Secţiunea 3

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, iulie 1828, cu privire la pierderea celor 116 pagini ale manuscrisului tradus din prima parte a Cărţii lui Mormon, care a fost numită Cartea lui Lehi. Profetul admisese, fără tragere de inimă, ca aceste pagini să treacă din custodia lui în cea a lui Martin Harris, care slujise o perioadă scurtă drept copist în traducerea Cărţii lui Mormon. Revelaţia a fost dată prin intermediul Urimului şi Tumimului. (History of the Church, 1:21—23.) (Vezi secţiunea 10.)

1–4, Drumul Domnului este un cerc veşnic; 5–15, Joseph Smith trebuie să se pocăiască, ori el va pierde darul de a traduce; 16–20, Cartea lui Mormon a fost revelată pentru a salva seminţia lui Lehi.

  LUCRĂRILE, planurile şi intenţiile lui Dumnezeu nu pot fi împiedicate de a fi împlinite, şi nici nu pot să fie nimicite.

  Pentru că Dumnezeu nu umblă pe căi întortocheate, El nu Se întoarce nici la dreapta, nici la stânga şi nici nu Se abate de la ceea ce a spus, de aceea cărările Sale sunt drepte şi drumul Lui este un cerc veşnic.

  Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi că nu lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată de a fi împlinită, ci lucrarea oamenilor;

  Pentru că, deşi un om poate avea multe revelaţii şi poate avea puterea de a face multe lucrări puternice, dacă el se făleşte cu tăria lui şi dispreţuieşte sfaturile lui Dumnezeu şi urmează ce-i dictează propria lui dorinţă şi poftele lui carnale, el trebuie să cadă şi să atragă asupra sa răzbunarea pe care Dumnezeu, care este drept, o va face să cadă asupra lui.

  Iată, ţie ţi-au fost încredinţate aceste lucruri, dar ce stricte au fost poruncile ce ţi-au fost date; şi aminteşte-ţi, de asemenea, de ceea ce ţi s-a promis ţie, dacă tu nu le vei încălca.

  Şi iată, de câte ori ai încălcat tu poruncile şi legile lui Dumnezeu şi ai continuat să dai atenţie convingerilor oamenilor.

  Pentru că, iată, ţie nu trebuia să-ţi fie frică mai mult de om, decât de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii dispreţuiesc sfaturile lui Dumnezeu şi desconsideră vorbele Sale—

  Totuşi tu trebuia să fi fost credincios; şi El Şi-ar fi întins braţul Său şi te-ar fi susţinut împotriva tuturor săgeţilor înflăcărate ale adversarului; şi El ar fi fost cu tine în fiecare moment de suferinţă.

  Iată, tu eşti Joseph, şi tu ai fost ales să faci lucrarea Domnului, dar din cauza păcatului tău, dacă nu eşti atent, tu vei cădea.

  10 Dar, aminteşte-ţi, Dumnezeu este milostiv; de aceea, pocăieşte-te de ceea ce ai făcut contrar poruncilor pe care ţi le-am dat şi, atunci, tu mai eşti încă ales şi eşti din nou chemat la această lucrare;

  11 Dacă nu faci aceasta, vei fi părăsit şi vei deveni ca ceilalţi oameni şi nu vei mai avea darul de a traduce.

  12 Şi, când ai predat lucrurile pentru care Dumnezeu îţi dăduse ţie vederea şi puterea de a traduce, tu ai predat ceea ce era sacru în mâinile unui om rău,

  13 13 Care a dispreţuit sfaturile lui Dumnezeu şi a încălcat cele mai sacre promisiuni care au fost făcute înaintea lui Dumnezeu şi s-a bizuit pe propria lui judecată şi s-a fălit cu propria lui înţelepciune.

  14 Şi acesta este motivul pentru care tu ai pierdut privilegiile tale pentru un timp—

  15 Pentru că tu ai permis ca sfatul Îndrumătorului tău să fie desconsiderat de la început.

  16 Cu toate acestea, lucrarea Mea va merge înainte, deoarece aşa cum lumea a aflat de existenţa unui Salvator prin mărturia evreilor, tot aşa poporul Meu va afla de existenţa unui Salvator–-

  17 Precum şi nefiţii, iacobiţii, iosefiţii şi zoramiţii, prin mărturia strămoşilor lor—

  18 Şi vor afla despre această mărturie, lamaniţii, şi lemueliţii, şi ismaeliţii, care au rătăcit în necredinţă din cauza nedreptăţii strămoşilor lor, cărora Domnul le-a permis să îşi distrugă fraţii lor, nefiţii, din cauza nedreptăţilor şi a lucrurilor lor abominabile.

  19 Şi chiar pentru acest scop sunt păstrate aceste plăci, care conţin aceste înregistrări—pentru ca să fie îndeplinite promisiunile făcute de Domnul poporului Său;

  20 Şi ca lamaniţii să poată afla despre strămoşii lor, şi ca ei să poată cunoaşte promisiunile Domnului, şi ca ei să poată crede în Evanghelie şi să aibă încredere în meritele lui Isus Hristos, şi să fie slăviţi prin credinţă în numele Său, şi, ca prin pocăinţa lor, să poată fi salvaţi. Amin.