Seksyon 39

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang James Covill, sa Fayette, New York, 5 sa Enero 1831 (History of the Church, 1:143–145). Si James Covill, kinsa nahimo nga ministro sa Baptist sa sulod sa kap-atan ka tuig, mipakigsaad uban sa Ginoo nga siya mosunod sa bisan unsa nga sugo nga ihatag ngadto kaniya sa Ginoo pinaagi ni Joseph ang Propeta.

1–4, Ang mga Santos adunay mga gahum nga mahimo nga mga anak sa Dios, 5–6, Ang pagdawat sa ebanghelyo mao ang pagdawat ni Kristo; 7–14, Si James Covill gimandoan nga magpabunyag ug maghago sa ubasan sa Ginoo; 15–21, Ang mga sulugoon sa Ginoo magsangyaw sa ebanghelyo sa dili pa moabut ang Ikaduhang Pag-anhi; 22–24, Kadto kinsa modawat sa ebanghelyo pagapundukon karon ug sa kahangturan.

  PATALINGHUG, ug paminaw sa iyang tingog kinsa gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan, ang Halangdon nga Ako Mao, gani si Jesukristo—

  Ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan; usa ka kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit ug ang kangitngit wala makasabut niini;

  Ang mao gihapon miabut sa kinatung-an sa panahon ngadto sa akong mga katawhan, ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako;

  Apan kutob sa midawat kanako, Ako mihatag og gahum aron mahimo nga akong mga anak; ug bisan pa niana Ako mohatag ngadto sa kutob nga modawat kanako, sa gahum aron mahimo nga akong mga anak.

  Ug sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, siya nga modawat sa akong ebanghelyo modawat kanako; ug siya nga dili modawat sa akong ebanghelyo dili modawat kanako.

  Ug mao kini ang akong ebanghelyo—paghinulsol ug pagpabunyag pinaagi sa tubig, ug unya moabut ang bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo, gani ang Maghuhupay, nga nagpakita sa tanan nga mga butang, ug nagtudlo sa malinawon nga mga butang sa gingharian.

  Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon James, Ako nakakita diha sa imong mga buhat ug Ako nakaila kanimo.

  Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, ang imong kasingkasing karon matarung diha sa akong atubangan niini nga panahon; ug, tan-awa, Ako nagtugyan og dagko nga mga panalangin diha sa imong ulo;

  Bisan pa niana, ikaw nakakita og dagko nga kagul-anan, kay ikaw nagsalikway kanako sa daghan nga mga higayon tungod sa garbo ug sa kabalaka sa kalibutan.

  10 Apan, tan-awa, ang adlaw sa imong kaluwasan moabut, kon ikaw mopatalinghug sa akong tingog, nga nag-ingon nganha kanimo: Bangon ug pagpabunyag, ug hugasi ang imong mga sala, magtawag sa akong ngalan, ug ikaw makadawat sa akong Espiritu, ug usa ka panalangin nga hilabihan ka mahinungdanon nga ikaw wala pa sukad makahibalo.

  11 Ug kon ikaw mobuhat niini, Ako moandam kanimo alang sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ikaw mosangyaw sa kahingpitan sa akong ebanghelyo, diin Ako mipadala niining katapusan nga mga adlaw, ang pakigsaad diin Ako mipadala aron sa pagkuha pag-usab sa akong mga katawhan, diin anaa sa balay ni Israel.

  12 Ug mahinabo nga ang gahum magpabilin diha kanimo; ikaw makaangkon og gamhanan nga hugot nga pagtuo, ug Ako mag-uban kanimo ug mag-una sa imong atubangan.

  13 Ikaw gitawag sa paghago sa akong ubasan, ug sa pagtukod sa akong simbahan, ug sa pagpadayag sa Zion, nga kini magmaya sa ibabaw sa mga bungtod ug mosanay.

  14 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, ikaw wala matawag sa pag-adto ngadto sa silangan nga mga bahin sa nasud, apan ikaw gitawag sa pag-adto ngadto sa Ohio.

  15 Ug tungod kay ang akong mga katawhan magpundok sa ilang kaugalingon sa Ohio, Ako nag-andam og panalangin nga sa ingon wala pa mahibaloi diha sa mga katawhan, ug kini ibu-bu diha sa ilang mga ulo. Ug gikan niana nga mga tawo sila moadto sa tanan nga mga nasud.

  16 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga ang mga katawhan sa Ohio nagtawag kanako sa hilabihan nga hugot nga pagtuo, naghunahuna nga Ako mopugong sa akong kamot sa paghukom diha sa mga nasud, apan Ako dili makalimud sa akong pulong.

  17 Busa ipahimutang ngadto uban sa imong gahum ug pagtawag sa mga matinud-anon nga mga mamumuo ngadto sa akong ubasan, nga kini mahimo nga pul-ongan alang sa katapusan nga higayon.

  18 Ug tungod kay sila naghinulsol ug nakadawat sa kahingpitan sa akong ebanghelyo, ug mahimo nga pagasantoson, Ako mopugong sa akong kamot diha sa paghukom.

  19 Busa, lakaw, magsangyaw uban sa kusog nga tingog, nga mag-ingon: Ang gingharian sa langit duol na; magsinggit: Hosanna! bulahan ang ngalan sa Labing Halangdon nga Dios.

  20 Padayon sa pagpamunyag uban sa tubig, mag-andam sa agianan diha sa akong atubangan alang sa panahon sa akong pag-anhi;

  21 Kay ang panahon duol na; ang adlaw o ang takna walay tawo nga nasayud; apan kini sa pagkatinuod moabut.

  22 Ug siya nga modawat niini nga mga butang modawat kanako; ug sila pagapundukon ngari kanako karon ug sa kahangturan.

  23 Ug usab, mahinabo nga kutob sa imong bunyagan uban sa tubig, ikaw mopandong sa imong mga kamot, ug sila makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug magpaabut sa mga timailhan sa akong pag-anhi, ug makaila kanako.

  24 Tan-awa, Ako moabut sa labing madali. Bisan pa niana. Amen.