De Leer en Verbonden

Afdeling 2

Een gedeelte van de woorden van de engel Moroni aan de profeet Joseph Smith ten huize van de vader van de profeet te Manchester (New York) op de avond van 21 september 1823. (History of the Church, 1:12). Moroni was de laatste van een lange rij geschiedschrijvers die de kroniek hadden geschreven, die de wereld nu voor zich heeft als het Boek van Mormon. (Vergelijk Maleachi 4:5–6; alsmede afdeling 27:9; 110:13–16 en 128:18.)

1: Elia zal het priesterschap openbaren; 2–3: de aan de vaderen gedane beloften worden in het hart van de kinderen geplant.

1 Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de hand van de profeet aElia, voordat de bgrote en geduchte dag des Heren komt.

2 En ahij zal in het hart der kinderen de aan de vaderen gedane bbeloften planten, en het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen wenden.

3 Indien het niet zo ware, zou de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest.