41. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. február 4-én (History of the Church, 1:146–147). Az egyház Kirtland gyülekezetének létszáma ebben az időben gyorsan növekedett. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Az egyháztagok … igyekeztek Isten akaratát tenni, amennyire ismerték azt, bár néhány különös nézet és hamis lélek belopózott közéjük, … [és] az Úr a következőket adta az egyháznak” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Az elderek a kinyilatkoztatás lelke által kormányozzák az egyházat; 4–6, Az igaz tanítványok elfogadják és betartják az Úr törvényét; 7–12, Edward Partridge-t püspöknek nevezik ki az egyház számára.

  HALLGASSATOK ide és halljatok meg, Ó ti, népem, mondja az Úr és a ti Istenetek; ti, akiket örömmel aáldok meg a legnagyobb áldással mind közül, ti, akik meghallotok engem; titeket pedig, akik nem hallotok meg engem, bár bvallottátok nevemet, cmegátkozlak a mind közül legsúlyosabb átokkal.

  Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, akiket elhívtam; íme, parancsolatot adok nektek, hogy gyűljetek össze és aértsetek egyet szavam tekintetében;

  És hitetek imája által fogadjátok atörvényemet, hogy tudhassátok, hogyan kormányozzátok egyházamat, és legyen minden dolog helyes énelőttem.

  És én leszek az auralkodótok, bamikor eljövök: és íme, én hamar jövök el, és ügyeljetek, hogy törvényemet betartsátok.

  Aki aelfogadja törvényemet és bcselekszi azt, az én tanítványom; aki pedig azt mondja, hogy elfogadja, és nem cselekszi azt, nem az én tanítványom, és cvessétek ki magatok közül;

  Mert nem helyénvaló a királyság gyermekeit illető dolgokat odaadni azoknak, akik nem méltók, vagyis az aebeknek, illetve a bgyöngyöket disznók elé vetni.

  Továbbá helyénvaló az, hogy ifj. Joseph Smith szolgámnak aház épüljön, amelyben lakhat és bfordíthat.

  Továbbá helyénvaló az, hogy Sidney Rigdon szolgám úgy éljen, ahogy azt jónak látja, amennyiben betartja a parancsolataimat.

  Továbbá elhívtam aEdward Partridge szolgámat; és parancsolatot adok, hogy nevezze ki őt az egyház hangja, és rendeljék el bpüspöknek az egyházban, hogy hagyja ott a kereskedését, és cminden idejét az egyház munkájával töltse.

  10  Hogy minden dologra ügyeljen, amint azt kijelölik neki a törvényeim azon a napon, amikor megadom azokat.

  11  És ez azért van, mert szíve tiszta énelőttem, mert olyan ő, akár az ősi aNátánael, akiben nincs bálnokság.

  12  Ezek a szavak adatnak nektek, és ezek tiszták énelőttem; vigyázzatok tehát, hogyan kezelitek őket, mert lelketek fog felelni értük az ítélet napján. Így lesz. Ámen.