Õpetus ja Lepingud

30. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu David Whitmerile, Peter Whitmer nooremale ja John Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus pärast kolmepäevast Fayette’is peetud konverentsi, kuid enne seda, kui Kiriku vanemad üksteisest lahku läksid (History of the Church, kd 1, lk-d 115–116). Algselt avaldati see materjal kolme ilmutusena; prohvet pani selle ühte osasse kokku Õpetuse ja Lepingute raamatu 1835. aasta väljaande jaoks.

1–4 David Whitmerit nuheldakse selle eest, et ta ei teeni usinalt. 5–8 Peter Whitmer nooremal tuleb saata Oliver Cowderyt misjonil laamanlaste juurde. 9–11 John Whitmer kutsutakse jutlustama evangeeliumi.

1 Vaata, ma ütlen sinule, aDavid, et sa oled bkartnud inimest ja pole clootnud minule, et saada jõudu, nagu sa pidanuks tegema.

2 Vaid sinu meel on olnud rohkem kinni amaistes asjades kui minu, sinu Valmistaja asjades ja teenimistöös, millesse sa oled kutsutud; ja sa pole pööranud tähelepanu minu Vaimule ega nendele, kes on seatud sinu üle, vaid oled lasknud end veenda nendel, keda ma pole käskinud.

3 Mispärast, sa oled jäetud omapäi küsima minu käest ja amõtisklema nende asjade üle, mida sa oled saanud.

4 Ja su kodu peab olema sinu isa majas, kuni ma annan sinule edasised käsud. Ja sa pead osa võtma ateenimistööst kirikus ja maailma ees ja ümberkaudsetel aladel. Aamen.

5 Vaata, ma ütlen sinule, aPeter, et sa pead basuma teele koos oma venna Oliveriga, sest caeg on käes, et minule on otstarbekas, et sul tuleb avada oma suu, et kuulutada minu evangeeliumi; seepärast, ära karda, vaid dpane tähele oma venna sõnu ja nõuandeid, mis ta sulle annab.

6 Ja kannata kõigis tema kannatustes, ülenda alati oma süda minule palves ja usus tema ja sinu vabastamiseks, sest ma olen andnud temale väe üles ehitada minu akirik blaamanlaste seas;

7 ja kedagi pole ma määranud olema kirikus temast aüle talle nõuandjaks kiriku asjades peale tema venna Joseph Smith noorema.

8 Mispärast, pane tähele neid asju ja ole usin minu käskude pidamisel, ja sind õnnistatakse igavese eluga. Aamen.

9 Vaata, ma ütlen sinule, minu teenija John, et sest ajast peale pead sa hakkama akuulutama minu evangeeliumi nagu bpasunahäälega.

10 Ja sinu töö on sinu venna Philip Burroughsi juures ja sealsel ümberkaudsel alal, jah, kus iganes sind võidakse kuulda, kuni ma käsin sind sealt ära minna.

11 Ja kogu sinu töö on Siionis, kõigest oma hingest, nüüdsest alates; jah, sa pead alati avama oma suu minu aate pärast, akartmata seda, mida binimene võib teha, sest mina olen csinuga. Aamen.