Seksyon 32

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Parley P. Pratt ug Ziba Peterson, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:118–120). Mahinungdanon nga kaikag ug mga tinguha gibati sa mga anciano mahitungod sa mga Lamanite, kansang gitagna nga mga panalangin ang Simbahan nasayud gikan sa Basahon ni Mormon. Agi og sangputanan, pangalyupo gihimo nga ang Ginoo mopaila sa iyang kabubut-on kon ang mga anciano kinahanglan ba nga ipadala niana nga higayon ngadto sa mga tribo sa Indian sa kasadpan. Ang pagpadayag misunod.

1–3, Si Parley P. Pratt ug Ziba Peterson gitawag sa pagsangyaw ngadto sa mga Lamanite ug sa pag-uban ni Oliver Cowdery ug Peter Whitmer, Jr.; 4–5, Sila mag-ampo alang sa pagsabut sa mga kasulatan.

  UG karon, mahitungod sa akong sulugoon nga si Parley P. Pratt, tan-awa, Ako moingon ngadto kaniya nga samtang Ako buhi Ako buot nga siya magpadayag sa akong ebanghelyo ug magkat-on kanako, ug magmaaghup ug magpaubos sa kasingkasing.

  Ug kana diin Ako mitudlo nganha kaniya nga siya molakaw uban sa akong mga sulugoon, Oliver Cowdery ug Peter Whitmer, Jun., ngadto sa kamingawan taliwala sa mga Lamanite.

  Ug si Ziba Peterson usab mouban kanila; ug Ako sa akong kaugalingon mouban kanila ug maanaa sa ilang taliwala; ug Ako mao ang ilang manlalaban ngadto sa Amahan, ug walay makabuntog batok kanila.

  Ug sila maminaw niana nga nahisulat, ug dili maminaw ngadto sa bisan unsa nga pagpadayag; ug sila mag-ampo sa kanunay nga Ako mopadayag sa mao gihapon ngadto sa ilang pagsabut.

  Ug sila maminaw ngadto niini nga mga pulong ug dili magbugal-bugal, ug Ako mopanalangin kanila. Amen.