Õpetus ja Lepingud

45. osa

Ilmutus antud Kirikule prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 7. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 158–163). Selle ilmutuse ülestähenduse eessõnas teatab prohvet, et „Kiriku sellel ajajärgul … avaldati ja levitati … palju valeteateid … ja rumalaid lugusid, … et hoida inimesi eemal selle töö uurimisest või selle usu omaksvõtmisest. … Kuid pühadele rõõmuks … sain ma järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 158).

1–5 Kristus on meie eestkostja Isa ees. 6–10 Evangeelium on sõnumitooja, mis valmistab teed Issandale. 11–15 Issand võttis Eenoki ja tema vennad enesele. 16–23 Kristus ilmutas oma tuleku tunnustähed, nii nagu need anti Õlimäel. 24–38 Evangeelium taastatakse, paganate ajad saavad täis ning laastav haigus katab maa. 39–47 Teise tulemisega kaasnevad tunnustähed, imed ja ülestõusmine. 48–53 Kristus seisab Õlimäel ning juudid näevad haavu tema kätel ja jalgadel. 54–59 Tuhandeaastase rahuriigi ajal valitseb Issand. 60–62 Prohvetit juhendatakse alustama Uue Testamendi tõlkimist, mille kaudu tehakse teatavaks tähtsad asjad. 63–75 Pühadel kästakse koguneda ja ehitada Uus Jeruusalemm, kuhu tulevad inimesed kõikide rahvaste seast.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu akiriku rahvas, kelle kätte bkuningriik on antud; võtke kuulda ja hoidke oma kõrvad lahti selle ees, kes pani maale aluse, kes ctegi taevad ja kõik selle väed, ja kes tegi kõik, kes elavad ja liiguvad ja on olemas.

2 Ja taas ma ütlen: Võtke kuulda minu häält, et teid ei tabaks asurm; btunnil, mil te ei arva, on suvi möödas ja clõikusaeg läbi ning teie hinged päästmata.

3 Kuulake teda, kes on aeestkostja Isa ees, kes tema ees teie eest kostab,

4 öeldes: Isa, vaata selle akannatusi ja surma, kes ei teinud bpattu, kellest sul oli hea meel; vaata oma Poja valatud vere peale, tema vere peale, kelle sa andsid, et sina ise võiksid saada caustatud;

5 mispärast, Isa, säästa neid minu vendi, kes ausuvad minu nimesse, et nad võiksid tulla minu juurde ja saada bigavikulise elu.

6 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku rahvas, ja teie, vanemad, kuulake koos ja kuulge minu häält, niikaua kui veel öeldakse atäna, ja ärge tehke oma südant kõvaks;

7 sest tõesti, ma ütlen teile, et mina olen aAlfa ja Oomega, algus ja lõpp, maailma valgus ja elu – bvalgus, mis paistab pimeduses, ja pimedus ei mõista seda.

8 Mina tulin omade juurde, ja minu omad ei võtnud mind vastu; kuid nii paljudele, kes võtsid mu vastu, andsin ma aväe teha palju bimesid ja saada Jumala cpoegadeks; ja nimelt nendele, kes duskusid minu nimesse, andsin ma väe saada eigavese elu.

9 Ja just nii olen ma saatnud maailma oma aigavikulise blepingu – olema maailmale valguseks ja olema clipuks minu rahvale ja dpaganatele, et nad seda otsiksid, ja olema esõnumiviijaks minu palge eel, et valmistada teed minu ees.

10 Mispärast, tulge selle juurde, ja koos sellega, kes tuleb, ma arutlen nagu inimestega vanal ajal, ja ma näitan teile oma atugevaid tõendeid.

11 Mispärast, võtke kuulda kõik koos ja laske mul näidata teile minu tarkust – selle tarkust, kelle kohta te ütlete aEenoki ja tema vendade Jumal,

12 kes kõik avõeti ära maa pealt ja võeti minu juurde – blinn, mida hoitakse, kuni saabub õigemeelsuse päev – päev, mida ihaldasid kõik pühad mehed ja nad ei leidnud seda eest pahelisuse ja jäleduste tõttu

13 ja tunnistasid endid olevat avõõrad ja rändurid maa peal,

14 kuid nad said atõotuse, et nad leiavad selle eest ja näevad seda oma lihas.

15 Mispärast, võtke kuulda, ja ma arutlen teiega ja ma räägin teile ja kuulutan prohvetlikult nagu inimestele vanal ajal.

16 Ja ma näitan seda selgelt, nagu ma anäitasin seda oma jüngritele, kui ma seisin nende ees lihas ja rääkisin neile, öeldes: Kuna te olete küsinud minult minu tulemise btunnustähtede kohta sellel päeval, mil ma tulen oma auhiilguses taeva pilvede sees, täitma lubadusi, mis ma olen andnud teie isadele,

17 sest kuna teie avaimude kauaaegne beemalviibimine teie kehadest on teile tundunud vangistusena, näitan ma teile, kuidas tuleb lunastuse päev ja samuti chajutatud Iisraeli dtaastamine.

18 Ja nüüd vaadake seda templit, mis on Jeruusalemmas, mida te kutsute Jumala kojaks, ja teie vaenlased ütlevad, et see koda ei lange kunagi.

19 Kuid tõesti, ma ütlen teile, et hävitus tuleb selle sugupõlve peale nagu varas öösel, ja see rahvas hävitatakse ja hajutatakse kõikide rahvaste sekka.

20 Ja see tempel, mida te praegu näete, kistakse maha, nii et sinna ei jäeta kivi kivi peale.

21 Ja sünnib, et see juutide sugupõlv ei kao enne, kui läheb täide iga hävitus, mis ma nende kohta olen teile rääkinud.

22 Te ütlete, et te teate, et maailma alõpp tuleb; te ütlete ka, et te teate, et taevad ja maa kaovad;

23 ja seda te ütlete õigesti, sest nii see on; kuid need asjad, millest ma teile rääkinud olen, ei kao enne, kui kõik läheb täide.

24 Ja seda olen ma teile rääkinud Jeruusalemma kohta; ja kui see päev tuleb, ahajutatakse jääk kõikide rahvaste sekka;

25 aga nad akogutakse jälle kokku; kuid nad jäävad nõnda seniks, kui saavad täis bpaganate ajad.

26 Ja asel päeval on kuulda bsõdadest ja kuuldusi sõdadest ja kogu maa on ärevuses, ja inimeste südamed clöövad araks ja nad ütlevad, et Kristus dviivitab oma tulemisega kuni maa lõpuni.

27 Ja inimeste armastus jaheneb ja ülekohus läheb väga võimsaks.

28 Ja kui saabuvad apaganate ajad, puhkeb bvalgus nende keskel, kes istuvad pimeduses, ja see on minu evangeeliumi täius;

29 aga nad ei avõta seda vastu, sest nad ei taju valgust, ja nad pööravad oma bsüdamed minust ära inimeste cõpetuste tõttu.

30 Ja selles sugupõlves saavad paganate ajad täis.

31 Ja selles sugupõlves on veel inimesi, kes ei sure enne, kui nad näevad ületulvavat anuhtlust, sest laastav haigus katab maa.

32 Kuid minu jüngrid aseisavad pühades paikades ja ei saa kõigutatud; kuid paheliste seas tõstavad inimesed häält ja bneavad Jumalat ja surevad.

33 Ja on ka amaavärinaid erinevates kohtades ja palju hävitust; siiski teevad inimesed oma südamed minu vastu kõvaks ja nad tõstavad bmõõga üksteise vastu ja nad tapavad üksteist.

34 Ja nüüd, kui mina, Issand, olin rääkinud need sõnad oma jüngritele, muutusid nad murelikuks.

35 Ja ma ütlesin nendele: Ärge olge amures, sest kui sünnivad kõik need asjad, võite te teada, et lubadused, mis teile on antud, saavad täidetud.

36 Ja kui valgus hakkab puhkema, sünnib nendega nii nagu tähendamissõnas, mille ma teile esitan:

37 Te vaatate ja silmate aviigipuid ja te näete neid oma silmadega ja te ütlete, kui need pakatavad ja nende lehed on veel noored, et nüüd on suvi peagi käes;

38 just nii on see sellel päeval, kui nad näevad kõiki neid asju; siis nad teavad, et tund on lähedal.

39 Ja sünnib, et see, kes mind akardab, bootab Issanda suure cpäeva tulekut, isegi Inimese dPoja tulemise etunnustähti.

40 Ja nad saavad näha tunnustähti ja imetegusid, sest neid näidatakse ülal taevas ja all maa peal.

41 Ja nad saavad näha verd ja atuld ja suitsusambaid.

42 Ja enne, kui tuleb Issanda päev, pimendatakse apäike ja kuu muudetakse vereks ning tähed langevad taevast.

43 Ja jääk kogutakse sellesse paika;

44 ja siis nad otsivad mind, ja vaata, ma tulen; ja nad näevad mind taeva pilvedes, riietatuna väe ja suure aauhiilgusega, koos kõigi pühade inglitega; ja see, kes mind ei boota, lõigatakse ära.

45 Aga enne, kui langeb Issanda käsivars, puhub ingel oma apasunat ja pühad, kes on maganud, btulevad esile, et kohata mind cpilve sees.

46 Mispärast, kui te olete maganud arahus, õnnistatud olete teie, sest nagu te nüüd näete mind ja teate, et mina olen, just nii btulete te minu juurde ja teie hinged saavad celama, ja teie lunastus tehakse täielikuks, ja pühad tulevad esile maa neljast ilmakaarest.

47 Seejärel langeb Issanda akäsivars rahvaste peale.

48 Ja siis paneb Issand oma jala selle amäe peale ja see lõheneb kaheks, ja maa bväriseb ja õõtsub sinna-tänna, ja ka taevad crappuvad.

49 Ja Issand toob kuuldavale oma hääle ja kõik maa ääred kuulevad seda; ja maa rahvad ahalisevad ja need, kes on naernud, näevad oma rumalust.

50 Ja õnnetus katab pilkaja ning põlgaja hävitatakse; ja need, kes on kavatsenud kurja, raiutakse maha ning visatakse tulle.

51 Ja siis avaatavad bjuudid mind ja ütlevad: Mis haavad need sinu kätes ja sinu jalgades on?

52 Siis saavad nad teadma, et mina olen Issand, sest ma ütlen neile: Need haavad on haavad, millega mind ahaavati minu sõprade kojas. Mina olen see, kes tõsteti üles. Mina olen Jeesus, kes blöödi risti. Mina olen Jumala Poeg.

53 Ja siis nad anutavad oma süütegude pärast; siis nad leinavad selle pärast, et kiusasid taga oma bkuningat.

54 Ja siis lunastatakse apaganarahvad, ja need, kes ei tundnud seadust, saavad osa esimesest bülestõusmisest; ja see saab olema nende jaoks ctalutav.

55 Ja aSaatan bseotakse, nii et tal ei ole kohta inimlaste südametes.

56 Ja sel apäeval, kui ma tulen oma auhiilguses, täitub tähendamissõna, mis ma rääkisin kümnest bneitsist.

57 Sest need, kes on targad ja on atõe vastu võtnud ja on võtnud Püha Vaimu enesele bteejuhiks ning keda ei ole cpetetud – tõesti ma ütlen teile, et neid ei raiuta maha ja ei visata dtulle, vaid nad jäävad sel päeval püsima.

58 Ja amaa antakse neile bpärisosaks; ja nad paljunevad ja saavad tugevaks, ja nende lapsed ckasvavad dpäästeks üles patuta.

59 Sest Issand on nende akeskel ja tema auhiilgus on nende peal, ja tema on nende kuningas ja bseaduseandja.

60 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile: Teile ei anta teada midagi rohkemat selle peatüki kohta, enne kui on tõlgitud aUus Testament, ja selles tehakse teatavaks kõik need asjad;

61 mispärast, ma annan teile, et te võite selle nüüd tõlkida, et te võiksite olla ette valmistunud tulevasteks asjadeks.

62 Sest tõesti, ma ütlen teile, et teid ootavad suured asjad;

63 te kuulete asõdadest võõrastel maadel; kuid vaata, ma ütlen teile: Need on lähedal, isegi teil ukse ees, ja ei möödu palju aastaid, kui te kuulete sõdadest teie enda maadel.

64 Mispärast, mina, Issand, olen öelnud: Kogunege aidapoolsetelt maadelt, tulge kokku, teie, minu kiriku vanemad; minge edasi läänepoolsetesse maadesse, hüüdke elanikele, et nad parandaksid meelt, ja kuivõrd nad parandavad meelt, ehitage mulle üles kirikud.

65 Ja ühe südame ja ühe meelega koguge kokku oma rikkused, et te võiksite aosta pärisosa, mis edaspidi teile määratakse.

66 Ja seda kutsutakse aUueks Jeruusalemmaks, brahu cmaaks, dpelgulinnaks, turvalisuse paigaks Kõige Kõrgema Jumala pühadele;

67 ja seal on Issanda aauhiilgus, ja seal on ka hirm Issanda ees, nii et pahelised sinna ei tule, ja seda kutsutakse Siioniks.

68 Ja paheliste seas sünnib, et igaüks, kes ei tõsta mõõka oma ligimese vastu, peab selleks, et olla kaitstud, põgenema Siionisse.

69 Ja sinna akogunetakse kõigist rahvustest taeva all, ja see saab olema ainus rahvas, kes ei ole sõjas.

70 Ja paheliste seas öeldakse: Ärgem mingem võitlema Siioni vastu, sest Siioni elanikud on hirmuäratavad; mispärast, me ei suuda vastu seista!

71 Ja sünnib, et õigemeelsed kogutakse kokku kõigi rahvaste seast, ja nad tulevad Siionisse, lauldes laule igavesti kestvast rõõmust.

72 Ja nüüd ma ütlen teile: Ärge laske neil asjadel minna välja maailma, enne kui see on minule otstarbekas, et te võiksite täide saata selle töö inimeste silme ees ja teie vaenlaste silme ees, et nad ei teaks teie tegemisi enne, kui te olete lõpule viinud selle, mis ma olen teil käskinud;

73 et kui nad saavad seda teada, et nad võiksid nende asjade üle mõtelda.

74 Sest kui ilmub Issand, on ta nende jaoks ahirmuäratav, nii et neid haarab kartus ja nad seisavad kaugel eemal ja värisevad.

75 Ja kõik rahvad löövad kartma Issanda hirmuäratavuse ja tema väe võimu pärast. Just nii. Aamen