Secţiunea 38

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Fayette, New York, la 2 ianuarie 1831 (History of the Church, 1:140–143). Aceasta s-a întâmplat cu ocazia unei conferinţe a Bisericii.

1–6, Hristos a creat toate lucrurile; 7–8, El este în mijlocul sfinţilor Săi, care Îl vor vedea în curând; 9–12, Toată făptura este coruptă în faţa Lui; 13–22, El a rezervat, pentru viaţă şi eternitate, un pământ al făgăduinţei pentru sfinţii Lui; 23–27, Sfinţilor li s-a poruncit să fie unul şi să se considere unul pe altul drept fraţi; 28–29, Războaie sunt prevestite; 30–33, Sfinţilor le va fi dată putere de sus şi se vor duce printre naţiuni; 34–42, Bisericii îi este poruncit să se îngrijească de săraci şi de cei în nevoie şi să caute bogăţiile eternităţii.

  AŞA vorbeşte Domnul, Dumnezeul vostru, chiar Isus Hristos, Marele Eu Sunt, Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, chiar acelaşi care a privit vasta extindere a eternităţii şi toate oştirile serafice ale cerului, înainte ca lumea să fie făcută;

  Acelaşi care cunoaşte toate lucrurile, pentru că toate lucrurile sunt prezente în faţa ochilor Mei;

  Eu sunt acelaşi care a vorbit, şi lumea a fost făcută şi toate lucrurile au venit prin Mine.

  Eu sunt acelaşi care a luat Sionul lui Enoh la pieptul Meu; şi adevărat, Eu spun, pentru toţi care au crezut în numele Meu, pentru că Eu sunt Hristos şi în numele Meu, prin virtutea sângelui pe care l-am vărsat, am pledat înaintea Tatălui pentru ei.

  Dar iată, restul de oameni răi l-am păstrat în lanţurile întunericului, până la judecata zilei mari, care va veni la sfârşitul pământului;

  Şi chiar aşa voi face să fie păstraţi cei răi, care nu vor asculta glasul Meu, ci îşi vor împietri inimile, şi, vai, vai, vai, de soarta lor.

  Dar iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că ochii Mei sunt asupra voastră. Eu sunt în mijlocul vostru şi voi nu puteţi să Mă vedeţi;

  Dar vine în curând ziua când Mă veţi vedea şi veţi şti că sunt Eu; pentru că vălul întunericului va fi în curând rupt şi cel care nu este purificat nu va suporta ziua.

  De aceea, încingeţi-vă coapsele şi fiţi pregătiţi. Iată, împărăţia este a voastră şi duşmanul nu va învinge.

  10 Adevărat vă spun vouă, voi sunteţi curaţi, dar nu toţi; şi nu este nimeni altul de care să fiu mulţumit;

  11 Pentru că toată făptura este coruptă în faţa Mea; şi puterea întunericului predomină pe pământ printre copiii oamenilor în prezenţa tuturor oştirilor cerului—

  12 Ceea ce face ca liniştea să domnească, şi toată eternitatea este îndurerată şi îngerii aşteaptă marea poruncă de a secera pământul, de a aduna neghina pentru a fi arsă; şi, iată, duşmanul este unit.

  13 Şi acum, Eu vă arăt vouă o taină, un lucru care se află în camere secrete, pentru a înfăptui, cu timpul, chiar distrugerea voastră, şi voi nu aţi ştiut aceasta;

  14 Dar acum, Eu vi-l spun vouă, şi voi sunteţi binecuvântaţi nu din cauza nedreptăţii voastre, nici a inimilor voastre necredincioase; pentru că, într-adevăr, unii dintre voi sunt vinovaţi în faţa Mea, dar Eu voi fi milostiv faţă de slăbiciunile voastre.

  15 De aceea, fiţi tari de-acum înainte în credinţă; nu vă temeţi, pentru că împărăţia este a voastră.

  16 Şi pentru salvarea voastră Eu vă dau o poruncă, pentru că am auzit rugăciunile voastre şi săracii s-au plâns în faţa Mea, şi pe bogaţi Eu i-am făcut şi toată făptura este a Mea şi Eu nu sunt părtinitor.

  17 Şi am făcut pământul bogat şi, iată, este aşternutul picioarelor Mele, de aceea, din nou, Eu voi sta pe el.

  18 Şi vă ofer şi binevoiesc să vă dau bogăţii mai mari, chiar un pământ al făgăduinţei, o ţară unde curge lapte şi miere, asupra căreia nu va fi nici un blestem când Domnul va veni;

  19 Şi am să vă dau ţara ca moştenire, dacă o veţi căuta cu toată inima voastră.

  20 Şi acesta va fi legământul meu cu voi, voi veţi avea ţara ca moştenire a voastră şi ca moştenire a copiilor voştri pentru totdeauna, atât timp cât pământul va exista, şi o veţi poseda din nou în eternitate, şi nu va mai pieri.

  21 Dar, adevărat, Eu vă spun vouă, că în curând nu veţi avea nici rege, nici conducător, pentru că Eu voi fi regele vostru şi am să veghez asupra voastră.

  22 De aceea, ascultaţi glasul Meu şi veniţi după Mine, şi veţi fi un popor liber şi nu veţi avea alte legi decât legile Mele după ce vin, pentru că Eu sunt legiuitorul; şi ce poate reţine mâna Mea

  23 Dar adevărat, Eu vă spun vouă, învăţaţi-vă unii pe alţii potrivit oficiului în care Eu v-am numit;

  24 Şi fiecare om să-şi respecte fratele ca pe sine însuşi şi să dea dovadă de virtute şi sfinţenie în faţa Mea.

  25 Şi din nou Eu vă spun vouă ca fiecare om să-şi respecte fratele său ca pe sine însuşi.

  26 Deoarece, cine dintre voi este omul care, având doisprezece fii şi nefiind părtinitor, dacă ei îl slujesc cu supunere, ar spune unuia: Îmbracă-te cu haine strălucitoare şi stai aici; şi celuilalt: Îmbracă-te în zdrenţe şi stai acolo—ar putea el să se uite la fiii săi şi să spună: Eu sunt drept

  27 Iată, aceasta v-am dat-o vouă ca o pildă şi este aşa cum sunt Eu. Eu vă spun vouă, fiţi unul; şi dacă nu sunteţi unul, nu sunteţi ai Mei.

  28 Şi din nou, Eu vă spun că duşmanul, în camerele secrete, caută vieţile voastre.

  29 Voi auziţi de războaie în ţări îndepărtate şi spuneţi că în curând vor fi mari războaie în ţări îndepărtate, dar voi nu cunoaşteţi nici inimile oamenilor din propria voastră ţară.

  30 Vă spun aceste lucruri datorită rugăciunilor voastre; de aceea, păstraţi înţelepciunea ca pe o comoară, la pieptul vostru, ca nu cumva răutatea oamenilor să vă dezvăluie aceste lucruri prin răutatea lor, într-un fel care va vorbi urechilor voastre cu un glas mai tare decât cel care va cutremura pământul; dar, dacă sunteţi pregătiţi, nu vă va fi teamă.

  31 Şi pentru ca să puteţi scăpa de puterea duşmanului şi să vă adunaţi la Mine ca oameni drepţi, fără prihană şi fără vină—

  32 De aceea, pentru acest motiv, v-am dat vouă porunca să mergeţi la Ohio; şi acolo, Eu vă voi da vouă legea Mea; şi acolo veţi fi înzestraţi cu putere de sus;

  33 Şi de acolo, vor merge printre toate naţiunile toţi acei pe care Domnul va voi să-i trimită şi li se va spune lor ce vor trebui să facă; pentru că am o mare lucrare în rezervă, pentru că Israelul va fi salvat şi Eu îi voi conduce pe ei oriunde voi dori şi nici o putere nu va reţine mâna Mea.

  34 Şi acum, Eu dau o poruncă Bisericii din această zonă, ca unii oamenii dintre ei să fie numiţi şi ei să fie numiţi prin glasul Bisericii;

  35 Şi ei se vor îngriji de săraci şi de cei în nevoie şi le vor aduce alinare pentru ca ei să nu sufere şi îi vor trimite la locul unde le-am poruncit;

  36 Şi aceasta va fi lucrarea lor, de a guverna bunurile care sunt proprietatea acestei Bisericii.

  37 Şi cei care au ferme şi nu le pot vinde, să le părăsească sau să le închirieze, după cum vor considera că este mai bine.

  38 Vegheaţi ca toate lucrurile să fie apărate; şi când oamenii vor fi înzestraţi cu putere de sus şi trimişi, toate aceste lucruri vor fi adunate la pieptul Bisericii.

  39 Şi dacă voi căutaţi acele bogăţii pe care Tatăl vrea să vi le dea, veţi fi cei mai bogaţi dintre oameni, pentru că voi veţi avea bogăţiile eternităţii; şi într-adevăr, bogăţiile pământului Îmi aparţin şi Eu sunt Cel care le dau; dar feriţi-vă de mândrie, ca nu cumva să deveniţi ca nefiţii din vechime.

  40 Şi iarăşi, vă spun vouă, Eu vă dau vouă o poruncă pentru ca fiecare om , atât vârstnic, preot, învăţător şi, de asemenea, membru, să meargă să lucreze cu toată puterea lui, cu munca mâinilor sale, pentru a pregăti şi a îndeplini lucrurile pe care Eu le-am poruncit.

  41 Şi predica voastră să fie glasul de avertizare, fiecare către vecinul lui, cu blândeţe şi bunătate.

  42 Şi ieşiţi din mijlocul celor răi. Salvaţi-vă voi înşivă. Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului. Chiar aşa. Amin.