Ajaran dan Perjanjian

Bagian 32

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Parley P. Pratt dan Ziba Peterson, Oktober 1830 (History of the Church, 1:118–120). Minat dan hasrat yang besar dirasakan oleh para penatua perihal orang-orang Laman, yang tentang berkat-berkatnya yang diramalkan Gereja telah mendapat tahu dari Kitab Mormon. Sebagai akibatnya, permohonan dibuat agar Tuhan mau mengindikasikan kehendak-Nya sehubungan dengan apakah para penatua hendaknya diutus pada waktu itu kepada suku-suku Indian di Barat. Wahyu ini mengikuti.

1–3, Parley P. Pratt dan Ziba Peterson dipanggil untuk berkhotbah kepada orang-orang Laman dan untuk menyertai Oliver Cowdery dan Peter Whitmer, Jr.; 4–5, Mereka mesti berdoa untuk suatu pengertian akan tulisan suci.

1 Dan sekarang mengenai hamba-Ku aParley P. Pratt, lihatlah, Aku berfirman kepadanya bahwa sebagaimana Aku hidup Aku menghendaki bahwa dia hendaknya memaklumkan Injil-Ku dan bbelajar dari-Ku, dan menjadi lembut hati dan rendah hati.

2 Dan apa yang telah Aku tetapkan kepadanya adalah bahwa dia hendaknya apergi bersama hamba-Ku, Oliver Cowdery dan Peter Whitmer, Jun., ke padang belantara di antara borang-orang Laman.

3 Dan aZiba Peterson juga hendaknya pergi bersama mereka; dan Aku sendiri akan pergi bersama mereka dan berada di btengah mereka; dan Aku adalah cpengacara mereka dengan Bapa, dan tidak ada yang akan berjaya melawan mereka.

4 Dan mereka hendaknya amengindahkan apa yang tertulis, dan tidak mengupayakan bwahyu lain; dan mereka hendaknya berdoa selalu agar Aku boleh cmenguakkan yang sama pada dpengertian mereka.

5 Dan mereka hendaknya mengindahkan firman ini dan jangan mempermainkan, dan Aku akan memberkati mereka. Amin.