Õpetus ja Lepingud

28. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 109–111). Kiriku liikmel Hiram Page’il oli üks kivi ja ta väitis, et ta saab selle abil ilmutusi Siioni ülesehitamise ja Kiriku korra kohta. Nende väidete tõttu olid eksitatud mitmed liikmed ja isegi Oliver Cowdery oli selle läbi tugevalt mõjutatud. Just enne kindlaksmääratud konverentsi küsis prohvet tõsiselt Issanda käest selle asja kohta ja järgnes see ilmutus.

1–7 Joseph Smith hoiab saladuste võtmeid ja ainult tema saab ilmutusi Kiriku jaoks. 8–10 Oliver Cowderyl tuleb jutlustada laamanlastele. 11–16 Saatan pettis Hiram Page’i ja andis talle võltsilmutusi.

1 Vaata, ma ütlen sinule, aOliver, et sulle antakse, et kirik peab sind kuulama kõigis asjades, mida iganes sa bTrööstija kaudu neile cõpetad ilmutuste ja käskude kohta, mis ma olen andnud.

2 Aga vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Selles kirikus ei määrata käske ja ilmutusi vastu võtma amitte kedagi peale minu teenija bJoseph Smith noorema, sest tema saab neid just nagu Mooses.

3 Ja sa pead olema kuulekas neile asjadele, mis ma temale annan, just nagu aAaron, et ustavalt kuulutada kirikule käske ja ilmutusi väe ja bvõimuga.

4 Ja kui ükskõik mis ajal juhib Trööstija sind kirikule akõnelema või õpetama, või käsu korras kõikidel aegadel, sa võid seda teha.

5 Aga sa ei tohi kirjutada käsuna, vaid tarkusena;

6 ja sa ei tohi käskida seda, kes on sinust kõrgemal ja kiriku pea,

7 sest ma olen andnud temale asaladuste ja ilmutuste bvõtmed, mis on pitseeritud, kuni ma määran neile tema asemele teise.

8 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sinule, et sul tuleb minna alaamanlaste juurde ja jutlustada neile minu bevangeeliumi; ja kuivõrd nad võtavad sinu õpetused vastu, tuleb sul lasta rajada nende keskele minu kirik; ja sa saad ilmutusi, kuid ära kirjuta neid käsuna.

9 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sulle, et seda ei ole ilmutatud, ja ükski inimene ei tea, kuhu aSiioni blinn ehitatakse, kuid see antakse edaspidi. Vaata, ma ütlen sulle, et see saab olema ääremaadel laamanlaste lähedal.

10 Ära lahku siit enne kui pärast konverentsi; ja minu teenija Joseph määratagu selle häälega konverentsi eesistujaks, ja sul tuleb rääkida seda, mida ta sulle ütleb.

11 Ja taas, sa pead rääkima oma venna Hiram Page’iga anelja silma all ja ütlema temale, et need asjad, mis ta on selle kivi abil kirjutanud, ei ole minust ja et bSaatan cpetab teda;

12 sest vaata, neid asju ei ole temale määratud, samuti ei määrata kellelegi selles kirikus midagi, mis on vastukäiv kiriku lepingutele.

13 Sest kõiki asju tuleb teha vastavalt korrale ja kiriku aühisel nõusolekul, usu palve kaudu.

14 Ja sul tuleb abistada kõigi nende asjade korraldamisel vastavalt kiriku lepingutele, enne kui sa võtad ette oma reisi laamanlaste sekka.

15 Ja alates sellest ajast, kui sa lähed, kuni ajani, mil sa tagasi tuled, aantakse sulle, mida sa tegema pead.

16 Ja sa pead avama oma suu kõikidel aegadel, kuulutades minu evangeeliumi rõõmuhäälel. Aamen.