De Leer en Verbonden

Afdeling 33

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Ezra Thayre en Northrop Sweet in oktober 1830 te Fayette (New York). (History of the Church, 1:126–127.) Bij het optekenen van deze openbaring betuigde de profeet dat ‘de […] Heer altijd bereid is hen te onderwijzen die naarstig zoeken in geloof’. (History of the Church, 1:126.)

1–4: arbeiders geroepen om het evangelie in het elfde uur te verkondigen; 5–6: de kerk is gevestigd en de uitverkorenen moeten vergaderd worden; 7–10: bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij; 11–15: de kerk is gebouwd op de rots van het evangelie; 16–18: bereidt u voor op de komst van de Bruidegom.

1 Zie, Ik zeg u, mijn dienstknechten Ezra en Northrop, opent uw oren en luistert naar de stem van de Heer, uw God, wiens awoord levend en krachtig is, scherper dan een tweesnijdend zwaard, om vaneen te scheiden de gewrichten en het merg, ziel en geest; en een onderscheider is van de gedachten en boverleggingen van het hart.

2 Want voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat gij geroepen zijt uw stem te verheffen als met het ageluid van een bazuin, om mijn evangelie te verkondigen aan een krom en ontaard geslacht.

3 Want zie, het aveld is reeds wit om te oogsten; en het is het belfde uur, en de claatste maal dat Ik arbeiders voor mijn wijngaard roep.

4 En mijn awijngaard is in alle opzichten bbedorven geworden; en er is niemand die cgoed doet, op enkelen na; en in vele gevallen ddwalen zij wegens epriesterlisten, omdat zij allen bedorven gedachten hebben.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat Ik deze akerk heb bgevestigd en uit de wildernis tevoorschijn heb geroepen.

6 En evenzo zal Ik mijn uitverkorenen uit de avier hoeken der aarde bvergaderen, ja, allen die in Mij geloven en luisteren naar mijn stem.

7 Ja, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat het veld reeds wit is om te oogsten; daarom, slaat uw sikkel in, en maait met geheel uw macht, verstand en kracht.

8 Doet uw mond aopen en hij zal gevuld worden, en u zult worden zoals bNephi vanouds, die vanuit Jeruzalem de wildernis introk.

9 Ja, doet uw mond open en houdt u niet in, en u zult worden beladen met aschoven op uw rug, want zie, Ik ben met u.

10 Ja, doet uw mond open en hij zal gevuld worden, en zegt: Bekeert u, abekeert u en bereidt de weg des Heren, en maakt recht zijn paden; want het koninkrijk van de hemel is nabij;

11 ja, bekeert u en laat u adopen, eenieder van u, tot vergeving van uw zonden; ja, laat u dopen met water, en dan komt de doop met vuur en met de Heilige Geest.

12 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Dat is mijn aevangelie; en bedenkt dat zij geloof in Mij moeten hebben, anders kunnen zij geenszins behouden worden;

13 en op die arots zal Ik mijn kerk bouwen; ja, op die rots zijt gij gebouwd, en indien gij doorgaat, zullen de bpoorten der hel u niet overweldigen.

14 En gij zult de kerkelijke avoorschriften en de verbonden indachtig zijn en naleven.

15 En wie ook geloof hebben, zult u in mijn kerk abevestigen door bhandoplegging, en Ik zal hun de cgave van de Heilige Geest verlenen.

16 En het Boek van Mormon en de heilige aSchriften zijn door Mij gegeven voor uw bonderricht; en de macht van mijn Geest maakt alle dingen clevend.

17 Welnu, weest getrouw, bidt altijd, hebt uw lamp in orde en brandende, en hebt olie bij u, zodat u gereed zult zijn bij de komst van de aBruidegom —

18 want zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat Ik spoedig akom. Ja, amen.