Õpetus ja Lepingud

36. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Edward Partridge’ile New Yorgi osariigis Fayette’i lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk 131) (vaata 35. osa päist). Prohvet ütles, et Edward Partridge „on vagaduse musternäidis ja üks Issanda suurtest meestest” (History of the Church, kd 1, lk 128).

1–3 Issand paneb oma käe Edward Partridge’i peale Sidney Rigdoni käe läbi. 4–8 Igat meest, kes võtab vastu evangeeliumi ja preesterluse, tuleb kutsuda minema välja ja jutlustama.

1 Nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli aVägev: Vaata, ma ütlen sinule, minu teenija bEdward, et sa oled õnnistatud ja sinu patud on sulle andeks antud, ja sa oled kutsutud jutlustama minu evangeeliumi kui pasunahäälel;

2 ja ma panen oma akäe sinu peale oma teenija Sidney Rigdoni käe läbi ja sa saad minu Vaimu, Püha Vaimu, nimelt bTrööstija, kes õpetab sinule kuningriigi crahutoovaid asju;

3 ja sul tuleb kuulutada seda valju häälega, öeldes: Hosianna, õnnistatud olgu kõige kõrgema Jumala nimi!

4 Ja nüüd selle kutse ja käsu annan ma sinule kõikide inimeste kohta,

5 et nii paljud, kes tulevad minu teenijate Sidney Rigdoni ja Joseph Smith noorema ette, võttes vastu selle kutse ja käsu, tuleb aametisse pühitseda ja saata välja bjutlustama igavikulist evangeeliumi rahvaste seas,

6 hüüdes meeleparandust, öeldes: aPäästke end sellest pöörasest sugupõlvest ja tulge välja tulest, vihates isegi briideid, mis on määrdunud lihaga.

7 Ja see käsk antakse minu kiriku vanematele, et igaüks, kes selle vastu võtab pühendunud südamega, võiks saada pühitsetud ja välja saadetud, just nagu mina olen rääkinud.

8 Mina olen Jeesus Kristus, Jumala Poeg; mispärast, vöötage oma niuded, ja ma tulen oma atemplisse äkitselt. Just nii. Aamen.