Seksioni 42

Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, në Kirtland, Ohio, më 9 shkurt 1831 (History of the Church, 1:148–154). Ajo u mor në prani të dymbëdhjetë pleqve dhe në përmbushje të premtimit të Zotit, të bërë më parë, se ligji do t’u jepej në Ohio (shih seksionin 38:32). Profeti e cilëson këtë zbulesë si “përqafimi i ligjit të Kishës” (History of the Church, 1:148).

1–10, Pleqtë thirren për të predikuar ungjillin, për të pagëzuar të kthyerit në besim dhe për të ndërtuar Kishën; 11–12, Ata duhet të thirren e të shugurohen dhe duhet t’u mësojnë parimet e ungjillit që gjenden në shkrimet e shenjta; 13–17, Ata duhet të japin mësim dhe të profetizojnë me anë të fuqisë së Shpirtit; 18–29, Shenjtorët urdhërohen të mos vrasin, të mos vjedhin, të mos gënjejnë, të mos kenë epsh, të mos shkelin kurorën apo të mos flasin keq kundër të tjerëve; 30–39, Ligje që qeverisin përkushtimin e pronave, caktohen; 40–42, Krenaria dhe përtacia dënohen; 43–52, Të sëmurët duhet të shërohen nëpërmjet administrimit dhe me anë të besimit; 53–60, Shkrimet e shenjta qeverisin Kishën dhe duhet t’i shpallen botës; 61–69, Vendi i Jeruzalemit të Ri dhe misteret e mbretërisë do të zbulohen; 70–73, Pronat e përkushtuara duhet të përdoren për të mbështetur nëpunësit e Kishës; 74–93, Ligje që qeverisin lavirësinë, shkeljen e kurorës, vrasjen, vjedhjen dhe rrëfimin e mëkateve, caktohen.

  VINI vesh, O ju pleq të kishës sime, që jeni mbledhur së bashku në emrin tim, madje të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë së gjallë, Shpëtimtarit të botës; ngaqë besoni në emrin tim dhe i zbatoni urdhërimet e mia.

  Përsëri unë ju them, vini re e dëgjoni dhe bindjuni ligjit që do t’ju jap.

  Sepse në të vërtetë unë them, ngaqë jeni mbledhur së bashku sipas urdhërit me të cilin ju urdhërova dhe keni rënë në ujdi lidhur me këtë gjë e i keni kërkuar Atit në emrin tim, madje kështu ju do të merrni.

  Vini re, në të vërtetë unë ju them, unë jua jap këtë urdhërim të parë, që ju do të shkoni në emrin tim, secili prej jush, përveç shërbëtorit tim Joseph Smith të Riut dhe Sidney Rigdon-it.

  Unë u jap atyre një urdhërim, që ata do të shkojnë për një stinë të shkurtër dhe do t’u jepet me anë të fuqisë së Shpirtit se kur do të kthehen.

  Dhe ju do të shkoni në fuqinë e Shpirtit tim, duke predikuar ungjillin tim, dy e nga dy, në emrin tim, duke ngritur zërat tuaj si me tingullin e një borie, duke shpallur fjalën time si engjëj të Perëndisë.

  Dhe do të shkoni duke pagëzuar me ujë, duke thënë: Pendohuni ju, pendohuni ju, sepse mbretëria e qiellit është pranë.

  Dhe nga ky vend ju do të shkoni në krahinat drejt perëndimit; dhe aq shumë sa të gjeni ata që do t’ju pranojnë, ju do të ngrini kishën time në çdo krahinë—

  Derisa koha do të vijë kur do t’ju zbulohet nga lart, kur qyteti i Jeruzalemit të Ri do të përgatitet, që ju të mund të mblidheni në një, që të mund të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj.

  10 Dhe përsëri, unë ju them, se shërbëtori im Edward Partridge do të qëndrojë në detyrën në të cilën e kam caktuar. Dhe do të ndodhë që, nëse ai bën shkelje, një tjetër do të caktohet në vend të tij. Madje kështu. Amen.

  11 Përsëri unë ju them se nuk do t’i jepet askujt që të shkojë për të predikuar ungjillin tim, ose për të ngritur kishën time, përveçse nëse ai shugurohet nga dikush që ka autoritet e njihet prej kishës që ka autoritet dhe është shuguruar në mënyrë të rregullt nga krerët e kishës.

  12 Dhe përsëri, pleqtë, priftërinjtë dhe mësuesit e kësaj kishe do t’u mësojnë parimet e ungjillit tim, të cilat janë në Bibël dhe në Librin e Mormonit, në të cilin është plotësia e ungjillit.

  13 Dhe ata do të vëzhgojnë besëlidhjet, si dhe nenet e kishës, që t’i bëjnë ato, dhe këto do të jenë mësimet e tyre, kur të drejtohen me anë të Shpirtit.

  14 Dhe Shpirti do t’ju jepet me anë të lutjes së besimit; dhe nëse nuk e merrni Shpirtin, ju s’duhet të jepni mësim.

  15 Dhe gjithë këtë ju duhet të kujdeseni ta bëni siç ju kam urdhëruar lidhur me mësimdhënien tuaj, derisa të jepet plotësia e shkrimeve të mia të shenjta.

  16 Dhe ndërsa do t’i ngrini zërat tuaj nëpërmjet Ngushëlluesit, ju do të flisni e profetizoni si të më duket mua mirë;

  17 Sepse, vini re, Ngushëlluesi i di të gjitha gjërat dhe jep dëshmi për Atin dhe për Birin.

  18 Dhe tani vini re, unë i flas kishës. Mos vrit; dhe ai që vret, nuk do të ketë falje në këtë botë, as në botën që do të vijë.

  19 Dhe përsëri, unë them, mos vrit; por ai që vret, duhet të vdesë.

  20 Mos vidh; dhe ai që vjedh dhe nuk pendohet, duhet të dëbohet.

  21 Mos gënje; ai që gënjen dhe nuk pendohet, duhet të dëbohet.

  22 Duaje bashkëshorten tënde me gjithë zemër dhe do të kapesh pas saj e pas askujt tjetër.

  23 Dhe ai që e sheh një grua për ta dëshiruar atë, do të mohojë besimin dhe nuk do ta ketë Shpirtin; dhe nëse nuk pendohet, ai duhet të dëbohet.

  24 Mos shkel kurorën; dhe ai që shkel kurorën dhe nuk pendohet, duhet të dëbohet.

  25 Por ai që e ka shkelur kurorën e pendohet me gjithë zemër dhe e braktis atë e nuk e bën më, ai duhet të falet;

  26 Por nëse e bën përsëri, ai s’duhet të falet, por duhet të dëbohet.

  27 Mos fol keq për të afërmin tënd, as mos i bëj dëm atij.

  28 Ti e di, ligjet e mia lidhur me këto gjëra janë dhënë në shkrimet e mia të shenjta; ai që mëkaton e nuk pendohet, duhet të dëbohet.

  29 29 Nëse më do, duhet të më shërbesh dhe t’i mbash të gjitha urdhërimet e mia.

  30 Dhe vër re, ti do të kujtosh të varfërit dhe do të përkushtosh prej gjithë pronave të tua për mbështetjen e tyre atë që duhet t’ua japësh atyre, me një besëlidhje dhe një akt ligjor që nuk mund të prishen.

  31 Dhe sa herë që u jepni nga pasuria juaj të varfërve, ju do ta bëni atë për mua; dhe ato do të vendosen përpara peshkopit të kishës sime dhe këshilltarëve të tij, dy prej pleqve ose priftërinjve të lartë, që ai do t’i caktojë ose i ka caktuar e veçuar për atë qëllim.

  32 Dhe do të ndodhë që, pasi ato të vendosen përpara peshkopit të kishës sime dhe pasi ai t’i ketë marrë këto dëshmi lidhur me përkushtimin e pronave të kishës sime, që ato nuk mund t’i merren kishës, në përputhje me urdhërimet e mia, çdo njeri do të bëhet i përgjegjshëm tek unë, një kujdestar për pronën e tij ose atë që ai ka marrë nëpërmjet përkushtimit, aq sa të jetë e mjaftueshme për të dhe familjen.

  33 Dhe përsëri, në qoftë se do të ketë prona në duart e kishës ose të ndonjë individi të saj, më shumë nga ç’është e nevojshme për mbështetjen e tyre, pas këtij përkushtimi të parë, që është një tepricë për t’iu përkushtuar peshkopit, ajo duhet të ruhet për t’iu administruar atyre që s’kanë, kohë pas kohe, që kushdo që ka nevojë, të mund të furnizohet me bollëk dhe të marrë sipas dëshirave të tij.

  34 Prandaj, teprica duhet të mbahet në shtëpinë time të ruajtjes, për t’iu administruar të varfërve dhe nevojtarëve, siç do të caktohet nga këshilli i lartë i kishës dhe nga peshkopi e këshilli i tij;

  35 Dhe për qëllimin e blerjes së tokave për përfitimin e përbashkët të kishës dhe për ndërtimin e shtëpive të adhurimit dhe për ndërtimin e Jeruzalemit të Ri, që do të zbulohet më pas—

  36 Që populli im i besëlidhjes të mund të mblidhet së bashku në atë ditë kur unë të vij në tempullin tim. Dhe këtë e bëj për shpëtimin e popullit tim.

  37 Dhe do të ndodhë që ai që mëkaton dhe nuk pendohet, do të dëbohet nga kisha dhe nuk do ta marrë përsëri atë që ua ka përkushtuar të varfërve dhe nevojtarëve të kishës sime, ose me fjalë të tjera, mua—

  38 Sepse, sa herë që ia bëni këtë më të voglit të këtyre, ju ma bëni mua.

  39 Sepse do të ndodhë që ajo që unë e flas nëpërmjet gojës së profetëve të mi, do të përmbushet; sepse unë do t’i përkushtoj pasuritë e atyre që përqafojnë ungjillin tim mes Johebrenjve, për të varfërit e popullit tim që janë të shtëpisë së Izraelit.

  40 Dhe përsëri, mos ji krenar në zemrën tënde; le të jenë të thjeshta rrobat e tua dhe bukuria e tyre, bukuria e punës së vetë duarve të tua;

  41 Dhe le të bëhet gjithçka në pastërti përpara meje.

  42 Mos ji dembel; sepse ai që është dembel nuk duhet të hajë bukën, as duhet të veshë rrobat e punëtorit.

  43 Dhe cilëtdo mes jush që janë të sëmurë dhe nuk kanë besim të shërohen, por besojnë, duhen të ushqehen gjithë butësi, me bimë dhe ushqim të lehtë, dhe kjo jo nga dora e një armiku.

  44 Dhe pleqtë e kishës, dy ose më shumë, duhet të thirren e duhet të luten për ta dhe duhet t’i vënë duart mbi ta në emrin tim; dhe nëse ata vdesin, do të vdesin në mua dhe nëse jetojnë, do të jetojnë në mua.

  45 Jeto së bashku në dashuri, kështu që ti duhet të vajtosh për humbjen e atyre që vdesin dhe në mënyrë më të veçantë për ata që s’kanë shpresë për një ringjallje të lavdishme.

  46 Dhe do të ndodhë që ata që vdesin në mua, nuk do ta shijojnë vdekjen, sepse ajo do të jetë e ëmbël për ta;

  47 Dhe ata që nuk vdesin në mua, mjerë ata, sepse vdekja e tyre është e hidhur.

  48 Dhe përsëri, do të ndodhë që ai që ka besim në mua për t’u shëruar dhe nuk caktohet për vdekjen, do të shërohet.

  49 Ai që ka besim të shohë, do të shohë.

  50 Ai që ka besim të dëgjojë, do të dëgjojë.

  51 Sakati që ka besim të kërcejë, do të kërcejë.

  52 Dhe ata që s’kanë besim t’i bëjnë këto gjëra, por besojnë në mua, kanë fuqi të bëhen bijtë e mi; dhe për aq sa ata nuk i shkelin ligjet e mia, ti duhet t’i mbash dobësitë e tyre.

  53 Qëndro në vendin e kujdestarisë tënde.

  54 Mos e merr rrobën e vëllait tënd; ti duhet të paguash për atë që do të marrësh nga vëllai yt.

  55 Dhe nëse fiton më shumë sesa ç’të duhet për mbështetjen tënde, jepe në shtëpinë time të ruajtjes, që gjithçka të bëhet sipas asaj që unë kam thënë.

  56 Kërko dhe shkrimet e mia të shenjta do të të jepen, ashtu siç e kam përcaktuar, dhe ato duhet të ruhen të sigurta;

  57 Dhe është e nevojshme që ti duhet ta ruash heshtjen tënde lidhur me to dhe të mos ua mësosh derisa ju t’i keni marrë ato plotësisht.

  58 Dhe unë ju jap një urdhërim se atëherë ju duhet t’ua mësoni ato gjithë njerëzve; sepse ato duhet t’u mësohen gjithë kombeve, fiseve, gjuhëve dhe popujve.

  59 Prano gjërat që ke marrë, që të janë dhënë në shkrimet e mia të shenjta si ligj, që të jenë ligji im për të qeverisur kishën time;

  60 Dhe ai që bën sipas këtyre gjërave, do të shpëtohet dhe ai që nuk i bën ato, do të mallkohet nëse vazhdon kështu.

  61 Në qoftë se do të kërkosh, ti do të marrësh zbulesë pas zbulese, dituri pas diturie, që të mund të dish misteret dhe gjërat paqësore—ato që sjellin gëzim, ato që sjellin jetë të përjetshme.

  62 Ti duhet të kërkosh dhe do t’u zbulohet në kohën time të duhur se ku do të ndërtohet Jeruzalemi i Ri.

  63 Dhe vini re, do të ndodhë që shërbëtorët e mi do të dërgohen drejt lindjes dhe drejt perëndimit, drejt veriut dhe drejt jugut.

  64 Dhe madje tani, lëreni atë që shkon drejt lindjes, t’i mësojë ata që do të kthehen në besim, të largohen drejt perëndimit dhe kjo për shkak të asaj që po vjen në tokë dhe për shkak të lidhjeve të fshehta.

  65 Vër re, bëji gjithë këto gjëra dhe i madh do të jetë shpërblimi yt; sepse juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë, por botës nuk i është dhënë t’i njohë ato.

  66 Bindjuni ligjeve që keni marrë dhe jini besnikë.

  67 Dhe ju do të merrni në të ardhmen besëlidhje të kishës, të tilla që do të jenë të mjaftueshme për t’ju ngritur si këtu, edhe në Jeruzalemin e Ri.

  68 Prandaj, kujt i mungon urtësia, le të kërkojë nga unë dhe unë do t’i jap lirisht e nuk do ta qortoj.

  69 Gëzohuni në zemër dhe ngazëllehuni, sepse për ju mbretëria ose, me fjalë të tjera, çelësat e kishës janë dhënë. Madje kështu. Amen.

  70 Priftërinjtë dhe mësuesit duhet të kenë kujdestaritë e tyre, ashtu si dhe anëtarët.

  71 Dhe pleqtë ose priftërinjtë e lartë të cilët caktohen për t’i ndihmuar peshkopit si këshilltarë në të gjitha gjërat, duhet t’i kenë familjet e tyre të mbështetura nga pasuria që i është përkushtuar peshkopit, për të mirën e të varfërve dhe për qëllime të tjera, siç u përmendën më parë;

  72 Ose ata duhet të marrin një shpërblim të drejtë për gjithë shërbimet e tyre, apo një kujdestari ose në një mënyrë tjetër, siç mund të mendohet më mirë ose siç mund të vendoset prej këshilltarëve dhe peshkopit.

  73 Dhe peshkopi, gjithashtu, duhet të marrë mbështetjen e tij ose një shpërblim të drejtë për gjithë shërbimet e tij në kishë.

  74 Vini re, në të vërtetë unë ju them se cilëtdo persona mes jush, që i kanë përzënë bashkëshortet e tyre për shkak të lavirësisë, ose me fjalë të tjera, nëse ata do të dëshmojnë para jush në gjithë përulësinë e zemrës që ky është rasti, ju nuk do t’i dëboni prej jush;

  75 Por nëse ju do të gjeni që dikush e ka lënë bashkëshorten e tij për shkak të shkeljes së kurorës dhe ata vetë janë fajtorët dhe bashkëshortet e tyre jetojnë, ata do të dëbohen nga mesi juaj.

  76 Dhe përsëri, unë ju them që duhet të jeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, me të gjitha kërkesat, që të mos pranoni asnjë të tillë mes jush, nëse ata janë të martuar;

  77 Dhe nëse nuk janë të martuar, ata do të pendohen për mëkatet e tyre ose ju s’do t’i pranoni.

  78 Dhe përsëri, kushdo që i përket kësaj kishe të Krishtit, duhet të kujdeset që të mbajë të gjitha urdhërimet dhe besëlidhjet e kishës.

  79 Dhe do të ndodhë që, nëse ndokush mes jush do të vrasë, ata do t’u dorëzohen ligjeve të tokës dhe do të trajtohen sipas tyre; sepse mbani mend që ai nuk ka falje; dhe do të provohet në përputhje me ligjet e tokës.

  80 Dhe nëse ndonjë burrë ose grua do të bëjë shkelje kurore, ai ose ajo duhet të gjykohet përpara dy pleqve të kishës ose më shumë, dhe çdo fjalë duhet të bazohet kundër tij ose saj nga dy dëshmitarë të kishës dhe jo nga armiku; por nëse ka më shumë se dy dëshmitarë, është më mirë.

  81 Por ai ose ajo duhet të dënohet nga goja e dy dëshmitarëve; dhe pleqtë duhet ta shtrojnë çështjen përpara kishës dhe kisha duhet të ngrejë duart kundër tij ose saj, që me ata të veprohet sipas ligjit të Perëndisë.

  82 Dhe nëse është e mundur, është e nevojshme që peshkopi të jetë i pranishëm gjithashtu.

  83 Dhe kështu duhet të veproni në të gjitha çështjet që do të vijnë përpara jush.

  84 Dhe nëse një burrë ose grua do të grabisë, ai ose ajo duhet t’i dorëzohet ligjit të tokës.

  85 Dhe nëse ai ose ajo do të vjedhë, duhet t’i dorëzohet ligjit të tokës.

  86 Dhe nëse ai ose ajo do të gënjejë, duhet t’i dorëzohet ligjit të tokës.

  87 Dhe nëse ai ose ajo do të bëjë çfarëdo paudhësie, duhet t’i dorëzohet ligjit, madje atij të Perëndisë.

  88 Dhe nëse vëllai yt ose motra jote të fyen, merre atë vetëm për vetëm; dhe nëse ai ose ajo rrëfen, duhet të pajtohesh.

  89 Dhe nëse ai ose ajo nuk rrëfen, dorëzoja atë kishës, jo anëtarëve, por pleqve. Dhe duhet të bëhet në një mbledhje dhe kjo jo përpara botës.

  90 Dhe nëse vëllai yt ose motra jote fyejnë shumë vetë, ai ose ajo duhet të ndëshkohen përpara shumë vetëve.

  91 Dhe nëse dikush fyen hapur, ai ose ajo duhet të qortohet hapur, që të mund të turpërohet. Dhe nëse nuk rrëfen, ai ose ajo duhet t’i dorëzohet ligjit të Perëndisë.

  92 Në qoftë se dikush do të fyejë në fshehtësi, ai ose ajo duhet të qortohet në fshehtësi, që të mund të ketë rast t’ia rrëfejë në fshehtësi atij ose asaj që ka fyer dhe Perëndisë, që kisha të mos flasë me qortim për të.

  93 Dhe kështu duhet të silleni në gjithçka.