Oddíl 4

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otci, Josephu Smithovi st. v Harmony ve státě Pensylvánie v únoru 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, Udatná služba přináší Pánovým služebníkům spasení; 5–6, Božské vlastnosti je uschopňují ke službě; 7, O věci Boží je nutné usilovati.

  NYNÍ, vizte, podivuhodné dílo brzy vyjde mezi děti lidské.

  Tudíž, ó vy, kteří vstupujete do služby Boží, hleďte, abyste mu sloužili celým svým srdcem, mocí, myslí a silou, abyste posledního dne mohli státi před Bohem bez úhony.

  Tudíž, máte-li touhu sloužiti Bohu, jste k tomuto dílu povoláni;

  Neboť vizte, pole je již bílé ke žni; a hle, ten, jenž se rozmachuje srpem svým v síle své, ten ukládá do zásoby, takže nezahyne, ale přinese spasení duši své;

  A víra, naděje, pravá láska a láska, s okem upřeným na slávu Boží, uschopňují ho pro toto dílo.

  Pamatujte na víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, bratrskou laskavost, zbožnost, pravou lásku, pokoru, píli.

  Proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno. Amen.