Õpetus ja Lepingud

42. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 9. veebruaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 148–154). See saadi kaheteistkümne vanema juuresolekul ning Issanda eelnevalt antud lubaduse täitmiseks, et Ohios antakse „seadus” (vaata osa 38:32). Prohvet määratleb seda ilmutust kui „Kiriku seadust käsitlevat” (History of the Church, kd 1, lk 148).

1–10 Vanemad on kutsutud jutlustama evangeeliumi, ristima usule pöördunuid ja üles ehitama Kirikut. 11–12 Nad peavad olema kutsutud ja pühitsetud ametisse ning neil tuleb õpetada pühakirjades leiduvaid evangeeliumi põhimõtteid. 13–17 Neil tuleb õpetada ja prohvetlikult kuulutada Vaimu väe läbi. 18–29 Pühadel on käsk mitte tappa, varastada, valetada, himutseda, abielu rikkuda ega rääkida teistest kurja. 30–39 Esitatakse varade pühitsemist käsitlevad seadused. 40–42 Mõistetakse hukka uhkus ja laisklemine. 43–52 Haiged tuleb tervendada talituste ning usu kaudu. 53–60 Pühakirjad juhivad Kirikut ning neid tuleb kuulutada maailmale. 61–69 Tulevikus ilmutatakse Uue Jeruusalemma asukoht ning kuningriigi saladused. 70–73 Pühitsetud vara tuleb kasutada Kiriku teenistujate toetamiseks. 74–93 Esitatakse seadused, mis käsitlevad hooramist, abielurikkumist, tapmist, varastamist ning pattude ülestunnistamist.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku vanemad, kes te olete kokku tulnud minu, nimelt Jeesuse Kristuse, elava Jumala Poja, maailma Päästja nimel; kuivõrd te usute minu nimesse ja peate kinni minu käskudest.

2 Taas ma ütlen teile: Võtke kuulda ja kuulake ning kuuletuge aseadusele, mis ma teile annan.

3 Sest tõesti, ma ütlen: Kuna te olete kokku tulnud vastavalt akäsule, millega ma teid käskisin, ja olete selles ühes asjas bkokku leppinud ja olete küsinud Isa käest minu nimel, just nii te saate.

4 Vaata, tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile selle esimese käsu, et te peate minema minu nimel, igaüks teist, välja arvatud minu teenijad Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon.

5 Ja ma annan neile käsu, et nad läheksid väheseks ajaks, ja aVaimu väe kaudu antakse, millal nad peavad tagasi pöörduma.

6 Ja te peate minema minu Vaimu väes, jutlustades minu evangeeliumi, akahekaupa, minu nimel, tõstes oma hääled nagu pasunahääle, kuulutades minu sõna nagu Jumala inglid.

7 Ja te peate minema, ristides veega, öeldes: Parandage meelt, parandage meelt, sest taevariik on lähedal.

8 Ja sellest paigast peate te minema läänepoolsetele aladele; ja kuivõrd te leiate neid, kes teid vastu võtavad, tuleb teil üles ehitada minu kirik igas piirkonnas,

9 kuni tuleb aeg, mil teile ilmutatakse kõrgest, millal tuleb rajada aUue Jeruusalemma blinn, et te võiksite olla ckogutud ühte, et te võiksite olla minule drahvaks ja mina teile Jumalaks.

10 Ja veel, ma ütlen teile, et minu teenijal aEdward Partridge’il tuleb tegutseda ametis, millesse mina tema määranud olen. Ja sünnib, et kui ta sooritab üleastumise, määratakse tema asemele bteine. Just nii. Aamen.

11 Veel ma ütlen teile, et kellelegi ei anta minna ja ajutlustada minu evangeeliumi või üles ehitada minu kirikut ilma, et ta oleks bpühitsetud ametisse kellegi poolt, kellel on cvolitus, ja kirikule on teada, et tal on volitus ning kiriku juhid on ta nõuetekohaselt ametisse pühitsenud.

12 Ja veel, selle kiriku avanematel, preestritel ja õpetajatel tuleb bõpetada minu evangeeliumi põhimõtteid, mis on cPiiblis ja dMormoni Raamatus, milles on eevangeeliumi täius.

13 Ja nad peavad jälgima, et nad täidaksid lepinguid ja kiriku sätteid, ja need peavad olema nende õpetusteks, nagu Vaim neid juhatab.

14 Ja Vaim antakse teile usu apalve kaudu; ja kui te ei saa bVaimu, ei või te õpetada.

15 Ja kõike seda, mida ma olen käskinud teie õpetamise kohta, tuleb teil jälgida, et te täidate, kuni antakse minu apühakirjade täius.

16 Ja kui te tõstate oma hääle aTrööstija kaudu, siis te räägite ja kuulutate prohvetlikult nii, nagu mina heaks pean;

17 sest vaata, Trööstija teab kõiki asju ning tunnistab Isast ja Pojast.

18 Ja nüüd, vaata, ma räägin kirikule. Sa ei tohi atappa; ja see, kes btapab, ei saa andestust ei selles ega tulevases maailmas.

19 Ja veel, ma ütlen: Sa ei tohi tappa; aga see, kes tapab, peab asurema.

20 Sa ei tohi avarastada; ja see, kes varastab ja ei taha meelt parandada, heidetagu välja.

21 Sa ei tohi avaletada; see, kes valetab ja ei taha meelt parandada, heidetagu välja.

22 Sa pead aarmastama oma naist kogu oma südamest ja pead bhoidma tema ja mitte kellegi teise poole.

23 Ja see, kes vaatab naisterahva peale teda ahimustades, salgab usu ja ei saa Vaimu; ja kui ta ei paranda meelt, heidetagu ta välja.

24 Sa ei tohi arikkuda abielu; ja see, kes rikub abielu ja ei paranda meelt, heidetagu välja.

25 Aga sellele, kes on rikkunud abielu ja aparandab meelt kogu oma südamest ja hülgab selle ja ei tee seda enam, tuleb sul bandestada;

26 aga kui ta teeb seda ataas, ärgu antagu talle andeks, vaid heidetagu välja.

27 Sa ei tohi oma ligimesest arääkida kurja ega teha talle mingit kahju.

28 Sa tead, et minu neisse asjadesse puutuvad seadused on antud minu pühakirjades; see, kes patustab ja ei paranda meelt, aheidetagu välja.

29 Kui sa mind aarmastad, bteenid sa mind ja cpead kinni kõikidest minu käskudest.

30 Ja vaata, siis sa pead meeles avaeseid ja bpühitsed oma varast nende ctoetuseks selle, mis sul tuleb nendele eraldada, lepingu ja seadusliku dokumendiga, mida ei saa murda.

31 Ja kuivõrd te ajagate oma varandust bvaestega, teete te seda minule; ja see tuleb asetada minu kiriku cpiiskopi ja tema nõuandjate, kahe vanema või ülempreestri ette, kelle ta määrab või on sellel eesmärgil määranud ja dametisse asetanud.

32 Ja sünnib, et pärast seda, kui see on asetatud minu kiriku piiskopi ette, ja pärast seda, kui ta on saanud need tunnistused minu kiriku varade apühitsemise kohta, et neid ei saa kirikult ära võtta, vastavalt minu käskudele, tehakse igaüks bvastutavaks minu ees – cmajapidajana enda omandi üle, ehk selle üle, mis ta pühitsemise teel on saanud, nii palju, kui piisab talle endale ja dperele.

33 Ja veel, kui kiriku või ühegi selle üksikisiku käes on vara rohkem, kui on vajalik nende ülalpidamiseks pärast seda esimest pühitsemist, mis on aülejääk pühitsemiseks piiskopile, tuleb seda hoida, et aidata aeg-ajalt neid, kellel ei ole, et igaüks, kellel on puudus, võiks olla varustatud küllaldaselt ja saada vastavalt oma soovidele.

34 Seepärast, ülejääki tuleb hoida minu varaaidas, et aidata vaeseid ja abivajajaid, nagu määravad kiriku kõrgem nõukogu ja piiskop ning tema nõukogu,

35 ja maade ostmiseks kiriku üldiseks kasuks ja kummardamiskodade ehitamiseks ning aUue Jeruusalemma ülesehitamiseks, mis pärastpoole ilmutatakse –

36 et minu lepingurahvas võiks olla kogutud ühte sel päeval, kui ma atulen oma btemplisse. Ja seda ma teen oma rahva päästeks.

37 Ja sünnib, et see, kes patustab ja ei paranda meelt, aheidetagu kirikust välja, ja ta ei saa jälle tagasi seda, mille ta on bpühitsenud minu kiriku vaestele ja abivajajatele ehk teiste sõnadega – minule,

38 sest mida iganes te ateete neist vähimalegi, teete te minule.

39 Sest sünnib, et see, mis ma olen rääkinud oma prohvetite suu läbi, saab täidetud; sest ma pühitsen osa nende rikkustest, kes paganate seas minu evangeeliumi omaks võtavad, vaeste jaoks minu rahva seas, kes on Iisraeli kojast.

40 Ja veel, sa ei tohi oma südames olla auhke; kõik sinu briided olgu lihtsad ja nende ilu sinu enda kätetöö kaunidus;

41 ja kõik olgu tehtud minu ees puhtuses.

42 Sa ei tohi alaiselda; sest see, kes laiskleb, ei saa süüa leiba ega kanda töötegija riideid.

43 Ja kes iganes teie seast on ahaige ja kellel puudub usk saada terveks, kuid kes usub, seda tuleb kosutada kõige hellusega, taimede ja kerge roaga, ja seda mitte vaenlase käe läbi.

44 Ja tuleb kutsuda kiriku vanemad, kaks või enam, ja neil tuleb palvetada ja asetada oma akäed nende peale minu nimel; ja kui nad surevad, bsurevad nad minule, ja kui nad jäävad elama, elavad nad minule.

45 Te peate aelama üheskoos barmastuses, nii et sa cnutad nende kaotuse pärast, kes surevad, ja eriti veel nende pärast, kellel pole dlootust hiilgavale ülestõusmisele.

46 Ja sünnib, et need, kes surevad minus, ei maitse asurma, sest see saab neile olema bmagus;

47 ja need, kes ei sure minus – häda neile, sest nende surm on kibe.

48 Ja veel, sünnib, et see, kellel on ausku minusse, et saada btervendatud ja ei ole surmale cmääratud, saab tervendatud.

49 See, kellel on usku näha, see näeb.

50 See, kellel on usku kuulda, see kuuleb.

51 Jalutu, kellel on usku hüpata, hüppab.

52 Ja neil, kellel ei ole usku teha neid asju, kuid kes usuvad minusse, on vägi saada minu apoegadeks; ja kuivõrd nad ei murra minu seadusi, tuleb sul bkanda nende nõrkusi.

53 Sul tuleb seista oma amajapidajaametis.

54 Sa ei tohi võtta oma venna riiet; sa pead maksma selle eest, mida sa oma vennalt saad.

55 Ja kui sa aomandad rohkem, kui sul enda ülalpidamiseks vaja on, tuleb sul anda see minu bvaraaita, et kõik asjad oleksid tehtud vastavalt sellele, nagu ma olen öelnud.

56 Sa pead paluma, ja sulle antakse minu apühakirjad, nagu ma seadnud olen, ja neid tuleb bsäilitada turvaliselt;

57 ja on vajalik, et sa neist vaikid ja ei õpeta neist enne, kui te olete need saanud täielikult.

58 Ja ma annan teile käsu, et siis te peate neid õpetama kõikidele inimestele; sest neid tuleb õpetada akõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele.

59 Sa pead võtma asjad, mis sa oled saanud, mis on antud sinule minu pühakirjades, seaduseks – minu seaduseks minu kiriku juhtimisel;

60 ja see, kes ateeb nende asjade järgi, saab päästetud, ja see, kes neid ei tee, saab olema bneetud, kui ta nõnda jätkab.

61 Kui sa palud, saad sa ailmutuse ilmutuse peale, bteadmise teadmise peale, et sa võiksid tunda csaladusi ja drahutoovaid asju – seda, mis toob erõõmu, seda, mis toob igavese elu.

62 Sa pead paluma, ja sinule ilmutatakse minu poolt parajaks arvatud ajal, kuhu tuleb ehitada aUus Jeruusalemm.

63 Ja vaata, sünnib, et minu teenijad saadetakse välja itta ja läände, põhja ja lõunasse.

64 Ja isegi praegu see, kes läheb itta, õpetagu neid, kes pöörduvad, põgenema aläände, ja seda selle pärast, mis on tulemas maa peale, ja bsalajaste liitude pärast.

65 Vaata, sa pead järgima kõiki neid asju, ja suur saab olema sinu tasu; sest sinule on antud tunda kuningriigi saladusi, aga maailmale ei ole neid tunda antud.

66 Te peate järgima seadusi, mis te olete saanud, ning olema ustavad.

67 Ja edaspidi saate te kiriku alepingud, sellised, millest piisab, et teid jalule seada nii siin kui ka Uues Jeruusalemmas.

68 Seepärast, see, kellel on puudu atarkusest, palugu minu käest, ja ma annan temale heldelt ja ei tee talle etteheiteid.

69 Ülendage oma süda ja rõõmustage, sest teile on antud akuningriik ehk teiste sõnadega – kiriku bvõtmed. Just nii. Aamen.

70 aPreestritel ja bõpetajatel tuleb olla oma cmajapidaja ametis just nagu liikmetelgi.

71 Ja vanemad või ülempreestrid, kes on määratud abistama piiskoppi nõuandjatena kõigis asjades, peavad saama vahendeid oma pere ülalpidamiseks selle vara hulgast, mis on apühitsetud piiskopile vaeste heaks ja teistel eesmärkidel, nagu eespool mainitud;

72 või nad peavad saama õiglase tasu kogu oma teenimise eest kas majapidamisomandina või milleski muus, nagu on parimaks arvanud või otsustanud nõuandjad ja piiskop.

73 Ja piiskop peab samuti saama enda ülalpidamise ehk õiglase tasu kogu oma teenimise eest kirikus.

74 Vaata, tõesti, ma ütlen teile, et kes iganes teie seast, kes on oma kaasa kõrvale jätnud tema ahooramise tõttu ehk teiste sõnadega, kui ta tunnistab teie ees kogu südame vagaduses, et asi on selles, ärge heitke teda eneste seast välja;

75 aga kui te leiate, et keegi inimene on oma kaasa maha jätnud aabielu rikkudes ja ta ise on üleastuja ja tema kaasa elab, need tuleb teil endi seast bvälja heita.

76 Ja veel ma ütlen teile, et te peate olema avalvsad ja ettevaatlikud, pärides kõige kohta hoolega järele, et te ei võtaks kedagi sellist endi sekka, kui nad on abielus;

77 ja kui nad ei ole abielus, peavad nad meelt parandama kõigist oma pattudest, või te ei või neid vastu võtta.

78 Ja veel, iga inimene, kes kuulub sellesse Kristuse kirikusse, peab jälgima, et ta peab kinni kiriku kõikidest käskudest ja lepingutest.

79 Ja sünnib, et kui keegi teie seast atapab, tuleb ta anda üles ja talitada temaga vastavalt maa seadustele – sest pidage meeles, et tema jaoks ei ole andestust – ja see tuleb tõestada vastavalt maa seadustele.

80 Ja kui keegi mees või naine rikub abielu, tuleb tema üle kohut mõista kiriku kahe või enama vanema ees, ning iga sõna tema vastu tuleb maksma panna kahe tunnistaja läbi kirikust ja mitte vaenlaste seast; aga on parem, kui on rohkem kui kaks tunnistajat.

81 Aga ta tuleb hukka mõista kahe tunnistaja suu läbi; ja vanematel tuleb juhtum asetada kiriku ette ja kirikul tuleb tõsta oma käed tema vastu, et nendega talitataks vastavalt Jumala seadusele.

82 Ja võimaluse korral peaks kohal olema ka piiskop.

83 Ja nõnda tuleb teil talitada kõikide juhtumite puhul, mis teie ette tulevad.

84 Ja kui mees või naine röövib, antagu ta maa seaduse alla.

85 Ja kui ta avarastab, antagu ta maa seaduse alla.

86 Ja kui ta avaletab, antagu ta maa seaduse alla.

87 Ja kui ta saadab korda mistahes süütegusid, antagu ta seaduse, nimelt Jumala seaduse alla.

88 Ja kui sinu avend või õde sinu vastu beksib, tuleb sul rääkida temaga nelja silma all; ja kui ta ctunnistab üles, tuleb sul leppida.

89 Ja kui ta ei tunnista üles, tuleb sul ta üles anda kirikule – mitte liikmetele, vaid vanematele. Ja seda tuleb teha koosolekul, ja seda mitte maailma ees.

90 Ja kui su vend või õde eksib paljude vastu, tuleb teda anuhelda paljude ees.

91 Ja kui keegi eksib avalikult, tuleb teda noomida avalikult, et ta häbeneks. Ja kui ta ei tunnista üles, tuleb ta üles anda Jumala seaduse kätte.

92 Kui keegi eksib salajas, tuleb teda noomida salajas, et tal oleks võimalus salajas üles tunnistada sellele, kelle vastu ta on eksinud, ja Jumalale, et kirik ei räägiks temast etteheitvalt.

93 Ja nõnda peate te käituma kõikides asjades.