Secţiunea 43

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, în februarie 1831 (History of the Church, 1:154–156). În această perioadă, unii membri ai Bisericii au fost tulburaţi de către oameni care pretindeau că sunt revelatori. Profetul L-a întrebat pe Domnul şi a primit această comunicare adresată vârstnicilor Bisericii. Prima parte tratează probleme privind guvernarea Bisericii. A doua parte conţine un avertisment pe care vârstnicii trebuie să-l dea naţiunilor de pe pământ.

1–7, Revelaţiile şi poruncile sunt date numai prin persoana numită; 8–14, Sfinţii sunt sfinţiţi acţionând în toată sfinţenia înaintea Domnului; 15–22, Vârstnicii sunt trimişi să propovăduiască pocăinţa şi să pregătească oamenii pentru măreaţa zi a Domnului; 23–28, Domnul cheamă oamenii cu propriul Său glas şi prin forţele naturii; 29–35, Mileniul va veni şi Satana va fi legat.

  O, ASCULTAŢI, voi vârstnici ai Bisericii Mele şi plecaţi-vă urechea la cuvintele pe care vi le voi spune.

  Pentru că, iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că voi aţi primit o poruncă drept lege pentru Biserica Mea, prin intermediul celui pe care l-am numit pentru voi ca să primească porunci şi revelaţii din mâna Mea.

  Şi aceasta voi o să ştiţi cu siguranţă—dacă Îmi va fi credincios până când va fi luat, nu este nici un altul numit pentru voi ca să primească poruncile şi revelaţiile.

  Dar adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că nimeni nu va fi numit să primească acest dar, decât prin el; pentru că, dacă îi va fi luat, el nu va avea putere decât să numească pe altul în locul lui.

  Şi aceasta va fi pentru voi o lege, pentru ca voi să nu primiţi învăţăturile de la nimeni care va veni înaintea voastră, ca fiind revelaţii sau porunci.

  Şi aceasta v-o dau pentru ca voi să nu fiţi înşelaţi, ca voi să ştiţi că ele nu sunt de la Mine.

  Pentru că, adevărat Eu vă spun vouă că acela care este rânduit de Mine va intra pe poartă şi va fi rânduit, aşa cum v-am spus mai înainte, pentru a propovădui acele revelaţii pe care le-aţi primit şi le veţi primi prin acela pe care l-am numit.

  Şi acum, iată, Eu vă dau porunca de a vă instrui şi de a vă edifica unul pe altul atunci când sunteţi adunaţi laolaltă, pentru ca să ştiţi cum să acţionaţi şi să conduceţi Biserica Mea, cum să acţionaţi cu privire la legea Mea şi la poruncile Mele pe care le-am dat.

  Şi astfel, veţi deveni instruiţi în legea Bisericii Mele şi sfinţiţi prin ceea ce aţi primit şi vă veţi obliga voi înşivă să acţionaţi în toată sfinţenia înaintea Mea,

  10 Pentru că, în măsura în care veţi face aceasta, slava va fi adăugată împărăţiei pe care aţi primit-o. În măsura în care nu veţi face aceasta, vi se va lua chiar ce vi s-a dat.

  11 Purificaţi-vă de nedreptatea care este printre voi; sfinţiţi-vă voi înşivă înaintea Mea;

  12 Şi, dacă doriţi slava împărăţiei, numiţi-l pe slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, şi susţineţi-l înaintea Mea prin rugăciune făcută cu credinţă.

  13 Şi din nou, Eu vă spun vouă că, dacă doriţi tainele împărăţiei, asiguraţi pentru el hrană şi îmbrăcăminte şi orice alt lucru are nevoie pentru a-şi îndeplini munca pe care i-am poruncit-o;

  14 Şi, dacă nu o faceţi, el va rămâne pentru cei ce l-au primit, pentru ca Eu să pot să păstrez pentru Mine un popor pur înaintea Mea.

  15 Din nou, Eu spun, ascultaţi, voi vârstnici ai Bisericii Mele, pe care v-am numit: Voi nu sunteţi trimişi pentru a fi instruiţi, ci pentru a-i învăţa pe copiii oamenilor lucrurile pe care Eu le-am pus în mâinile voastre prin puterea Spiritului Meu;

  16 Şi voi trebuie să fiţi învăţaţi de sus. Sfinţiţi-vă voi înşivă şi veţi fi înzestraţi cu putere, pentru ca să puteţi da chiar aşa cum am spus.

  17 Ascultaţi, pentru că, iată, măreaţa zi a Domnului este aproape.

  18 Pentru că vine ziua când glasul Domnului se va face auzit din cer; cerurile se vor clătina, şi pământul va tremura, şi trâmbiţa lui Dumnezeu va suna lung şi puternic şi va spune naţiunilor adormite: Voi, sfinţi, ridicaţi-vă şi trăiţi; voi, păcătoşi, staţi şi dormiţi până când voi chema din nou.

  19 De aceea, încingeţi-vă coapsele ca să nu fiţi găsiţi printre cei răi.

  20 Înălţaţi-vă glasurile şi nu şovăiţi. Chemaţi naţiunile să se pocăiască, atât tineri, cât şi bătrâni, fie robi, fie liberi, spunând: Pregătiţi-vă pentru măreaţa zi a Domnului;

  21 Pentru că, dacă eu, care sunt un om, Îmi înalţ glasul şi vă chem pentru pocăinţă, şi voi Mă urâţi, ce veţi spune când va veni ziua în care tunetele îşi vor face auzite glasurile lor de la marginile pământului, vorbind la urechile tuturor acelora care trăiesc, spunând: Pocăiţi-vă şi pregătiţi-vă pentru măreaţa zi a Domnului

  22 Da, şi din nou, când fulgerele vor lumina de la est la vest şi îşi vor face auzite glasurile lor de către toţi cei care trăiesc şi vor face să ţiuie urechile tuturor acelora care aud, spunând aceste cuvinte: Pocăiţi-vă, pentru că ziua cea mare a Domnului a venit

  23 Şi din nou, glasul Domnului se va face auzit din cer, spunând: Ascultaţi, o, voi, naţiuni de pe pământ şi auziţi cuvintele Dumnezeului care v-a făcut.

  24 O, voi, naţiuni de pe pământ, de câte ori am vrut să vă adun, aşa cum îşi adună găina puii sub aripile ei, dar voi n-aţi vrut!

  25 De câte ori nu v-am chemat prin glasul slujitorilor Mei, şi prin slujirea îngerilor, şi prin propriul Meu glas, şi prin glasul tunetelor, şi prin glasul fulgerelor, şi prin glasul furtunilor, şi prin glasul cutremurelor de pământ, şi al furtunilor cu grindină, şi prin glasul foametei şi al molimelor de tot felul, şi prin marele sunet al trâmbiţei, şi prin glasul judecăţii, şi prin glasul îndurării în tot timpul zilei, şi prin glasul slavei, al onoarei şi al bogăţiilor vieţii veşnice şi v-aş fi salvat cu o salvare nepieritoare, dar voi n-aţi vrut!

  26 Iată, a venit ziua când cupa mâniei indignării Mele este plină.

  27 Iată, adevărat vă spun vouă că acestea sunt cuvintele Domnului, Dumnezeul vostru.

  28 De aceea, lucraţi, lucraţi pentru ultima oară în via Mea—chemaţi pentru ultima oară locuitorii pământului.

  29 Pentru că, la timpul ales de Mine, Eu voi veni pe pământ pentru judecată şi poporul Meu va fi mântuit şi va domni cu Mine pe pământ.

  30 Pentru că marele Mileniu, despre care am vorbit prin gura slujitorilor Mei, va veni.

  31 Pentru că Satana va fi legat şi când va fi din nou dezlegat va domni numai puţină vreme şi, apoi, va veni sfârşitul pământului.

  32 Şi cel care trăieşte în dreptate va fi schimbat cât ai clipi din ochi şi pământul va trece ca printr-un foc.

  33 Şi cei răi se vor duce într-un foc care nu se stinge şi nici un om de pe pământ nu cunoaşte sfârşitul lor, şi nici nu îl va cunoaşte niciodată, până când ei vor veni înaintea Mea pentru judecată.

  34 Ascultaţi, voi, aceste cuvinte. Iată, Eu sunt Isus Hristos, Salvatorul lumii. Păstraţi aceste lucruri în inima voastră, ca pe o comoară, şi lăsaţi solemnitatea eternităţii să rămână în minţile voastre.

  35 Fiţi serioşi. Ţineţi toate poruncile Mele. Chiar aşa. Amin.