Ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava

Vahe 35

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Feieti pe ofi ki ai, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:128–131). ʻI he taimi ko ʻení, naʻe lolotonga femoʻuekina ʻa e Palōfitá ʻi he meimei ʻaho kotoa pē ʻi hono liliu ʻo e Tohi Tapú. Naʻe kamata ʻa e liliú ʻi Sune 1830, pea naʻe hoko ʻa ʻŌliva Kautele mo Sione Uitemā ko e ongo tangata tohi. Ka koeʻuhi ko hono ui kinaua ki ha ngaahi fatongia kehé, naʻe ui ai ʻa Sitenei Likitoni ʻi ha fekau fakalangi ke ne hoko ko e tangata tohi ʻa e Palōfitá ʻi he ngāue ko ʻení (vakai ki he veesi 20). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo hoko ko ha talamuʻaki ki heʻene lekooti ʻo e fakahā ko ʻení ʻo pehē: “Naʻe haʻu ʻa Sitenei Likitoni [mei ʻOhaiō] ʻi Tīsema ke fehuʻi ki he ʻEikí, pea naʻe haʻu mo ia ʻa ʻEtuate Pātilisi. … Naʻe hili ha kiʻi taimi siʻi mei he aʻu mai ʻa e ongo tangata ko ʻení, naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí” (History of the Church, 1:128).

1–2, Ko e founga ʻoku hoko ai ʻa e tangatá ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá; 3–7, ʻOku ui ʻa Sitenei Likitoni ke fai papitaiso mo foaki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní; 8–12, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi fakaʻilongá mo e ngaahi maná ʻi he tui; 13–16, ʻE hanga ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ʻo haha ʻa e ngaahi puleʻangá ʻi he mālohi ʻo e Laumālié; 17–19, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa liló; 20–21, ʻE matuʻuaki ʻe he kakai filí ʻa e ʻaho ʻo e hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 22–27, ʻE fakamoʻui ʻa ʻIsileli.

1 Fanongo ki he leʻo ʻo e aʻEikí ko ho ʻOtuá, ʻio ʻa e bʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá, ʻa ia ko hono chāʻeleʻangá ʻoku tatau ai pē ʻo taʻengata, ʻoku dtatau ʻi he ʻaho ní ʻo hangē ko e ʻaneafí, pea taʻengata.

2 Ko au Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ʻa ia naʻe akalusefai koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē ʻe btui ki hoku hingoá, koeʻuhi ke nau lava ʻo hoko ko e ngaahi cfoha ʻo e ʻOtuá, ʻio ʻo dtaha pē ʻiate au ʻo hangē ʻoku ou etaha pē ʻi he Tamaí, pea hangē ʻoku taha pē ʻa e Tamaí ʻiate au, koeʻuhi ke tau taha pē.

3 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siteneí, kuó u vakai kiate koe mo hoʻo ngaahi ngāué. Kuó u fanongo ki hoʻo ngaahi lotú, mo teuteuʻi koe ki ha ngāue lahi ange.

4 ʻOkú ke monūʻia, he te ke fai ʻa e ngaahi meʻa lalahi. Vakai, naʻe fekauʻi atu koe, ʻio ʻo hangē ko aSioné, ke teuteu ʻa e hala ki muʻa ʻiate au, pea ki muʻa ʻia bʻIlaisiā ʻa ia ʻe haʻu, pea ʻoku ʻikai te ke ʻiloʻi ia.

5 Naʻá ke fai papitaiso ʻaki ʻa e vai ki he fakatomalá, ka naʻe ʻikai te nau amaʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní;

6 Ka ʻoku ou fai ʻeni kiate koe ha fekau, te ke fai apapitaiso ʻaki ʻa e vaí, pea te nau maʻu ʻa e bLaumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e cnimá, ʻio ʻo hangē ko e kau ʻaposetolo ʻi muʻá.

7 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻe ʻi ai ha ngāue lahi ʻi he fonuá, ʻio ʻi he lotolotonga ʻo e kau aSenitailé, koeʻuhí he ʻe fakahā ʻa ʻenau valé mo e ngaahi anga-fakalieliá ʻi he ʻao ʻo e kakai kotoa pē.

8 He ko e ʻOtuá au, pea kuo ʻikai ke afakanounouʻi ʻa hoku nimá; pea te u fakahā ʻa e ngaahi bmana, ngaahi cfakaʻilonga, mo e ngaahi meʻa fakaofo, kiate kinautolu kotoa pē ʻoku dtui ki hoku hingoá.

9 Pea ʻilonga ʻa kinautolu ʻe kole ia ʻi hoku hingoá ʻi he atuí, te nau bkapusi ʻa e kau ctēvolo; te nau dfakamoʻui ʻa e mahakí; te nau fakaʻaaki ʻa e kuí, pea mo e tulí ke fanongo, pea fakaleaʻi ʻa e noá mo e pipikí ke ʻeveʻeva.

10 Pea ʻe vave mai ʻa e taimi ʻe fakahā atu ai ʻa e ngaahi fuʻu meʻa lalahi ki he fānau ʻa e tangatá;

11 Ka ʻo ka aʻikai ha tui ʻe ʻikai fakahā atu ha meʻa tuku kehe pē ʻa e ngaahi bfakaʻauha ki cPāpilone, ʻa ia kuó ne ngaohi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ke inu ʻi he uaine ʻo e houhau ʻo ʻene dfeʻauakí.

12 Pea ʻoku aʻikai ha taha ʻoku failelei tuku kehe pē ʻa kinautolu ʻoku nau teuteu ke tali ʻa e kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí, ʻa ia kuó u fekauʻi atu ki he toʻu tangatá ni.

13 Ko ia, ʻoku ou ui ki he ngaahi meʻa avaivai ʻo e māmaní, ʻa kinautolu ʻoku btaʻeako mo fehiʻanekinaʻí, ke nau haha ʻa e ngaahi puleʻangá ʻaki ʻa e mālohi ʻo hoku Laumālié;

14 Pea ʻe hoko ʻa honau nimá ko hoku nima, pea te u hoko ko honau a mo e fakaū; pea te u nonoʻo ʻa honau kongalotó, pea te nau tau ngali tangata maʻaku; pea ʻe ʻi honau lalo vaʻe ʻa honau ngaahi bfilí; pea te u tuku ke c ʻa e heletaá maʻanautolu, pea te u maluʻi ʻa kinautolu ʻaki ʻa e dafi ʻo ʻeku ʻitá.

15 Pea ʻe malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he amasivá mo e bangamaluú, pea te nau cʻamanaki atu ki he taimi ʻo ʻeku haʻú, he ʻoku dofi mai ia—

16 Pea te nau ʻiloʻi ʻa e lea fakatātā ʻo e ʻakau ko e afikí, he naʻa mo e taimí ni kuo ofi mai ʻa e faʻahitaʻu māfaná.

17 Pea kuó u fekauʻi atu hono akakato ʻo ʻeku ongoongoleleí ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko bSiosefá; pea kuó u tāpuakiʻi ia ʻi heʻene vaivaí;

18 Pea kuó u ʻoange kiate ia ʻa e ngaahi a ʻo e meʻa lilo ʻo e ngaahi meʻa ko ia kuo bfakamaʻú, ʻio ʻa e ngaahi meʻa naʻe ʻi ai talu mei hono ʻai ʻa e ctuʻunga ʻo e māmaní, pea mo e ngaahi meʻa ʻe hoko maí ʻo fai atu mei he taimí ni ʻo aʻu ki he taimi ʻo ʻeku haʻú, ʻo kapau te ne nofo maʻu ʻiate au, pea ka ʻikai, te u fokotuʻu ha taha kehe ʻo fetongi ia.

19 Ko ia, ke ke tokangaʻi ia ke ʻoua naʻa vaivai ʻene tuí, pea ʻe foaki mai ia ʻe he aFakafiemālié, ʻa e bLaumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻokú ne ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

20 Pea ʻoku ou tuku ha fekau kiate koe—ke ke atohi maʻana; pea ʻe foaki ʻa e ngaahi folofolá, ʻo hangē ko ia ʻoku ʻi hoku fatafata ʻoʻokú, ki hono fakamoʻuiʻi ʻo hoku bkakai fili ʻoʻokú;

21 He te nau fanongo ki hoku aleʻó, pea te nau mamata kiate au, pea ʻe ʻikai te nau mohe, pea te nau bkātakiʻi ʻa e ʻaho ʻo ʻeku chaʻú; he ʻe fakamaʻa ʻa kinautolu, ʻo hangē ko ʻeku dmaʻa ʻaʻakú.

22 Pea ko ʻeni ʻoku ou pehē kiate akoe, ke ke nofo mo ia, pea te ne fononga fakataha mo koe; ʻoua ʻe liʻaki ia, pea ko e moʻoni kuo pau ke fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi meʻá ni.

23 Pea afakatatau ki he ʻikai te mo tohí, vakai, ʻe tuku kiate ia ke ne kikite; pea te ke malanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí pea lau bmei he kau palōfita māʻoniʻoní ke fakamoʻoniʻi ʻaki ʻene ngaahi leá, ʻo fakatatau ki hono foaki kiate iá.

24 aTauhi ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi fuakava kotoa pē ʻokú mo haʻisia aí; pea te u pule ke bngalulululu ʻa e ngaahi langí koeʻuhi ko hoʻomo leleí, pea ʻe tetetete ʻa cSētane pea ʻe dfiefia ʻa Saione ʻi he funga ʻo e ngaahi moʻungá pea tupulekina;

25 Pea ʻe afakamoʻui ʻa bʻIsileli ʻi he taimi ʻoku ou loto ki aí; pea ʻe tataki ʻa kinautolu ʻi he ngaahi c kuó u foakí, pea ʻe ʻikai toe veuveuki ʻa kinautolu.

26 Hiki hake homo lotó pea fiefia, ʻoku ofi mai homo ahuhuʻí,

27 ʻOua te mou ilifia, ʻe kiʻi tākanga tokosiʻi, ʻoku ʻomoutolu ʻa e apuleʻangá kae ʻoua ke u haʻu. Vakai ʻoku ou bhaʻu vave. ʻE pehē. ʻĒmeni.