Oddíl 33

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi a Northropu Sweetovi ve Fayette ve státě New York v říjnu 1830 (History of the Church, 1:126–127). Při zaznamenávání tohoto zjevení Prorok prohlásil, že „Pán je vždy připraven poučiti takové, kteří pilně hledají ve víře“ (History of the Church, 1:126).

1–4, Dělníci jsou povoláváni, aby oznamovali evangelium v jedenácté hodině; 5–6, Církev je zřízena a vyvolení budou shromažďováni; 7–10, Čiňte pokání, neboť království nebeské je na dosah; 11–15, Církev je zbudována na skále evangelia; 16–18, Připravte se na příchod Ženicha.

  VIZTE, pravím vám, služebníci moji Ezro a Northrope, otevřete uši své a poslouchejte hlas Pána, svého Boha, jehož slovo je živé a mocné, ostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení vedví kloubů i morku, duše i ducha; a je rozeznavatelem myšlenek a záměrů srdce.

  Neboť vpravdě, vpravdě, pravím vám, že jste povoláni pozdvihnouti hlas svůj jakoby zvukem pozounu, abyste oznamovali evangelium mé tomuto pokřivenému a zvrácenému pokolení.

  Neboť vizte, pole je již bílé ke žni; a toto je jedenáctá hodina a naposledy, kdy budu povolávati dělníky na vinici svou.

  A vinice má se zkazila, každý kousek; a není nikoho, kdo činí dobro, kromě několika; a oni chybují v mnoha případech kvůli kněžským lstivostem, majíce všichni mysl zkaženou.

  A vpravdě, vpravdě, pravím vám, že tuto církev jsem zřídil a povolal z pustiny.

  A právě tak shromáždím vyvolené své ze čtyř stran země, vpravdě tolik, kolik jich bude věřiti ve mne a bude poslouchati hlas můj.

  Ano, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že pole je již bílé ke žni; pročež, rozmachujte se srpem svým a žněte se vší svou mocí, myslí a silou.

  Otevírejte ústa svá, a ona budou naplněna a vy se stanete takovými jako Nefi za stara, který putoval z Jeruzaléma v pustině.

  Ano, otevírejte ústa svá a nešetřte, a budete obtíženi snopy na zádech svých, neboť hle, já jsem s vámi.

  10 Ano, otevírejte ústa svá, a ona budou naplněna, řkouce: Čiňte pokání, čiňte pokání a připravujte cestu Páně a přímé čiňte stezky jeho; neboť království nebeské je na dosah;

  11 Ano, čiňte pokání a buďte pokřtěni, jeden každý z vás na odpuštění hříchů svých; ano, buďte pokřtěni vpravdě vodou a pak přichází křest ohněm a Duchem Svatým.

  12 Vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, toto je evangelium mé; a pamatujte, že oni budou míti víru ve mne, jinak nemohou býti nikterak spaseni;

  13 A na této skále zbuduji církev svou; ano, na této skále jste zbudováni vy, a budete-li pokračovati, brány pekelné vás nepřemohou.

  14 A budete pamatovati na církevní články a smlouvy, abyste je dodržovali.

  15 A ty, kteří mají víru, budete konfirmovati v církvi mé vkládáním rukou a já jim udělím dar Ducha Svatého.

  16 A Kniha Mormonova a svatá písma jsou mnou dána pro vaše poučení; a moc Ducha mého obživuje všechny věci.

  17 Pročež buďte věrni, vždy se modlíce, majíce lampy své připraveny a hořící, a olej při sobě, abyste mohli býti připraveni při příchodu Ženicha –

  18 Neboť vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že přijdu rychle. Tak jest. Amen.