Õpetus ja Lepingud

34. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Orson Prattile New Yorgi osariigis Fayette’is 4. novembril 1830 (History of the Church, kd 1, lk-d 127–128). Vend Pratt oli sel ajal 19-aastane. Ta pöördus usule ja sai ristitud kuus nädalat varem, olles eelnevalt kuulnud taastatud evangeeliumi jutlustamist oma vanemalt vennalt Parley P. Prattilt. See ilmutus saadi Peter Whitmer vanema kodus.

1–4 Ustavad saavad lepituse kaudu Jumala poegadeks. 5–9 Evangeeliumi kuulutamine valmistab teed teiseks tulemiseks. 10–12 Prohvetlik kuulutus tuleb Püha Vaimu väel.

1 Minu poeg aOrson, võta kuulda ja kuula ja vaata, mida ütlen sinule mina, Issand Jumal, nimelt Jeesus Kristus, sinu Lunastaja,

2 maailma avalgus ja elu, valgus, mis paistab pimeduses ja pimedus ei mõista seda,

3 kes aarmastas maailma nõnda, et bta candis oma elu, et nii paljud, kes usuvad, võiksid saada Jumala dpoegadeks. Mispärast, sina oled minu poeg,

4 ja aõnnistatud oled sina sellepärast, et sa oled uskunud;

5 ja rohkem õnnistatud oled sa sellepärast, et ma olen akutsunud sind kuulutama minu evangeeliumi –

6 tõstma oma häält kui pasunahäälel, nii pikalt kui ka valjult, ja ahüüdma meeleparandust kõverale ja väärastunud sugupõlvele, valmistades Issandale teed tema teiseks btulemiseks.

7 Sest vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: aAeg on peagi käes, mil ma tulen bpilve sees väe ja suure auhiilgusega.

8 Ja minu tulemise päev saab olema asuur, sest kõik rahvad saavad bvärisema.

9 Aga enne, kui saabub see suur päev, pimendatakse päike ja kuu muudetakse vereks, ja tähed keelavad oma paiste ja mõned langevad, ja pahelisi ootavad suured hävingud.

10 Mispärast, tõsta oma hääl ja ära ahoia tagasi, sest Issand Jumal on rääkinud; seepärast kuuluta prohvetlikult, ja seda antakse Püha Vaimu bväel.

11 Ja kui sa oled ustav, vaata, mina olen sinuga, kuni ma tulen.

12 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen sinule: Ma tulen äkitselt. Mina olen sinu Issand ja sinu Lunastaja. Just nii. Aamen.