Seksyon 35

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Fayette o duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 128–131). Niini nga higayon, ang Propeta nagtrabaho halos matag adlaw sa paghubad sa Biblia. Ang paghubad nagsugod sa sayo pa sa Hunyo 1830, ug sila si Oliver Cowdery ug John Whitmer nakaalagad ingon nga mga tigsulat. Tungod kay sila karon natawag sa uban nga mga katungdanan, si Sidney Rigdon gitawag pinaagi sa balaan nga pagtudlo aron sa pag-alagad nga usa ka tigsulat niini nga buhat (tan-awa sa bersikulo 20). Ingon sa usa ka pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat: "Sa Disyembre si Sidney Rigdon miabut [gikan sa Ohio] sa pagpangutana sa Ginoo, ug uban kaniya miabut si Edward Partridge.... Sa mubo nga panahon human miabut kining duha ka mga igsoon, sa ingon namulong ang Ginoo" (History of the Church, 1:128).

1–2, Unsaon sa mga tawo nga mahimo nga mga anak sa Dios; 3–7, Si Sidney Rigdon gitawag sa pagbunyag ug sa pagtugyan sa Espiritu Santo; 8–12, Mga timailhan ug mga milagro nabuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo; 13–16, Ang mga sulugoon sa Ginoo mohampak sa mga kanasuran pinaagi sa gahum sa Espiritu; 17–19, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa mga misteryo; 20–21, Ang pinili magpabilin sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo; 22–27, ang Israel maluwas.

  PAMINAW sa tingog sa Ginoo nga inyong Dios, gani ang Alpha ug Omega, ang sinugdanan ug katapusan, kansang katuyoan usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat, sama karon ingon sa kagahapon, ug sa kahangturan.

  Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios, kinsa gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan, gani kutob sa motuo sa akong ngalan, nga sila mahimo nga mga anak sa Dios, gani nahiusa ngari kanako sama nga Ako nahiusa diha sa Amahan, ingon nga ang Amahan nahiusa ngari kanako, nga unta kita mahimo nga magkahiusa.

  Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney, Ako nagtan-aw diha kanimo ug sa imong mga buhat. Ako nakadungog sa imong mga pag-ampo, ug nag-andam kanimo alang sa mahinungdanon nga buhat.

  Ikaw bulahan, kay ikaw nagbuhat og mahinungdanon nga mga butang. Tan-awa ikaw gipadala, gani sama kang Juan, sa pag-andam sa agianan sa akong atubangan, ug sa atubangan ni Elijah kinsa moabut, ug ikaw wala mahibalo.

  Ikaw nagbunyag pinaagi sa tubig ngadto sa paghinulsol, apan sila wala modawat sa Espiritu Santo;

  Ug karon Ako mohatag nganha kanimo og sugo nga ikaw magbunyag pinaagi sa tubig, ug sila makadawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, gani sama sa mga apostoles sa karaan.

  Ug mahinabo nga adunay mahinungdanon nga buhat diha sa yuta, gani taliwala sa mga Hentil, kay ang ilang kabuang ug ang ilang mga pagkasalawayon mahimo nga makita sa mga mata sa tanan nga mga katawhan.

  Kay Ako ang Dios, ug ang akong bukton wala pamub-i; ug Ako magpakita og mga milagro, mga timailhan, ug mga kahibulongan, ngadto sa tanan kinsa motuo sa akong ngalan.

  Ug kinsa kadto nga mangutana sa akong ngalan sa hugot nga pagtuo, sila makahingilin sa mga yawa; sila makaayo sa masakiton; sila makahimo sa mga buta nga makadawat sa ilang panan-aw, ug ang bungol makadungog, ug ang amang makasulti, ug ang bakol makalakaw.

  10 Ug ang panahon sa dili madugay moabut nga ang mahinungdanon nga mga butang ipakita ngadto sa mga katawhan;

  11 Apan kon walay hugot nga pagtuo walay bisan unsa nga butang nga makita gawas sa mga kalaglagan sa Babelon, ang mao nga naghimo sa tanan nga mga nasud sa pag-inom sa bino sa kasuko sa iyang pagsimba sa dios-dios.

  12 Ug walay bisan usa nga nagbuhat og matarung gawas niadto kinsa andam sa pagdawat sa kahingpitan sa akong ebanghelyo, nga Ako mipadala ngadto niini nga kaliwatan.

  13 Busa, Ako nagtawag diha sa mahuyang nga mga butang sa kalibutan, kadto kinsa walay nakat-unan ug dinaug-daug, sa pag-ayag sa mga kanasuran pinaagi sa gahum sa akong Espiritu;

  14 Ug ang ilang bukton mao ang akong bukton, ug Ako ang ilang taming ug ang ilang kalasag; ug Ako mobakus sa ilang mga bat-ang, ug sila makig-away nga maisugon alang kanako; ug ang ilang mga kaaway pagatumban sa ilang mga tiil; ug Ako motugot nga mahulog ang espada tungod kanila, ug pinaagi sa kalayo sa akong kapungot Ako mopanalipod kanila.

  15 Ug ang kabus ug ang maaghup makaangkon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila, ug sila magpaabut sa panahon sa akong pag-anhi, kay kini duol na—

  16 Ug sila makakat-on sa sambingay sa kahoy nga igos, kay gani karon hapit na moabut ang ting-init.

  17 Ug Ako nakapadala sa kahingpitan sa akong ebanghelyo pinaagi sa kamot sa akong sulugoon nga si Joseph; ug diha sa iyang ka kulang sa kaalam Ako nagpanalangin kaniya;

  18 Ug Ako nakahatag ngadto kaniya sa mga yawe sa misteryo niadto nga mga butang nga nasilyohan, bisan ang mga butang nga gikan sa katukuran sa kalibutan, ug ang mga butang nga moabut gikan niini nga panahon hangtud sa panahon sa akong pag-anhi, kon siya magpabilin kanako, ug kon dili, lain ang akong ibutang sa iyang dapit.

  19 Busa, bantayi siya nga ang iyang hugot nga pagtuo dili mawala, ug kini ihatag pinaagi sa Maghuhupay, ang Espiritu Santo, nga nasayud sa tanan nga mga butang.

  20 Ug usa ka sugo Ako mohatag nganha kanimo—nga ikaw mosulat alang kaniya; ug ang mga kasulatan ihatag, gani ingon nga sila anaa sa akong kaugalingon nga dughan, ngadto sa kaluwasan sa akong kaugalingon nga pinili;

  21 Kay sila maminaw sa akong tingog, ug makakita kanako, ug sila dili makatulog, ug sila magpabilin sa adlaw sa akong pag-anhi; kay sila pagalimpyohan sama nga Ako limpyo.

  22 Ug karon, Ako moingon nganha kanimo, pabilin uban kaniya, ug siya mopanaw uban kanimo; ayaw siya og isalikway, ug sa pagkatinuod kining tanan nga mga butang matuman.

  23 Ug tungod kay ikaw dili mosulat, tan-awa, kini ihatag ngadto kaniya sa pagpanagna; ug ikaw mosangyaw sa akong ebanghelyo ug motawag sa balaan nga mga propeta aron sa pagpamatuod sa iyang mga pulong, ingon nga sila ihatag kaniya.

  24 Hupti ang tanan nga mga sugo ug mga pakigsaad nga ikaw ubos sa kamandoan; ug Ako makahimo sa pag-uyog sa kalangitan alang sa imong kaayohan, ug si Satanas mokurog ug ang Zion magmaya diha sa mga kabungturan ug mosanay;

  25 Ug ang Israel maluwas diha sa akong kaugalingong tukma nga panahon; ug pinaagi sa mga yawe diin Ako naghatag sila pagagiyahan, ug dili na pagalibugon.

  26 Ipataas ang inyong mga kasingkasing ug paglipay, ang inyong katubsanan hapit na moabut.

  27 Ayaw kahadlok, mga gagmay nga panon, ang gingharian inyo hangtud Ako moabut. Tan-awa, Ako moabut sa labing madali. Bisan pa niana. Amen.