KAPITTEL 44

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1831 (History of the Church 1:157). For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.

1–3: Eldstene skal komme sammen til konferanse. 4–6: De skal organisere seg i henhold til landets lov og ha omsorg for de fattige.

  SE, så sier Herren til dere, mine tjenere, jeg anser det for nødvendig at eldstene i min kirke sammenkalles fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, ved brev eller på annen måte.

  Og det skal skje at i den grad de er trofaste og utøver tro på meg, vil jeg utøse min aÅnd over dem på den dag de kommer sammen.

  Og det skal skje at de skal gå ut i områdene rundt omkring og aforkynne omvendelse til folket.

  Og mange skal bli aomvendt så dere skal få makt til å organisere dere i bhenhold til menneskets lover,

  for at deres afiender ikke skal ha makt over dere, så dere kan være beskyttet på alle måter, så dere kan være istand til å holde mine lover, så ethvert bånd hvormed fienden forsøker å ødelegge mitt folk, kan bli brutt.

  Se, jeg sier dere at dere må ase til de fattige og trengende og hjelpe dem så de kan bli bevart inntil alt kan bli gjort i henhold til min lov som dere har mottatt. Amen.