Õpetus ja Lepingud

35. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’is või selle lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 128–131). Sel ajal oli prohvet peaaegu iga päev hõivatud Piibli tõlkimisega. Tõlkimine oli alanud kõige varemalt 1830. aasta juunikuus ja nii Oliver Cowdery kui John Whitmer olid teeninud kirjutajatena. Kuna nemad olid nüüd kutsutud täitma muid kohustusi, kutsuti jumaliku määramise läbi teenima selles töös prohveti kirjutajana Sidney Rigdon (vaata 20. salm). Eessõnaks selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Detsembrikuus tuli Sidney Rigdon [Ohiost] küsima Issandalt ja koos temaga tuli Edward Partridge … Varsti pärast nende kahe venna tulekut rääkis Issand nõnda” (History of the Church, kd 1, lk 128).

1–2 Kuidas võivad inimesed saada Jumala poegadeks. 3–7 Sidney Rigdon kutsutakse ristima ja andma Püha Vaimu. 8–12 Tunnustähed ja imed tehakse usu kaudu. 13–16 Issanda teenijad peksavad rahvaid kui rehte Vaimu väega. 17–19 Joseph Smith hoiab saladuste võtmeid. 20–21 Äravalitud jäävad Issanda tulemise päeval püsima. 22–27 Iisrael päästetakse.

1 Kuulake aIssanda, oma Jumala häält, kes on bAlfa ja Oomega, algus ja lõpp, kelle ckulg on üks igavene ring, dsama täna nagu eile ja igavesti.

2 Mina olen Jeesus Kristus, Jumala Poeg, kes alöödi risti maailma pattude eest, et tõepoolest nii paljud, kes busuvad minu nimesse, võiksid saada Jumala cpoegadeks – nimelt düheks minuga, nagu mina olen eüks Isaga, nagu Isa on üks minuga, et me võiksime olla üks.

3 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, mu teenija Sidney: Ma olen vaadanud sinu ja su tööde peale. Ma olen kuulnud sinu palveid ja valmistanud sind ette suuremaks tööks.

4 Sa oled õnnistatud, sest sa saad tegema suuri asju. Vaata, sind saadeti välja just nagu aJohannestki valmistama minule teed ja bEelijale, kes peab tulema, ja sa ei teadnud seda.

5 Sa ristisid veega meeleparanduseks, kuid nad ei asaanud Püha Vaimu.

6 Aga nüüd annan ma sulle käsu, et sa pead aristima veega, ja nad saavad bkäte pealepanemise teel cPüha Vaimu just nagu vana aja apostlidki.

7 Ja sünnib, et maal tehakse suur töö, nimelt apaganate seas, sest nende rumalused ja nende jäledused tehakse avalikuks kõigi inimeste silme ees.

8 Sest mina olen Jumal ja minu käsivars ei ole jäänud alühikeseks; ja ma näitan bimesid, ctunnustähti ja imetegusid kõigile neile, kes dusuvad minu nimesse.

9 Ja kes iganes paluvad seda minu nimel ausus, need bajavad välja ckuradeid, need dtervendavad haigeid, nad lasevad pimedatel saada nägijateks ja kurtidel kuuljateks ja tummadel rääkijateks ja jalututel käijateks.

10 Ja aeg tuleb kiirelt, kui inimlastele näidatakse suuri asju,

11 kuid ailma usuta ei näidata midagi peale bhävituse cBabüloni peal, selle sama peal, kes on pannud kõik rahvad jooma raevu veini oma dhooruse pärast.

12 Ja pole akedagi, kes teeks head, peale nende, kes on valmis vastu võtma minu evangeeliumi täiust, mille ma olen välja saatnud sellele sugupõlvele.

13 Mispärast, ma kutsun maailma anõrgad, need, kes on bõpetamata ja põlatud, peksma rahvaid kui rehte minu Vaimu väega;

14 ja nende käsivars on minu käsivars, ja mina olen neile akilbiks ja neile kaitseks; ja ma vöötan nende niuded ja nad võitlevad minu eest mehiselt; ja nende bvaenlased on nende jalge all; ja ma lasen mõõgal clangeda nende kasuks ja ma kaitsen neid oma meelepaha dtulega.

15 Ja avaestele ja btasastele jutlustatakse evangeeliumi, ja nad cootavad minu tuleku aega, sest see on dpeagi käes.

16 Ja nad õpivad tähendamissõna aviigipuust, sest suvi on nüüd juba lähedal.

17 Ja ma olen saatnud välja oma evangeeliumi atäiuse minu teenija bJosephi käe läbi; ja tema nõrkuses olen ma teda õnnistanud;

18 ja ma olen andnud temale apitseeritud asjade saladuste bvõtmed, isegi asjade, mis olid maailma crajamisest peale, ja asjade, mis tulevad nüüdsest ajast kuni minu tulekuni, kui ta püsib minus, ja kui mitte, istutan ma tema asemele teise.

19 Mispärast, vaata tema järele, et tema usk ei kustuks, ja need antakse aTrööstija, bPüha Vaimu kaudu, kes teab kõiki asju.

20 Ja ma annan sinule käsu – sa pead olema temale akirjutajaks; ja pühakirjad antakse, just nagu need on minu enda põues, minu enda bäravalitute päästeks,

21 sest nemad kuulevad minu ahäält, ja saavad mind näha, ja ei maga, ja bjäävad minu ctulemise päeval püsima, sest nad puhastatakse, just nagu mina olen dpuhas.

22 Ja nüüd ma ütlen asinule: Viibi koos temaga, ja tema kõnnib koos sinuga; ära teda hülga, ja need asjad lähevad kindlasti täide.

23 Ja akuivõrd te ei kirjuta, vaata, talle antakse prohvetlikult kuulutada; ja sinul tuleb jutlustada minu evangeeliumi ning viidata bpühadele prohvetitele, et kinnitada tema sõnu, nagu need talle antakse.

24 aPidage kinni kõikidest käskudest ja lepingutest, millega te seotud olete, ja ma panen taevad brappuma teie heaks, ja cSaatan väriseb ning Siion drõõmustab mägedel ja õitseb.

25 Ja aIisrael bpäästetakse minu poolt parajaks arvatud ajal; ja cvõtmetega, mis ma olen andnud, juhitakse neid ja ei aeta enam üldse segadusse.

26 Ülendage oma südamed ja olge rõõmsad, teie alunastus läheneb.

27 Ära karda, pisuke karjake, akuningriik on teie, kuni ma tulen. Vaata, ma btulen äkitselt. Just nii. Aamen.