Õpetus ja Lepingud

3. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1828. aasta juulikuus, mis puudutab 116 kaotatud käsikirjalehekülge, mis olid tõlgitud Mormoni Raamatu esimesest osast, mis kandis nime „Lehhi raamat”. Prohvet oli vastumeelselt andnud need lehed oma valdusest Martin Harrisele, kes oli teeninud lühikest aega kirjutajana Mormoni Raamatu tõlkimisel. Ilmutus anti Uurimi ja Tummimi kaudu (History of the Church, kd 1, lk-d 21–23). (Vaata 10. osa.)

1–4 Issanda kulg on üks igavene ring. 5–15 Joseph Smith peab meelt parandama või ta kaotab tõlkimise anni. 16–20 Mormoni Raamat tuleb esile, et päästa Lehhi seeme.

1 Jumala atöid ja kavatsusi ja eesmärke ei saa nurja ajada, samuti ei või need minna tühja.

2 Sest aJumal ei kõnni kõveratel radadel, ka ei pöördu ta paremale ega vasakule poole, samuti ei kaldu ta kõrvale sellest, mida ta on öelnud, seepärast, tema teed on sirged ja tema bkulg on üks igavene ring.

3 Pea meeles, pea meeles, et mitte Jumala atöö, vaid inimeste töö on see, mis läheb nurja.

4 Sest ehkki inimesel võib olla palju ilmutusi ja vägi teha palju vägevaid tegusid, siiski, kui ta ahoopleb omaenese jõuga ning peab tühiseks Jumala bnõuandeid ning järgneb omaenese tahte ja clihalike soovide sundidele, tuleb tal langeda ja saada õiglase Jumala dkättemaksu osaliseks.

5 Vaata, sulle on usaldatud need asjad, aga vaata, kui täpsed olid sinu käsud, ja pea samuti meeles neid lubadusi, mis sulle anti, kui sa neist üle ei astu.

6 Ja vaata, kui sageli oled sa aüle astunud Jumala käskudest ja seadustest ja oled järele andnud inimeste bkeelitustele.

7 Sest vaata, sa poleks tohtinud akarta inimesi rohkem kui Jumalat. Ehkki inimesed peavad Jumala nõuandeid tühiseks ning bpõlgavad tema sõnu –

8 siiski oleksid sina pidanud olema ustav; ja tema oleks sirutanud välja oma käsivarre ja toetanud sind avastase kõigi tuliste bnoolte vastu seismisel, ja ta oleks olnud sinuga igal craskel hetkel.

9 Vaata, sina oled Joseph ja sind valiti välja tegema Issanda tööd, kuid üleastumise tõttu, kui sa ei pane tähele, sa langed.

10 Kuid pea meeles, Jumal on halastav; seepärast, paranda meelt sellest, mida sa oled teinud, mis on vastupidine käsule, mille ma sulle andsin, ja sa oled endiselt väljavalitud ja oled taas kutsutud tööle;

11 kui sa seda ei tee, jäetakse sind maha ja sa saad olema nagu teised inimesed ning sul pole enam andi.

12 Ja kui sa loovutasid selle, mille atõlkimise jaoks Jumal on sulle andnud nägemist ja väge, loovutasid sa selle, mis oli püha, pahelise binimese kätte,

13 kes on tühiseks pidanud Jumala nõuandeid ja on murdnud kõige pühamaid lubadusi, mis tehti Jumala ees, ja on toetunud iseenda otsustusvõimele ning ahoobelnud iseenda tarkusega.

14 Ja see on põhjuseks, et sa oled mõneks ajaks kaotanud oma eelisõigused –

15 sest sa oled lasknud oma ajuhataja nõuannet jalge alla tallata algusest peale.

16 Sellele vaatamata läheb mu töö edasi, sest just nagu teadmine aPäästjast on tulnud maailmale juutide btunnistuse kaudu, just nii tuleb cteadmine Päästjast minu rahvale –

17 ja anefilastele ja jaakoblastele ja jooseplastele ja soramlastele, nende isade tunnistuse kaudu –

18 ja see atunnistus saab teatavaks blaamanlastele ja lemuellastele ja ismaellastele, kes kaldusid cpikkamööda uskmatusse oma isade süütegude tõttu, kellel Issand on lasknud dhävitada nende vennad nefilased nende süütegude ja nende jäleduste pärast.

19 Ja just sellel aeesmärgil on neid bplaate, mis sisaldavad neid ülestähendusi, säilitatud – et Issanda clubadused, mis ta andis oma rahvale, saaksid täidetud;

20 ja et alaamanlased võiksid tulla oma isade teadmisele, ja et nad võiksid teada Issanda lubadusi, ja et nad võiksid buskuda evangeeliumi ja ctoetuda Jeesuse Kristuse teenetele ning saada dhiilguse osaliseks läbi usu tema nimesse, ja et läbi oma meeleparanduse võiksid nad saada päästetud. Aamen.