De Leer en Verbonden

Afdeling 41

Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith op 4 februari 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church 1:146–147.) Het ledental van de kerkgemeente in Kirtland nam in deze periode snel toe. Ter inleiding op deze openbaring schreef de profeet: ‘[De] leden […] streefden ernaar de wil van God te doen, voor zoverre zij die kenden, alhoewel enkele vreemde denkbeelden en valse geesten onder hen waren binnengeslopen […] [en] de Heer gaf de kerk het volgende.’ (History of the Church, 1:146–147.)

1–3: de ouderlingen zullen de kerk besturen met de geest van openbaring; 4–6: ware discipelen zullen de wet des Heren aanvaarden en nakomen; 7–12: Edward Partridge aangewezen als bisschop voor de kerk.

1 Luister en hoor, o gij mijn volk, zegt de Heer en uw God, gij die Ik met welbehagen azegen met de grootste aller zegeningen, gij die naar Mij luistert; en gij die niet naar Mij luistert, die mijn naam hebt bbeleden, zal Ik cvervloeken met de zwaarste aller vervloekingen.

2 Luistert, o gij ouderlingen van mijn kerk die Ik geroepen heb, zie, Ik geef u een gebod dat gij bijeen moet komen om het aeens te worden over mijn woord.

3 En door uw gelovig gebed zult gij mijn awet ontvangen, opdat gij zult weten hoe mijn kerk te besturen en alle dingen in orde te hebben voor mijn aangezicht.

4 En Ik zal uw aheerser zijn wanneer Ik bkom; en zie, Ik kom spoedig, en gij moet erop toezien dat mijn wet nagekomen wordt.

5 Hij die mijn wet aaanneemt en haar bnakomt, die is mijn discipel; en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die is niet mijn discipel en zal uit uw midden worden cuitgeworpen;

6 want het is niet goed dat de dingen die de kinderen van het koninkrijk toebehoren, aan hen gegeven worden die ze niet waardig zijn, of aan de ahonden, of dat de bpaarlen voor de zwijnen geworpen worden.

7 En voorts, het is passend dat mijn dienstknecht Joseph Smith jr. een ahuis laat bouwen om in te wonen en te bvertalen.

8 En voorts, het is passend dat mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn leven leidt zoals het hem goeddunkt, voor zoverre hij mijn geboden onderhoudt.

9 En voorts, Ik heb mijn dienstknecht aEdward Partridge geroepen; en Ik geef een gebod dat hij door de stem der kerk zal worden aangewezen, en geordend als bbisschop voor de kerk, zijn handel achterlaat en al zijn tijd cbesteedt aan de arbeid in de kerk;

10 dat hij voor alle dingen zorgt zoals hem in mijn wetten zal worden voorgeschreven ten dage dat Ik ze geven zal.

11 En wel omdat zijn hart zuiver is voor mijn aangezicht, want hij is zoals aNatanaël vanouds, in wie geen bbedrog is.

12 Deze woorden zijn u gegeven, en ze zijn zuiver voor mijn aangezicht; pas daarom op hoe u ze beschouwt, want op de dag des oordeels zal uw ziel er rekenschap van moeten geven. Ja, amen.