Seksyon 31

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Thomas B. Marsh, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:115–117). Ang higayon misunod dayon sa usa ka komperensya sa Simbahan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 30). Si Thomas B. Marsh nabunyagan sayo sa bulan, ug na-orden nga usa ka anciano sa Simbahan sa wala pa kini nga pagpadayag nahatag.

1–6, Si Thomas B. Marsh gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug gipasaligan og kaayohan sa iyang banay; 7–13, Siya gitambagan nga magmapailubon, mag-ampo sa kanunay, ug magsunod sa Maghuhupay.

  THOMAS, akong anak, bulahan ikaw tungod sa imong hugot nga pagtuo sa akong buhat.

  Tan-awa, ikaw adunay daghan nga mga pag-antus tungod sa imong banay; bisan pa niana, Ako manalangin kanimo ug sa imong banay, oo, sa imong gagmay nga mga anak; ug ang adlaw moabut nga sila motuo ug masayud sa kamatuoran ug magkahiusa uban kanimo diha sa akong simbahan.

  Ipataas ang imong kasingkasing ug pagmaya, kay ang takna sa imong misyon miabut; ug ang imong dila makasulti, ug ikaw magpahayag sa maayo nga mga balita sa dako nga kalipay ngadto niini nga kaliwatan.

  Ikaw magpahayag sa mga butang nga napadayag na ngadto sa akong sulugoon, Joseph Smith, Jun. Ikaw magsugod sa pagsangyaw gikan niini nga higayon, oo, sa pag-ani sa umahan nga puti na ug mahimo na nga sunugon.

  Busa, igalab ang imong sanggot uban sa imong tibuok nga kasingkasing, ug ang imong mga sala mapasaylo diha kanimo, ug ikaw magpas-an og binugkos diha sa imong likod, kay ang mamumuo takus sa iyang suhol. Busa, ang imong banay mabuhi.

  Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, biya lamang kanila sa mubo nga panahon, ug ipahayag ang akong pulong, ug Ako mag-andam og dapit alang kanila.

  Oo, Ako moabli sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ug sila modawat kanimo. Ug Ako motukod og simbahan pinaagi sa imong kamot;

  Ug ikaw molig-on kanila ug moandam kanila batok sa panahon sa diha nga sila pagapundukon.

  Pagpailub sa mga kasakitan, ayaw pagbiay-biay batok niadto nga mabiay-biayon. Pagdumala sa imong balay sa kaaghup, ug pagmalig-on.

  10 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo nga ikaw mahimo nga mananambal ngadto sa simbahan, apan dili ngadto sa kalibutan, kay sila dili modawat kanimo.

  11 Lakaw sa imong agianan bisan diin Ako magbuot, ug kini ihatag kanimo pinaagi sa Maghuhupay unsa ang imong buhaton ug asa ikaw paingon.

  12 Pag-ampo sa kanunay, tingali unya og ikaw matintal ug mawala ang imong ganti.

  13 Pagmatinud-anon ngadto sa katapusan, ug tan-awa, Ako mag-uban kanimo. Kini nga mga pulong dili sa tawo ni sa mga tawo, apan gikan kanako, gani si Jesukristo, ang imong Manunubos, pinaagi sa kabubut-on sa Amahan. Amen.