Tiết 33

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Ezra Thayre và Northrop Sweet tại Fayette, New York, tháng Mười năm 1830 (History of the Church, 1:126–127). Khi ghi lại điều mặc khải này, Vị Tiên Tri xác nhận rằng "...Chúa luôn luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho những ai chuyên tâm tìm kiếm qua đức tin" (History of the Church, 1:126).

1–4, Những người làm công được kêu gọi để rao truyền phúc âm vào giờ thứ mười một; 5–6, Giáo Hội được thiết lập và những người chọn lọc sẽ được quy tụ lại; 7–10, Hãy hối cải, vì vương quốc thiên thượng đã gần kề; 11–15, Giáo Hội được xây dựng trên đá phúc âm; 16–18, Hãy chuẩn bị để đợi Chàng Rể đến.

  NÀY, ta nói cho các ngươi hay, hỡi các tôi tớ Ezra và Northrop, hãy mở tai ra để lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời của các ngươi, là lời sống và mãnh lực, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia khớp và tủy, tâm hồn và linh hồn; có thể nhận thức những tư tưởng và những ý định trong lòng.

  Vì thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi được kêu gọi phải cất cao tiếng nói lên như bằng tiếng vang của kèn đồng, để rao truyền phúc âm của ta cho thế hệ gian dối và ngược ngạo này biết.

  Vì này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; và đây là giờ thứ mười một, và là lần cuối ta kêu những người làm công cho vườn nho của ta.

  Và vườn nho của ta đã bị hư hỏng hết, và không còn một ai làm điều gì tốt lành, ngoại trừ một số ít; và họ đã bị sai lầm trong nhiều trường hợp, vì những mưu chước tăng tế, nên tất cả có lòng thối nát.

  Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta đã thiết lập và đem giáo hội này ra khỏi vùng hoang dã.

  Và cùng một cách thức như vậy, ta sẽ quy tụ những người chọn lọc của ta từ bốn phương trời của thế gian, đó là tất cả những ai tin ta và lắng nghe tiếng nói của ta.

  Phải, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; vậy hãy xử dụng lưỡi hái của mình, và gặt với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình.

  Hãy mở miệng ra, rồi miệng các ngươi sẽ được tràn đầy, và các ngươi sẽ trở thành như Nê Phi thời xưa, là người đã hành trình từ Giê Ru Sa Lem vào vùng hoang dã.

  Phải, hãy mở miệng ra, và chớ tiếc lời, rồi lưng các ngươi sẽ nặng trĩu những bó lúa, vì trông kìa, ta ở cùng các ngươi.

  10 Phải, hãy mở miệng ra, rồi miệng các ngươi sẽ được tràn đầy, và hãy nói: Hãy hối cải, hãy hối cải, và sửa soạn con đường của Chúa, và làm các lối đi của Ngài được thẳng; vì vương quốc thiên thượng đã gần kề;

  11 Phải, mỗi người trong các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi; phải, hãy chịu phép báp têm ngay cả bằng nước rồi đến phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

  12 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, đây là phúc âm của ta; và hãy ghi nhớ rằng họ phải có đức tin nơi ta, bằng không họ không có cách gì để được cứu rỗi;

  13 Và trên đá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta; phải, trên đá này các ngươi sẽ được xây dựng; và nếu các ngươi tiếp tục thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi.

  14 Và các ngươi phải ghi nhớ những điều khoản và những giao ước của giáo hội để mà tuân giữ.

  15 Và những người nào có đức tin thì các ngươi phải xác nhận họ trong giáo hội của ta bằng phép đặt tay, rồi ta sẽ ban ân tứ Đức Thánh Linh cho họ.

  16 Và Sách Mặc Môn cùng các thánh thư được ta ban cho để giáo huấn các ngươi; còn quyền năng của Thánh Linh ta làm cho vạn vật được sống.

  17 Vậy nên, hãy trung thành, cầu nguyện luôn luôn, hãy khêu đèn cho sáng tỏ và mang dầu theo với các ngươi để các ngươi có thể sẵn sàng đợi Chàng Rể đến—

  18 Vì này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta sẽ chóng đến. Quả thật vậy. A Men.