Õpetus ja Lepingud

38. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Fayette’is 2. jaanuaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 140–143). Toimus Kiriku konverents.

1–6 Kristus lõi kõik asjad. 7–8 Ta on oma pühade keskel, kes teda varsti näevad. 9–12 Kõik liha on tema ees rikutud. 13–22 Ta on oma pühade jaoks jätnud varuks tõotatud maa ajas ja igavikus. 23–27 Pühadel kästakse olla üks ja pidada üksteist vendadeks. 28–29 Ennustatakse sõdu. 30–33 Edaspidi antakse pühadele vägi kõrgest ja neil tuleb minna kõigi rahvaste sekka. 34–42 Kirikul kästakse hoolitseda vaeste ja abivajajate eest ning otsida igaviku aardeid.

1 Nõnda ütleb teie Jumal Issand, nimelt Jeesus Kristus, Suur aMina Olen, Alfa ja Oomega, balgus ja lõpp, see, kes vaatas kaugeleulatuvaid igaviku avarusi ja kõiki ctaeva seeravivägesid, denne kui evalmistati maa;

2 see, kes ateab kõiki asju, sest bkõik asjad on minu silme ees.

3 Mina olen see, kes rääkis, ja avalmistati maa, ja kõik asjad tulid minu kaudu.

4 Mina olen see, kes võttis Eenoki aSiioni oma rüppe; ja tõesti, ma ütlen, just nii paljude eest, kes on buskunud minu nimesse – sest mina olen Kristus – ja omaenese nimel, cvere kaudu, mille ma olen valanud, olen ma nende eest kostnud Isa ees.

5 Ent vaata, ülejäänud apahelisi olen ma pidanud pimeduse bahelates kuni suurpäeva ckohtumõistmiseni, mis tuleb maa lõpul;

6 ja just nõnda lasen ma kinni panna pahelised, kes ei taha kuulata mu häält, vaid teevad oma südame kõvaks, ja häda, häda, häda on nende saatus.

7 Kuid vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et minu asilmad on teie peal. Ma olen teie bkeskel ja te ei saa mind näha;

8 kuid see päev tuleb varsti, mil te anäete mind ja teate, et mina olen; sest pimeduse loor rebitakse varsti ja see, kes ei ole bpuhastatud, ei cjää sel päeval püsima.

9 Mispärast, vöötage oma niuded ja olge ettevalmistunud. Vaata, akuningriik on teie, ja vaenlane ei saa võitu.

10 Tõesti, ma ütlen teile: Teie olete apuhtad, kuid mitte kõik; ja pole kedagi muud, kellest mul oleks bhea meel;

11 sest kõik aliha on minu ees rikutud; ja bpimeduse väed valitsevad maa peal inimlaste seas kõigi taevavägede juuresolekul,

12 mis paneb valitsema vaikuse, ja kogu igavik on apiinades, ja binglid ootavad suurt käsku clõigata maalt saak, koguda dumbrohi kokku, et see epõletada; ja vaata, vaenlane on ühinenud.

13 Ja nüüd ma näitan teile saladust, asja, mida on hoitud salakambrites, et teid aja jooksul isegi ahävitada, ja te ei teadnud seda;

14 aga nüüd ma räägin seda teile ja te olete õnnistatud, mitte teie süütegude ega teie uskmatute südamete pärast, sest tõesti osa teie seast on süüdi minu ees, kuid ma olen halastav teie nõrkuse suhtes.

15 Seepärast, olge edaspidi atugevad; ärge bkartke, sest kuningriik on teie.

16 Ja teie päästeks annan ma teile käsu, sest ma olen kuulnud teie palveid, ja avaesed on minu ees kaevelnud, ja brikkad olen ma teinud, ja kõik liha on minu, ja mina ei tee cvahet isikute vahel.

17 Ja ma olen teinud maa rikkaks, ja vaata, see on minu ajalajäri, mispärast, taas saan ma seisma selle peal.

18 Ja ma pakun ja arvan heaks anda teile suuremaid rikkusi, nimelt tõotatud maa – maa, kus voolab piima ja mett, mille peal ei ole needust, kui Issand tuleb;

19 ja ma annan selle teile pärandmaaks, kui te otsite seda kõigest oma südamest.

20 Ja see saab olema minu leping teiega – te saate selle endale pärandmaaks ja see saab apärandmaaks teie lastele igavesti, kuni maa püsib, ja te valitsete seda jälle igavikus ja see ei kao enam.

21 Aga, tõesti ma ütlen teile, et tulevasel ajal pole teil kuningat ega valitsejat, sest mina olen teie akuningas ja vaatan teie järele.

22 Mispärast, kuulake mu häält ja ajärgige mind, ja te saate olema bvaba rahvas, ja kui ma tulen, ei saa teil olema muid seadusi peale minu seaduste, sest mina olen teie cseaduseandja, ja mis võib peatada minu kätt?

23 Aga, tõesti, ma ütlen teile, aõpetage üksteist vastavalt ametile, millesse ma teid määranud olen;

24 ja igaüks aaustagu oma venda nagu iseennast ja näidaku üles bvooruslikkust ja cpühadust minu ees.

25 Ja taas ma ütlen teile: Igaüks austagu oma venda nagu iseennast.

26 Sest milline mees teie seast, kellel on kaksteist poega ja kes ei tee nende vahel vahet, ja nad teenivad teda kuulekalt, ja ta ütleb ühele: „Ole riietatud rüüga ja istu siia”; ja teisele: „Ole riietatud räbalatesse ja istu sinna”; ja vaatab oma poegade peale ning ütleb: „Ma olen õiglane”?

27 Vaata, selle olen ma andnud teile tähendamissõnana, ja see on, just nagu mina olen. Ma ütlen teile: Olge aüks; ja kui te ei ole üks, pole te minu omad.

28 Ja taas, ma ütlen teile, et vaenlane salakambrites püüab võtta teie aelu.

29 Te kuulete asõdadest kaugetel maadel ja te ütlete, et kaugetel maadel on varsti suured sõjad, aga te ei tunne omaenda maa inimeste südameid.

30 Ma räägin teile neid asju teie palvete tõttu; mispärast, atalletage btarkust aardena oma põue, et inimeste pahelisus ei ilmutaks neid asju teile oma pahelisuse kaudu viisil, mis räägib teie kõrvus valjemal häälel kui see, mis raputab maad; aga kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda.

31 Ja et te võiksite pääseda vaenlase võimusest ja olla minule kokkukogutud õigemeelsed inimesed – aplekita ja süüta –

32 mispärast, sellel põhjusel andsin ma teile käsu, et te peate minema aOhiosse; ja seal annan ma teile oma bseaduse; ja seal cantakse teile vägi kõrgest;

33 ja sealt, keda iganes ma soovin, sel tuleb minna akõigi rahvaste sekka, ja neile räägitakse siis, mida nad peavad tegema; sest mul on varuks suur töö, sest Iisrael saab bpäästetud ja ma juhin nad, kuhu iganes ma tahan, ja ükski vägi ei cpeata mu kätt.

34 Ja nüüd, ma annan kirikule neis paigus käsu, et teatud mehed nende seast tuleb määrata, ja nad tuleb määrata kiriku ahäälega;

35 ja neil tuleb tähele panna vaeseid ja abivajajaid ning aleevendada nende olukorda, et nad ei kannataks; ja saatke nad kohta, kuhu ma neid olen käskinud;

36 ja nende tööks saab olema see – tegeleda selle kiriku varade haldamisega.

37 Ja need, kellel on talukohad, mida ei saa müüa, jätku need maha või andku rendile, kuidas nad heaks arvavad.

38 Vaadake, et kõik asjad säilitataks; ja kui inimestele on aantud vägi kõrgest ja nad on välja saadetud, tuleb kõik need asjad koguda kiriku rüppe.

39 Ja kui te otsite selliseid arikkusi, mida Isa tahab teile anda, saate te rikkamaks kõikidest inimestest, sest teil saavad olema igaviku aarded; ja peab olema, et maa brikkused on minu anda; kuid hoiduge cuhkusest, et te ei saaks vana aja dnefilaste sarnaseks.

40 Ja taas, ma ütlen teile: Ma annan teile käsu, et igaüks – nii vanem, preester kui ka õpetaja ja samuti liige – mingu kõigest oma väest, oma käte atööga ette valmistama ja täide viima asju, mida ma olen käskinud.

41 Ja teie ajutlustamine olgu bhoiatav hääl, igaüks oma ligimesele, leebuses ja tasaduses.

42 Ja minge avälja paheliste seast! Päästke endid! Olge puhtad, te Issanda astjate kandjad! Just nii. Aamen.