Secţiunea 39

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui James Covill, la Fayette, New York, la 5 ianuarie 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, care a fost predicator baptist timp de aproape patruzeci de ani, a făcut legământ cu Domnul că se va supune oricărei porunci pe care Domnul i-o va da prin Joseph, profetul.

1–4, Sfinţii au puterea de a deveni fiii lui Dumnezeu; 5–6, A primi Evanghelia înseamnă a-L primi pe Hristos; 7–14, Lui James Covill i se porunceşte să fie botezat şi să lucreze în via Domnului; 15–21, Slujitorii Domnului trebuie să predice Evanghelia înainte de cea de-a Doua Venire; 22–24, Cei care primesc Evanghelia vor fi adunaţi pentru viaţă şi eternitate.

  ASCULTĂ şi fii atent la glasul Celui care este din toată veşnicia în toată veşnicia, Marele EU SUNT, chiar Isus Hristos—

  Lumina şi viaţa lumii; o lumină care străluceşte în întuneric şi întunericul nu o înţelege;

  Acelaşi care a venit la jumătatea timpului la ai Mei şi ai Mei nu M-au primit;

  Dar, tuturor celor care M-au primit, le-am dat puterea să devină fiii Mei; şi chiar aşa, Eu voi da tuturor celor care Mă vor primi puterea să devină fiii Mei.

  Şi adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că cel care primeşte Evanghelia Mea Mă primeşte pe Mine; şi cel care nu primeşte Evanghelia Mea nu Mă primeşte.

  Şi aceasta este Evanghelia Mea—pocăinţă şi botez prin apă şi apoi vine botezul prin foc şi Duhul Sfânt, chiar Mângâietorul, care arată toate lucrurile şi-i învaţă pe oameni lucrurile paşnice ale împărăţiei.

  Şi acum, iată, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu James, am observat lucrările tale şi te cunosc.

  Şi adevărat, Eu îţi spun ţie, inima ta este acum dreaptă în faţa Mea în acest moment; şi iată, Eu am revărsat mari binecuvântări asupra capului tău;

  Cu toate acestea, tu ai văzut tristeţe mare, pentru că tu M-ai respins de multe ori din cauza mândriei tale şi a grijilor lumii.

  10 Dar iată, zilele izbăvirii tale au venit, dacă vei asculta glasul Meu, care îţi spune: Ridică-te şi botează-te şi spală-te de păcatele tale, chemând numele Meu, şi vei primi Spiritul Meu şi o binecuvântare aşa de mare, cum n-ai cunoscut niciodată.

  11 Şi dacă faci aceasta, Eu te-am pregătit pentru o mai mare lucrare. Tu vei predica plenitudinea Evangheliei Mele pe care am trimis-o în aceste zile din urmă, legământul pe care l-am trimis pentru a-Mi redobândi poporul, care este din casa lui Israel.

  12 Şi se va întâmpla că puterea va rămâne în tine; tu vei avea mare credinţă şi Eu voi fi cu tine şi voi merge în faţa ta.

  13 Tu eşti chemat să lucrezi în via Mea, şi să zideşti Biserica Mea şi să înfăptuieşti Sionul, ca să se poată bucura pe dealuri şi să înflorească.

  14 Iată, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că nu eşti chemat să mergi în ţările din est, ci eşti chemat să mergi în Ohio.

  15 Şi având în vedere că poporul Meu se va aduna în Ohio, am rezervat o binecuvântare care nu este cunoscută de copiii oamenilor şi ea va fi revărsată asupra capetelor lor. Şi de acolo oamenii vor merge în toate naţiunile.

  16 Iată, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, că oamenii în Ohio Mă cheamă cu multă credinţă, gândind că Eu Îmi voi retrage mâna de la judecata naţiunilor, dar Eu nu pot nega cuvântul Meu.

  17 De aceea, începe să lucrezi cu toată forţa şi cheamă lucrători credincioşi în via Mea, pentru ca ei să taie via Mea pentru ultima dată.

  18 Şi în măsura în care ei se pocăiesc şi primesc plenitudinea Evangheliei Mele şi devin sfinţiţi, Eu Îmi voi retrage mâna de la judecată.

  19 De aceea, mergi înainte, strigând cu glas tare, spunând: Împărăţia cerurilor este aproape; strigând: Osana! Binecuvântat fie numele Celui Mai Înalt Dumnezeu.

  20 Du-te înainte, botezând cu apă, pregătind calea în faţa Mea pentru timpul venirii Mele;

  21 Pentru că timpul este aproape; ziua şi ora nici un om nu le cunoaşte; dar cu siguranţă va veni.

  22 Şi acela care primeşte aceste lucruri Mă primeşte pe Mine; şi ei se vor aduna cu Mine în viaţă şi în eternitate.

  23 Şi din nou, se va întâmpla ca tu să-ţi aşezi mâinile pe toţi pe care îi vei boteza cu apă şi ei vor primi darul Duhului Sfânt şi vor aştepta semnele venirii Mele şi Mă vor cunoaşte.

  24 Iată, Eu vin curând. Chiar aşa. Amin.