Õpetus ja Lepingud

31. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Thomas B. Marshile 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 115–117). See saadi vahetult pärast Kiriku konverentsi (vaata 30. osa päist). Thomas B. Marsh oli saanud ristitud varem sellel kuul ja oli asetatud Kiriku vanemaks enne, kui see ilmutus anti.

1–6 Thomas B. Marsh kutsutakse jutlustama evangeeliumi ja ta saab kinnituse, et tema perekonnal läheb hästi. 7–13 Tal soovitatakse olla kannatlik, palvetada alati ja järgida Trööstijat.

1 aThomas, mu poeg, õnnistatud oled sina oma usu pärast minu töösse.

2 Vaata, sul on olnud palju kannatusi sinu perekonna pärast; ometi, ma õnnistan sind ja sinu peret, jah, sinu väikesi; ja päev tuleb, mil nad usuvad ja tunnevad tõde ja on sinuga üks minu kirikus.

3 Ülenda oma süda ja rõõmusta, sest sinu misjoni tund on tulnud ja sinu keelepaelad päästetakse valla, ja sul tuleb kuulutada sellele põlvkonnale arõõmusõnumeid suurest õnnest.

4 Sul tuleb akuulutada seda, mis on ilmutatud minu teenijale Joseph Smith nooremale. Sul tuleb alustada jutlustamist nüüdsest ajast peale, jah, lõikamist põllul, mis on juba bvalge põletamiseks.

5 Seepärast, alöö sisse oma sirp kõigest hingest ja su patud antakse sulle bandeks, ja sulle tõstetakse selga cvihud, sest dtöötegija on oma palka väärt, mispärast, su pere jääb elama.

6 Vaata, tõesti, ma ütlen sinule: Mine nende juurest ära vaid viivuks ja kuuluta minu sõna, ja ma valmistan nende jaoks koha.

7 Jah, ma aavan inimeste südamed ja nad võtavad su vastu. Ja ma rajan sinu käe läbi kiriku;

8 ja sul tuleb neid atugevdada ja valmistada ette ajaks, mil nad kokku kogutakse.

9 Ole akannatlik bvaevades, ära sõima neid, kes sõimavad. Valitse oma ckoda tasaduses ja ole vankumatu.

10 Vaata, ma ütlen sinule, et sa saad olema arstiks kirikule, kuid mitte maailmale, sest nemad ei võta sind vastu.

11 Mine oma teed, kuhu iganes ma tahan, ja aTrööstija kaudu antakse sinule, mida sa pead tegema ja kuhu sa pead minema.

12 aPalveta alati, et sa ei langeks bkiusatusse ega kaotaks oma tasu.

13 Ole austav lõpuni, ja ennäe mina olen bsinuga. Need sõnad ei ole inimeselt ega inimestelt, vaid minult, nimelt Jeesuselt Kristuselt, sinu Lunastajalt, Isa ctahtel. Aamen.