Õpetus ja Lepingud

41. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kirikule Ohio osariigis Kirtlandis 4. veebruaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 146–147). Kiriku Kirtlandi koguduse liikmete arv kasvas sel ajal kiiresti. Eessõnaks sellele ilmutusele kirjutas prohvet: „Liikmed … püüdsid täita Jumala tahet niivõrd, kui nad seda teadsid, ometigi olid nende sekka hiilinud mõned võõrad arusaamad ja valed vaimud … [ja] Issand andis Kirikule järgneva” (History of the Church, kd 1, lk-d 146–147).

1–3 Vanematel tuleb valitseda Kirikut ilmutuse vaimu kaudu. 4–6 Tõelised jüngrid võtavad Issanda seaduse vastu ja peavad sellest kinni. 7–12 Edward Partridge nimetatakse Kiriku piiskopiks.

1 Võtke kuulda ja kuulake, oo teie, minu rahvas, ütleb Issand ja teie Jumal, teie, keda mul on rõõm aõnnistada suurimaga kõigist õnnistustest, teie, kes mind kuulate; ja teid, kes te mind ei kuula, kes te olete avalikult bkuulutanud minu nime, ma cnean ära raskeimaga kõigist needustest.

2 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, keda ma olen kutsunud, vaata, ma annan teile käsu, et te tuleksite kokku, et akokku leppida minu sõna suhtes;

3 ja oma usu palve kaudu saate te minu aseaduse, et te võiksite teada, kuidas valitseda minu kirikut ja et kõik asjad oleksid minu ees õiged.

4 Ja mina olen teie avalitseja, kui ma btulen; ja vaata, ma tulen äkitselt ja te saate näha, et minu seadust täidetakse.

5 See, kes avõtab minu seaduse vastu ja bteeb selle järgi, see on minu jünger; ja see, kes ütleb, et ta võtab selle vastu ning ei tee selle järgi, see ei ole minu jünger ja ta cheidetagu teie seast välja;

6 sest ei ole sünnis, et asjad, mis kuuluvad kuningriigi lastele, antakse neile, kes ei ole väärilised, või akoertele, või heidetakse bpärlid sigade ette.

7 Ja veel, on sünnis, et mu teenijale Joseph Smith nooremale ehitatakse amaja, milles elada ja btõlkida.

8 Ja veel, on sünnis, et mu teenija Sidney Rigdon elab nii, nagu ta heaks peab, kuivõrd ta peab kinni minu käskudest.

9 Ja veel, ma olen kutsunud oma teenija aEdward Partridge’i; ja ma annan käsu, et ta tuleb määrata kiriku häälega ja pühitseda kirikule bpiiskopiks, et ta jätaks maha oma kauplemise ning cveedaks kogu oma aja kiriku töid tehes;

10 et vaadata kõikide asjade järele, nagu talle määratakse minu seadustega päeval, mil ma need annan.

11 Ja seda sellepärast, et tema süda on minu ees puhas, sest tema on nagu vana aja aNaatanael, kelles ei ole bkavalust.

12 Need sõnad on teile antud ja need on minu ees puhtad; mispärast, vaadake ette, kuidas te neid hoiate, sest teie hinged vastutavad nende eest kohtupäeval. Just nii. Aamen.