De Leer en Verbonden

Afdeling 40

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon in januari 1831 te Fayette (New York). (History of the Church, 1:145.) Voorafgaande aan het verslag van deze openbaring schreef de profeet: ‘Omdat James Covill het woord van de Heer verwierp en tot zijn vroegere beginselen en volk terugkeerde, gaf de Heer mij en Sidney Rigdon de volgende openbaring.’ (History of the Church, 1:145.)

1–3: vrees voor vervolging en de zorgen van de wereld leiden tot verwerping van het evangelie.

1 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat het hart van mijn dienstknecht aJames Covill rechtvaardig was voor mijn aangezicht, want hij had een verbond met Mij gesloten dat hij gehoorzaam zou zijn aan mijn woord.

2 En hij aontving het woord met blijdschap, maar terstond verzocht Satan hem; en de vrees voor bvervolging en de zorgen der wereld deden hem het woord cverwerpen.

3 Daarom heeft hij mijn verbond verbroken, en het blijft aan Mij met hem te handelen naar het Mij goeddunkt. Amen.