KAPITTEL 37

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139). I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.

1–4: De hellige blir bedt om å samles i Ohio.

  SE, jeg sier dere at jeg anser det ikke for nødvendig at dere aoversetter mer før dere reiser til Ohio, og dette på grunn av fienden og til deres eget beste.

  Og igjen sier jeg dere at dere ikke skal reise før dere har forkynt mitt evangelium i dette området og har styrket kirken overalt hvor den finnes, og spesielt i aColesville, for se, de ber til meg i stor tro.

  Og videre gir jeg kirken et bud, at jeg anser det for nødvendig at de blir samlet i aOhio og tar imot min tjener Oliver Cowdery når han kommer tilbake til dem.

  Se, her er visdom, og la enhver avelge selv inntil jeg kommer. Slik er det. Amen.