Oddíl 38

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Fayette ve státě New York 2. ledna 1831 (History of the Church, 1:140–143). Bylo to při příležitosti konference Církve.

1–6, Kristus stvořil všechny věci; 7–8, Je uprostřed svých Svatých, kteří ho brzy uvidí; 9–12, Veškeré tělo je před ním zkaženo; 13–22, Zemi zaslíbení vyhradil pro své Svaté na čas i na věčnost; 23–27, Svatým je přikázáno, aby byli jedno a aby si vážili jeden druhého jako bratří; 28–29, Jsou předpověděny války; 30–33, Svatým bude dána moc z výsosti a vyjdou mezi všechny národy; 34–42, Církvi je přikázáno, aby pečovala o chudé a potřebné a aby usilovala o bohatství věčnosti.

  TAK praví Pán, váš Bůh, a to Ježíš Kristus, Veliký Já Jsem, Alfa i Oméga, počátek i konec, tentýž, jenž hleděl na široké rozpětí věčnosti a na všechny serafínské zástupy nebes, dříve než svět byl učiněn;

  Tentýž, jenž zná všechny věci, neboť všechny věci jsou přítomné před očima mýma;

  Já jsem tentýž, který promluvil, a svět byl učiněn a všechny věci přišly skrze mne.

  Já jsem tentýž, jenž vzal Sion Enochův do svého vlastního lůna; a vpravdě pravím, dokonce tolik, kolik jich uvěřilo ve jméno mé, neboť já jsem Kristus a svým vlastním jménem a mocí krve, kterou jsem prolil, jsem za ně prosil před Otcem.

  Ale vizte, zbytek zlovolných držím v řetězech temnoty až do soudu velikého dne, jenž přijde na konci země;

  A právě tak dám, aby byli drženi zlovolní, kteří nechtějí slyšeti hlas můj, ale zatvrzují srdce své, a běda, běda, běda je osud jejich.

  Ale vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že oči mé spočívají na vás. Jsem ve středu vašem, a vy mne nemůžete viděti;

  Avšak brzy přijde den, kdy mne uvidíte a budete věděti, že já jsem; neboť závoj temnoty bude brzy roztržen a ten, jenž není očistěn, toho dne neobstojí.

  Pročež opásejte bedra svá a buďte připraveni. Vizte, království je vaše a nepřítel vás nepřemůže.

  10 Vpravdě pravím vám, vy jste čisti, ale ne zcela; a není nikoho jiného, v němž by se mi tak dobře zalíbilo;

  11 Neboť veškeré tělo je přede mnou zkaženo; a moci temnoty převládají na zemi, mezi dětmi lidskými, v přítomnosti všech zástupů nebes –

  12 Což způsobuje, že vládne ticho a celá věčnost je rozbolněna a andělé čekají na velký příkaz požnouti zemi, shromážditi koukol, aby mohl býti spálen; a vizte, nepřítel je spolčen.

  13 A nyní, ukazuji vám tajemství, věc, která se děje v tajných komnatách, aby uskutečnila v průběhu času dokonce vaše zničení, a vy jste to nevěděli;

  14 Ale nyní vám to říkám, a vy jste požehnaní, ne pro nepravost svou, ani pro nevěřící srdce své, neboť vpravdě někteří z vás jsou vinni přede mnou, ale budu milosrdný k slabosti vaší.

  15 Tudíž, buďte od nynějška nadále silní; nebojte se, neboť království je vaše.

  16 A pro spasení vaše vám dávám přikázání, neboť jsem slyšel modlitby vaše a chudí si stěžovali přede mnou a bohaté jsem já učinil a veškeré tělo je mé a já nestraním osobám.

  17 A učinil jsem zemi bohatou a vizte, je podnožím mým, pročež opět budu na ní státi.

  18 A já vám nabízím větší bohatství, a považuji za vhodné vám ho dáti, a to zemi zaslíbení, zemi oplývající mlékem a medem, na které nebude žádné prokletí, až přijde Pán;

  19 A já vám ji dám jako zemi vašeho dědictví, budete-li o to usilovati celým srdcem svým.

  20 A toto bude smlouva moje s vámi: vy ji budete míti jako zemi dědictví svého a dědictví dětí svých na věky, dokud země bude trvati, a budete ji opět vlastniti na věčnosti, aby již nikdy nepominula.

  21 Ale vpravdě pravím vám, že časem nebudete míti žádného krále ani vládce, neboť já budu vaším králem a budu bdíti nad vámi.

  22 Pročež, slyšte hlas můj a následujte mne, a budete svobodným lidem, a nebudete míti žádných zákonů, ale zákony moje, až přijdu, neboť já jsem váš zákonodárce, a co může zadržeti ruku mou

  23 Ale vpravdě pravím vám, učte jeden druhého podle úřadu, ke kterému jsem vás určil;

  24 A nechť si každý člověk váží bratra svého jako sebe sama a pěstuje ctnost a svatost přede mnou.

  25 A opět pravím vám, nechť si každý člověk váží bratra svého jako sebe sama.

  26 Neboť který člověk mezi vámi, maje dvanáct synů, a nestraní jim, a oni mu slouží poslušně a on říká jednomu: Buď oblečen v roucho a sedni si tuto; a druhému: Buď oblečen v hadry a sedni si tamto – a hledí na syny své a praví já jsem spravedlný

  27 Vizte, toto jsem vám dal jako podobenství, a je to tak, jako já jsem. Pravím vám: Buďte jedno; a nejste-li jedno, nejste moji.

  28 A opět, pravím vám, že nepřítel v tajných komnatách vám usiluje o život.

  29 Slyšíte o válkách v dalekých zemích a pravíte, že budou brzo veliké války v dalekých zemích, ale neznáte srdce lidí ve své vlastní zemi.

  30 Říkám vám tyto věci kvůli modlitbám vašim; pročež, uchovávejte jako poklad moudrost v nitru svém, aby vám zlovolnost lidí tyto věci nezjevila skrze jejich zlovolnost způsobem, který bude promlouvati do uší vašich hlasem silnějším než ten, který bude otřásati zemí; ale jste-li připraveni, nebudete se báti.

  31 A abyste mohli uniknouti moci nepřítele a býti shromážděni ke mně jako spravedlivý lid, bez poskvrny a bez úhony –

  32 Pročež, pro tuto příčinu jsem vám dal přikázání, abyste šli do Ohia; a tam vám dám zákon svůj; a tam budete obdarováni mocí z výsosti;

  33 A odtamtud všichni, které chci, vyjdou mezi všechny národy, a bude jim řečeno, co budou činiti; neboť mám uloženo v zásobě veliké dílo, neboť Izrael bude spasen a já je povedu, kamkoli chci, a žádná moc nezadrží ruku mou.

  34 A nyní, dávám církvi v těchto končinách přikázání, že jistí mužové mezi nimi budou určeni, a budou určeni hlasem církve;

  35 A budou se starati o chudé a potřebné a budou jim poskytovati úlevu, aby netrpěli; a budou je posílati na místo, které jsem jim přikázal;

  36 A toto bude práce jejich, spravovati záležitosti majetku této církve.

  37 A ti, kteří mají farmy, jež nemohou býti prodány, nechť je opustí nebo pronajmou, jak se jim zdá dobré.

  38 Hleďte, aby byly všechny věci uchovávány; a až budou mužové obdarováni mocí z výsosti a vysláni, všechny tyto věci budou shromažďovány do lůna církve.

  39 A hledáte-li bohatství, kteréžto je vůlí Otcovou vám dáti, budete nejbohatšími ze všech lidí, neboť budete míti bohatství věčnosti; a musí nezbytně býti, aby bohatství země bylo moje, abych je dával; ale varujte se pýchy, abyste se nestali jako Nefité za stara.

  40 A opět, pravím vám, dávám vám přikázání, aby každý člověk, jak starší, kněz, učitel, tak také člen, šli s mocí svou, s prací rukou svých, aby připravili a uskutečnili věci, které jsem přikázal.

  41 A nechť kázání vaše je hlasem varovným, každý člověk bližnímu svému, v poklidu a v mírnosti.

  42 A vyjděte z prostředku zlovolných. Zachraňte se. Buďte čistí, vy, již nosíte nádoby Páně. Tak jest. Amen.