Õpetus ja Lepingud

43. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta veebruarikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 154–156). Sel ajal häirisid mõnesid Kiriku liikmeid inimesed, kes väitsid valelikult, et nad on ilmutusesaajad. Prohvet küsis Issanda käest ja sai selle teate, mis oli adresseeritud Kiriku vanematele. Esimene osa käsitleb Kiriku valitsemise asju; viimane osa sisaldab hoiatust, mille vanemad peavad andma maa rahvastele.

1–7 Ilmutused ja käsud tulevad ainult selle kaudu, kes on selleks määratud. 8–14 Pühad pühitsetakse, kui nad tegutsevad Issanda ees kõiges pühaduses. 15–22 Vanemad saadetakse välja hüüdma meeleparandust ja valmistama inimesi ette Issanda suureks päevaks. 23–28 Issand kutsub inimesi omaenda häälega ja loodusjõudude kaudu. 29–35 Tuleb tuhandeaastane rahuriik ja Saatana sidumine.

1 Oo, võtke kuulda, teie, minu kiriku vanemad, ja hoidke oma kõrv lahti sõnadele, mis ma teile räägin.

2 Sest vaata, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et te olete saanud käsu minu kiriku aseaduseks selle kaudu, kelle ma olen teile määranud minu käest bkäske ja ilmutusi vastu võtma.

3 Ja seda teadke kindlasti – kui ta jääb apüsima minus, ei ole teile määratud kedagi teist vastu võtma käske ja ilmutusi, kuni ta võetakse ära.

4 Aga tõesti, tõesti ma ütlen teile, et aühelegi teisele ei määrata seda andi muidu kui tema läbi; sest kui see temalt ära võetakse, ei ole tal väge muuks, kui teise määramiseks enda asemele.

5 Ja olgu teile seaduseks, et te ei võta ilmutuste või käskudena vastu igaühe õpetusi, kes teie ette tuleb;

6 ja selle ma annan teile, et teid ei apetetaks, et te võiksite teada, et need ei ole minust.

7 Sest tõesti, ma ütlen teile, et see, kelle mina olen aametisse pühitsenud, siseneb bväravast ja pühitsetakse ametisse nii, nagu ma teile varem olen rääkinud, õpetama neid ilmutusi, mis te olete saanud ja saate tema kaudu, kelle ma olen määranud.

8 Ja nüüd, vaata, ma annan teile käsu, et kui te olete tulnud kokku, ajuhendage ja õpetage üksteist, et te võiksite teada, kuidas tegutseda ja juhtida minu kirikut, kuidas toimida minu antud seaduse ja käskude üksikasjades.

9 Ja nõnda saate te juhatust minu kiriku seaduses ja teid apühitsetakse selle läbi, mis te olete saanud, ja siduge ennast tegutsema minu ees kõiges pühaduses –

10 et kuivõrd te seda teete, alisatakse auhiilgust kuningriigile, mille te olete vastu võtnud. Kuivõrd te seda ei tee, bvõetakse see ära, isegi see, mille te olete saanud.

11 Puhastage endid asüütegudest, mis on teie seas; pühitsege ennast minu ees;

12 ja kui te ihaldate kuningriigi hiilgavaid tõdesid, määrake minu teenija Joseph Smith noorem ja atoetage teda minu ees usu palvega.

13 Ja veel, ma ütlen teile, et kui te ihaldate kuningriigi asaladusi, varustage teda toidu ja riietuse ja kõigega, mida ta vajab, et lõpule viia see töö, mis ma olen tal käskinud teha;

14 ja kui te seda ei tee, jääb ta nende juurde, kes on ta vastu võtnud, et ma võiksin säilitada iseendale rahva, kes on minu ees apuhas.

15 Ja veel, ma ütlen: Võtke kuulda, teie, minu kiriku vanemad, kelle ma olen määranud! Teid ei ole saadetud välja selleks, et teid õpetataks, vaid et teie aõpetaksite inimlastele asju, mis ma olen teie kätte pannud – oma bVaimu väega;

16 ja teie peate saama aõpetust kõrgest. bPühitsege ennast, ja teile cantakse vägi, et te võiksite anda just nii, nagu ma olen rääkinud.

17 Te võtke kuulda, sest vaata, Issanda asuur bpäev on peagi käes.

18 Sest päev tuleb, mil Issand toob taevast kuuldavale oma ahääle; taevad brappuvad ja maa cväriseb ja Jumala dpasun hüüab nii pikalt kui ka valjusti ning ütleb magavatele rahvastele: Teie, pühad, etõuske ja elage; teie, patustajad, fjääge ja gmagage, kuni ma jälle kutsun!

19 Mispärast, vöötage oma niuded, et teid ei leitaks paheliste seast.

20 Tõstke oma hääled ja ärge hoidke tagasi. Kutsuge rahvaid üles, et nad parandaksid meelt, nii vanad kui noored, nii orjad kui vabad, öeldes: Valmistage ennast ette Issanda suureks päevaks!

21 Sest kui mina, kes ma olen inimene, tõstan oma hääle ja hüüan teile, et te parandaksite meelt, ja te vihkate mind, mida te ütlete siis, kui tuleb päev, kui akõued toovad kuuldavale oma hääled maa äärtest, rääkides kõigi elavate kõrvadele, öeldes: Parandage meelt ja valmistuge Issanda suureks päevaks!

22 Jah, ja veel, kui välgud sähvivad idast läände ja toovad kuuldavale oma hääled kõigile elavatele ja panevad kumisema kõikide kõrvad, kes kuulevad, öeldes need sõnad: Parandage meelt, sest Issanda suur päev on tulekul!

23 Ja Issand toob veel taevast kuuldavale oma hääle, öeldes: Võtke kuulda, oo teie, maa rahvad, ja kuulake selle Jumala sõnu, kes teid tegi!

24 Oo, teie, maa rahvad, kui sageli olen ma tahtnud teid kokku koguda, nagu akana kogub oma tibud oma tiibade alla, aga teie bei ole tahtnud!

25 Kui sageli olen ma teid akutsunud oma bteenijate suu läbi ja inglite cteenimise läbi, ja oma enda hääle ja kõue hääle, ja välkude hääle ja tormide hääle, ja maavärinate ja suurte rahetormide hääle, ja dnäljahädade ning kõiksuguste taudide hääle, ja valju pasunahääle ja kohtumõistmise häälega ja päev läbi ehalastuse häälega ja igavese elu hiilguse ja au ja rikkuste häälega ja oleksin päästnud teid figavesti kestva päästega, aga teie ei ole tahtnud!

26 Vaata, päev on saabunud, mil minu nördimuse raevu karikas on täis saanud.

27 Vaata, tõesti, ma ütlen teile, et need on Issanda, teie Jumala sõnad.

28 Mispärast, nähke vaeva, anähke vaeva minu viinamäel viimast korda – viimast korda hüüdke maa elanikele.

29 Sest minu poolt parajaks arvatud ajal atulen ma maa peale kohtumõistmisega, ja minu rahvas lunastatakse ja valitseb koos minuga maa peal.

30 Sest suur atuhandeaastane rahuriik, millest ma olen rääkinud oma teenijate suu läbi, see tuleb.

31 Sest aSaatan bseotakse, ja kui ta jälle lahti päästetakse, valitseb ta vaid cüürikest aega, ja siis tuleb maa dlõpp.

32 Ja see, kes elab aõigemeelsuses, bmuudetakse ühe silmapilguga, ja maa kaob nagu tule läbi.

33 Ja pahelised lähevad ära kustutamatusse atulle, ja nende otsa ei tea ükski inimene maa peal ega saagi kunagi teadma enne, kui nad tulevad minu ette bkohtumõistmisele.

34 Võtke kuulda neid sõnu. Vaata, mina olen Jeesus Kristus, maailma aPäästja. bTalletage need asjad aaretena oma südamesse ja laske igaviku cpühadel asjadel dmõlkuda oma emeeles.

35 Olge aarukad. Pidage kinni kõikidest minu käskudest. Just nii. Aamen.