Õpetus ja Lepingud

39. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu James Covillile New Yorgi osariigis Fayette’is 5. jaanuaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 143–145). James Covill, kes oli olnud baptisti vaimulik umbes nelikümmend aastat, tegi Jumalaga lepingu, et ta kuuletub igale käsule, mis Issand talle prohvet Josephi kaudu annab.

1–4 Pühadel on vägi saada Jumala poegadeks. 5–6 Evangeeliumi vastuvõtmine on Kristuse vastuvõtmine. 7–14 James Covillil kästakse saada ristitud ja töötada Issanda viinamäel. 15–21 Issanda teenijatel tuleb teise tulemise eel jutlustada evangeeliumi. 22–24 Need, kes võtavad vastu evangeeliumi, kogutakse kokku ajas ja igavikus.

1 Võtke kuulda ja kuulake selle häält, kes on kogu aigavikust kogu igavikuni suur bMina Olen, nimelt Jeesus Kristus –

2 maailma avalgus ja elu; valgus, mis paistab pimeduses ja pimedus ei mõista seda;

3 see, kes aegade akeskpaigas tuli omade juurde ja minu omad ei võtnud mind vastu;

4 aga nii paljudele, kes mind vastu võtsid, andsin ma väe saada minu apoegadeks; ja just samuti annan ma nii paljudele, kes võtavad mind vastu, väe saada minu poegadeks.

5 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen teile: See, kes võtab vastu minu evangeeliumi, avõtab vastu minu; ja see, kes ei võta vastu minu evangeeliumi, ei võta mind vastu.

6 Ja see on minu aevangeelium – meeleparandus ja ristimine veega, ja seejärel tuleb bristimine tule ja Püha Vaimuga, nimelt Trööstijaga, kes näitab kõik asjad ja cõpetab kuningriigi rahutoovaid asju.

7 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sinule, minu teenija aJames: Ma olen vaadanud sinu töid ja ma tunnen sind.

8 Ja tõesti, ma ütlen sinule: Sinu süda on nüüd praegusel ajal minu ees õige; ja vaata, ma olen sinu pea peale pannud suured õnnistused;

9 siiski, sa oled näinud suurt kurbust, sest sa oled mind hüljanud palju kordi uhkuse ja amaailma murede tõttu.

10 Kuid vaata, sinu vabastamise päevad on tulnud, kui sa võtad kuulda minu häält, mis ütleb sinule: Tõuse ja saa aristitud, ja pese ära oma patud, hüüdes appi minu nime, ja sa saad minu Vaimu ja nii suure õnnistuse, millist sa eales pole tundnud.

11 Ja kui sa seda teed, olen ma sind ette valmistanud suuremaks tööks. Sul tuleb jutlustada minu evangeeliumi täiust, mille ma olen välja saatnud nendel viimsetel päevadel, lepingut, mille ma olen välja saatnud, et ataastada minu rahvast, kes on Iisraeli kojast.

12 Ja sünnib, et sinu peale atuleb vägi; sul saab olema suur usk ning ma olen sinuga ja lähen sinu palge ees.

13 Sa oled kutsutud avaeva nägema minu viinamäel ja üles ehitama minu kirikut ja esile btooma Siionit, et see võiks rõõmustada mägedel ja cõitseda.

14 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Sind ei ole kutsutud minema idapoolsetele maadele, vaid sa oled kutsutud minema Ohiosse.

15 Ja kuivõrd minu rahvas end Ohiosse kokku kogub, on mul varuks jäetud selline aõnnistus, millist ei tunta inimlaste seas, ja see valatakse välja nende peade peale. Ja sealt lähevad mehed välja bkõigi crahvaste sekka.

16 Vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen sinule, et inimesed Ohios hüüavad minu poole suure usuga, arvates, et ma peatan oma käe kohtumõistmisel rahvaste üle, kuid ma ei saa eitada oma sõna.

17 Mispärast, alustage tööd kõigest väest ja kutsuge ustavaid töötegijaid minu viinamäele, et see saaks akärbitud viimast korda.

18 Ja kuivõrd nad parandavad meelt ja võtavad vastu minu evangeeliumi täiuse ja saavad pühitsetud, peatan ma akohtumõistmisel oma käe.

19 Mispärast, minge välja ja hüüdke valju häälega, öeldes: „Taevariik on lähedal!” hüüdes: „Hosianna, õnnistatud olgu Kõigekõrgema Jumala nimi!”

20 Minge välja, ristige veega ja valmistage teed minu palge ees minu atulemise ajaks;

21 sest aeg on peagi käes; apäeva ega tundi ei btea ükski, kuid see tuleb kindlasti.

22 Ja see, kes võtab need asjad vastu, võtab vastu minu; ja nad kogutakse minule kokku ajas ja igavikus.

23 Ja taas, sünnib, et nii paljude peale, keda te veega ristite, panete te oma akäed ja nad saavad Püha Vaimu banni, ja nad hakkavad cootama minu dtuleku tunnustähti ja saavad mind tundma.

24 Vaata, ma tulen äkitselt. Just nii. Aamen.