini, läks Joseph välja veini muretsema. Ta kohtas taevast sõnumitoojat ja sai selle ilmutuse, millest osa kirjutati üles kohe samal ajal ja ülejäänu järgneval septembrikuul. Kiriku sakramenditeenistusel kasutatakse nüüd veini asemel vett.

1–4 Avaldatakse sümbolid, mida kasutada sakramendi võtmisel. 5–14 Kristus ja tema teenijad kõikidest evangeeliumi ajajärkudest võtavad tulevikus sakramenti. 15–18 Pange selga kogu Jumala sõjavarustus.

1 Kuulake Jeesuse Kristuse, teie Issanda, teie Jumala ja teie Lunastaja häält, kelle sõna on aelav ja võimas.

2 Sest vaata, ma ütlen teile, et asakramenti võttes pole tähtsust sellel, mida te sööte või mida te joote, juhul kui te teete seda üksnes minu bhiilgust silmas pidades, pidades Isa ees meeles minu keha, mis anti teie eest, ja minu cverd, mis valati teie dpattude andekssaamiseks.

3 Mispärast, ma annan teile käsu, et te ei ostaks oma vaenlaste käest veini ega vägijooke;

4 mispärast, ärge võtke midagi, mis ei ole uus ja teie enda valmistatud, jah, selles minu Isa kuningriigis, mis ehitatakse üles maa peal.

5 Vaata, see on minus olev tarkus; mispärast, ärge imestage, sest tund tuleb, kui ma ajoon maa peal koos teiega viinapuu viljast ja koos bMoroniga, kelle ma olen saatnud ilmutama teile Mormoni Raamatut, mis sisaldab minu igavikulise evangeeliumi täiust, ja kelle hoolde ma olen usaldanud Eefraimi cpuutüki ülestähenduse võtmed;

6 ja samuti koos aEelijasega, kelle hoolde ma olen usaldanud võtmed täide saata kõikide nende asjade taastamine, mis on maailma algusest peale kõigi pühade prohvetite suu läbi viimsete päevade kohta räägitud;

7 ja samuti Johannese, Sakariase pojaga, millist Sakariast ta a(Eelijas) külastas ja andis lubaduse, et ta saab poja ja tema nimeks tuleb panna bJohannes, ja ta saab olema täis Eelijase vaimu;

8 millise Johannese ma olen saatnud teie juurde, minu teenijad Joseph Smith noorem ja Oliver Cowdery, pühitsema teid esimesse apreesterlusse, mille te olete saanud, et te võiksite olla kutsutud ja bametisse pühitsetud just samuti nagu cAaron;

9 ja samuti aEelijaga, kelle hoolde ma olen usaldanud võtmed ja väe bpöörata isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole, et kogu maad ei peaks löödama needusega;

10 ja samuti koos Joosepi ja Jaakobi ja Iisaki ja Aabrahamiga – teie isadega, kelle kaudu alubadused püsivad;

11 ja samuti koos Miikaeli ehk aAadamaga, kõikide isa, kõikide vürsti, elatanuga;

12 ja samuti koos Peetruse ja Jaakobuse ja Johannesega, kelle ma teie juurde saatsin, kelle kaudu ma olen teid aametisse pühitsenud ja kinnitanud bapostliteks ja minu nime erilisteks ctunnistajateks, ja kandma teie teenimistöö ja nende samade asjade, mis ma nendele ilmutanud olen, võtmeid;

13 kelle hoolde ma olen ausaldanud oma kuningriigi bvõtmed ja cevangeeliumi dajajärgu eviimseteks aegadeks ja aegade ftäiuseks, milles ma kogun güheks kokku kõik asjad – nii need, mis on taevas, kui ka need, mis on maa peal;

14 ja samuti koos kõikide nendega, kelle mu Isa mulle maailmast aandnud on.

15 Mispärast, ülendage oma süda ja rõõmustage, ja vöötage oma niuded ning pange selga kogu minu asõjavarustus, et te võiksite vastu pidada kurjal päeval, olles teinud kõik, et te suudaksite bpüsida.

16 Seepärast, seiske, niuded avöötatud btõega, seljas cõigemeelsuse drinnakilp ja kingadeks jalas valmidus kuulutada erahuevangeeliumi, mille ma olen lasknud oma finglitel teie hoolde anda;

17 võtke kätte usukilp, millega te suudate kustutada kõik paheliste atulised nooled;

18 ja võtke päästekiiver ja mõõgaks minu Vaim, mille ma teie peale välja valan; ja minu sõna, mida ma teile ilmutan, ja olge kokku leppinud kõigi asjade suhtes, mida te iganes minult palute, ja olge ustavad, kuni ma tulen; ja teid atõmmatakse üles, et seal, kus mina olen, oleksite bka teie. Aamen.