Õpetus ja Lepingud

32. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Parley P. Prattile ja Ziba Petersonile 1830. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 118–120). Vanemad tundsid suurt huvi ja neil olid suured soovid laamanlaste suhtes, kellele ettekuulutatud õnnistuste kohta oli Kirik teada saanud Mormoni Raamatust. Selle tagajärjel tehti palve, et Issand ilmutaks oma tahet, et kas vanemad tuleks saata tol ajal indiaani suguharude juurde Läänes. Järgnes see ilmutus.

1–3 Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsutakse jutlustama laamanlastele ja saatma Oliver Cowderyt ja Peter Whitmer nooremat. 4–5 Nad peavad palvetama, et mõista pühakirju.

1 Ja nüüd, mis puutub minu teenijasse aParley P. Pratti, vaata, ma ütlen temale, et nii nagu mina elan, tahan ma, et ta kuulutaks minu evangeeliumi ja bõpiks minust ning oleks tasane ja südamelt alandlik.

2 Ja mis ma olen temale määranud, on see, et tal tuleb aminna koos minu teenijate Oliver Cowdery ja Peter Whitmer nooremaga kõnnumaale blaamanlaste sekka.

3 Ja aZiba Petersonil tuleb samuti minna koos nendega, ja ma ise lähen koos nendega ja olen nende bkeskel; ja mina olen nende ceestkostjaks Isa ees, ja miski ei saa neist võitu.

4 Ja nad peavad atähele panema seda, mis on kirjutatud, ja mitte väitma, et neil on mõni muu bilmutus; ja neil tuleb palvetada alati, et ma võiksin cavada selle nende darusaamisele.

5 Ja neil tuleb tähele panna neid sõnu ja mitte nendesse hoolimatult suhtuda, ja ma õnnistan neid. Aamen.