Oddíl 3

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1828, týkající se ztráty 116 stran rukopisu přeloženého z první části Knihy Mormonovy, která se nazývala Kniha Lehiova. Prorok zdráhavě dovolil, aby tyto strany přešly z jeho opatrování do opatrování Martina Harrise, jenž sloužil po krátké období jako písař při překládání Knihy Mormonovy. Toto zjevení bylo dáno skrze Urim a Thumim. (History of the Church, 1:21–23.) (Viz oddíl 10.)

1–4, Pánova cesta je jeden věčný koloběh; 5–15, Joseph Smith musí činiti pokání, jinak ztratí dar překládati; 16–20, Kniha Mormonova vychází, aby spasila símě Lehiovo.

  DÍLA a plány a záměry Boží nemohou býti zmařeny ani nemohou přijíti vniveč.

  Neboť Bůh nekráčí po křivých stezkách, ani se neobrací napravo, ani nalevo, ani se neodchyluje od toho, co pravil, tudíž stezky jeho jsou přímé a cesta jeho je jeden věčný koloběh.

  Pamatuj, pamatuj, že to není dílo Boží, co je zmařeno, ale dílo lidí;

  Neboť i když člověk může míti mnohá zjevení a míti moc činiti mnohá mocná díla, nicméně jestliže se vychloubá svou vlastní silou a pokládá za nic rady Boží a následuje příkazy své vlastní vůle a tělesných přání, musí padnouti a přivoditi na sebe odplatu spravedlného Boha.

  Viz, byly ti svěřeny tyto věci, ale jak přísná byla přikázání daná tobě; vzpomeň si také na zaslíbení, která ti byla dána, jestliže je nepřestoupíš.

  A viz, jak často jsi přestupoval přikázání a zákony Boží a následoval jsi přesvědčování lidí.

  Neboť, viz, neměl ses báti člověka více nežli Boha. I když lidé pokládají za nic rady Boží a pohrdají slovy jeho –

  Nicméně ty jsi měl býti věrný; a on by vztáhl rámě své a posiloval tě proti všem ohnivým šípům protivníka; a byl by s tebou v každé době trápení.

  Viz, ty jsi Joseph a ty jsi byl vyvolen konati dílo Páně, ale pro přestupek, nebudeš-li bdělý, padneš.

  10 Ale pamatuj, Bůh je milosrdný; tudíž, čiň pokání z toho, co jsi učinil, což je proti přikázání, které jsem ti dal, a ty jsi stále vyvolen a jsi opět povolán k dílu;

  11 Pokud tak neučiníš, budeš opuštěn a staneš se jako ostatní lidé a nebudeš již míti žádný dar.

  12 A když jsi vydal to, k čemu ti Bůh dal dar nahlížeti a moc překládati, vydal jsi to, co bylo posvátné, do rukou zlovolného muže,

  13 Který pokládal za nic rady Boží a porušil nejposvátnější sliby, které byly učiněny před Bohem, a spoléhal se na svůj vlastní soud a vychloubal se svou vlastní moudrostí.

  14 A toto je důvod, proč jsi ztratil výsady své na nějaký čas –

  15 Neboť jsi strpěl, aby rada vůdce tvého byla pošlapávána od počátku.

  16 Nicméně, dílo mé půjde dál, neboť tak, jak poznání Spasitele přišlo do světa skrze svědectví Židů, právě tak přijde poznání Spasitele k lidu mému –

  17 A k Nefitům a Jákobitům a Jozefitům a Zoramitům, skrze svědectví otců jejich –

  18 A toto svědectví vejde ve známost u Lamanitů a Lemuelitů a Izmaelitů, kteří upadali do nevíry pro nepravosti otců svých, kterým Pán strpěl, aby zničili bratří své Nefity pro nepravosti jejich a ohavnosti jejich.

  19 A právě pro tento záměr jsou tyto desky, jež obsahují tyto záznamy, zachovány – aby přísliby Páně, jež učinil lidu svému, mohly býti naplněny;

  20 A aby Lamanité mohli dojíti k poznání otců svých a aby mohli znáti zaslíbení Páně a aby mohli věřiti evangeliu a spoléhati se na zásluhy Ježíše Krista a býti oslaveni skrze víru ve jméno jeho a aby, skrze pokání své, mohli býti spaseni. Amen.