Oddíl 45

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. března 1831 (History of the Church, 1:158–163). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení oznamuje, že „v tomto údobí Církve. . . mnohé falešné zprávy. . . a pošetilé historky byly vydávány. . . a rozšiřovány,. . . aby bránily lidem zkoumati dílo nebo přijmouti víru. . . Ale k radosti Svatých, . . .jsem obdržel následující“ (History of the Church, 1:158).

1–5, Kristus je náš přímluvce u Otce; 6–10, Evangelium je posel připravující cestu před Pánem; 11–15, Enoch a jeho bratří byli přijati Pánem k němu; 16–23, Kristus zjevil znamení svého příchodu, jak byla dána na hoře Olivové; 24–38, Evangelium bude znovuzřízeno, časy pohanů budou naplněny a pustošící nemoc pokryje zemi; 39–47, Znamení, divy a vzkříšení budou doprovázeti druhý příchod; 48–53, Kristus bude státi na hoře Olivové a Židé uvidí rány na jeho rukou a nohou; 54–59, Pán bude vládnouti během milénia; 60–62, Prorok je poučen, aby započal s překladem Nového zákona, skrze nějž budou oznámeny důležité informace; 63–75, Svatým je přikázáno, aby se shromáždili a vybudovali Nový Jeruzalém, do něhož přijdou lidé ze všech národů.

  POSLOUCHEJTE, ó vy lidé církve mé, kterým bylo dáno království; poslouchejte a nakloňte ucho tomu, kdo položil základy země, kdo učinil nebesa a všechny zástupy jejich a kým bylo učiněno vše, co žije a hýbe se a má bytí.

  A opět pravím, poslouchejte hlas můj, aby vás smrt nezastihla; v hodině, kdy si to nepomyslíte, léto pomine a žeň bude skončena a duše vaše nebude spasena.

  Naslouchejte tomu, kdo je přímluvcem u Otce, kdo hájí vaši věc před ním –

  Řka: Otče, viz utrpení a smrt toho, který žádného hříchu neučinil, v němž se ti dobře zalíbilo; viz krev Syna svého, jež byla prolita, krev toho, kterého jsi dal, abys ty sám mohl býti oslaven;

  Pročež, Otče, ušetři těchto bratří mých, kteří věří ve jméno mé, aby mohli přijíti ke mně a míti věčný život.

  Poslouchejte, ó vy lidé církve mé a vy starší, naslouchejte společně a slyšte hlas můj, dokud se toto nazývá dneškem, a nezatvrzujte srdce své;

  Neboť vpravdě pravím vám, že já jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, světlo a život světa – světlo, jež svítí v temnotě, a temnota ho nechápe.

  Přišel jsem ke svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali; ale tolika, kolik mne jich přijalo, jsem dal moc činiti mnohé zázraky a státi se syny Božími; a vpravdě těm, kteří uvěřili ve jméno mé, dal jsem moc získati věčný život.

  A právě tak jsem poslal do světa věčnou smlouvu svou, aby byla světlem světu a aby byla korouhví pro lid můj a pro pohany, aby k ní hleděli, a aby byla poslem před tváří mou, aby připravila cestu přede mnou.

  10 Pročež, přistupte k ní a s tím, kdo přistoupí, budu rozmlouvati jako s lidmi za stara a ukáži vám mocné rozmlouvání své.

  11 Pročež poslouchejte společně a dovolte mi ukázati vám vpravdě moudrost svou – moudrost toho, o němž pravíte, že je Bohem Enochovým a bratří jeho,

  12 Kteří byli odděleni ze země a byli přijati ke mně samotnému – město uschované, dokud nepřijde den spravedlivosti – den, který byl vyhledáván všemi svatými muži, a oni jej nenašli pro zlovolnost a ohavnosti;

  13 A vyznali, že jsou cizinci a poutníky na zemi;

  14 Ale obdrželi zaslíbení, že ho najdou a spatří ho v těle svém.

  15 Pročež, poslouchejte a já s vámi budu rozmlouvati a budu k vám mluviti a prorokovati jako k lidem za stara.

  16 A ukáži to jasně, jako jsem to ukázal učedníkům svým, když jsem stál před nimi v těle a promlouval k nim řka: Jelikož jste se mne tázali ohledně znamení příchodu mého, v den, kdy přijdu v slávě své v oblacích nebe, abych naplnil zaslíbení, která jsem učinil otcům vašim,

  17 Neboť, jelikož jste pohlíželi na dlouhé odloučení ducha svého od těla svého jako na porobu, ukáži vám, jak přijde den vykoupení a také znovuzřízení rozptýleného Izraele.

  18 A nyní vizte tento chrám, který je v Jeruzalémě, který nazýváte domem Božím, a nepřátelé vaši praví, že tento dům nikdy nepadne.

  19 Ale vpravdě pravím vám, že zpustošení přijde na pokolení toto jako zloděj v noci a tento lid bude zničen a rozptýlen mezi všechny národy.

  20 A tento chrám, který nyní vidíte, bude zbořen, takže nebude ponechán kámen na kameni.

  21 A stane se, že toto pokolení Židů nepomine, dokud každé zpustošení, o němž jsem vám řekl ohledně nich, nenastane.

  22 Pravíte, že víte, že přichází konec světa; pravíte také, že víte, že nebesa a země pominou;

  23 A v tom mluvíte pravdivě, neboť tak to je; ale tyto věci, které jsem vám řekl, nepominou, dokud se všechny nenaplní.

  24 A toto jsem vám řekl ohledně Jeruzaléma; a až onen den přijde, bude zbytek rozptýlen mezi všechny národy;

  25 Ale budou opět shromážděni; ale zůstanou rozptýleni, dokud se časy pohanů nenaplní.

  26 A v onen den bude slyšeti o válkách a o pověstech o válkách a celá země bude ve zmatku a srdce lidské jim ochabne a budou říkati, že Kristus oddaluje příchod svůj až na konec země.

  27 A láska lidí ustydne a nepravost se bude rozhojňovati.

  28 A až přijdou časy pohanů, světlo zazáří mezi těmi, kteří sedí v temnotě, a bude to plnost evangelia mého;

  29 Oni ji však nepřijmou; neboť nebudou vnímati světlo a odvrátí srdce své ode mne pro předpisy lidské.

  30 A v onom pokolení se časy pohanů naplní.

  31 A budou v onom pokolení žíti lidé, kteří nepominou, dokud neuvidí překypující pohromy; neboť pustošící nemoc pokryje zemi.

  32 Ale učedníci moji budou státi na svatých místech a nepohnou se; ale mezi zlovolnými budou lidé pozdvihovati hlas svůj a budou zlořečiti Bohu a umírati.

  33 A budou také na různých místech zemětřesení a mnohá pustošení; nicméně lidé budou zatvrzovati srdce své proti mně a pozvednou meč, jeden proti druhému, a budou se navzájem zabíjeti.

  34 A nyní, když jsem já, Pán, promluvil tato slova k učedníkům svým, byli znepokojeni.

  35 A já jsem jim pravil: Nebuďte znepokojeni, neboť až se všechny tyto věci budou díti, můžete věděti, že zaslíbení, která vám byla učiněna, budou splněna.

  36 A když světlo začne zářiti, bude to s nimi jako v podobenství, které vám ukáži –

  37 Hledíte a zříte stromy fíkové a vidíte je očima svýma a pravíte, když začínají pučeti a listy jejich jsou ještě jemné, že léto je nyní blízko, na dosah;

  38 Právě tak tomu bude v onen den, kdy oni uvidí všechny tyto věci, pak budou věděti, že hodina je blízko.

  39 A stane se, že ten, kdo se mne bojí, bude vyhlížeti příchod velikého dne Páně, dokonce znamení příchodu Syna Muže.

  40 A uvidí znamení a divy, neboť budou ukázány na nebesích svrchu a na zemi dole.

  41 A uzří krev a oheň a páry dýmové.

  42 A dříve, než přijde den Páně, se slunce zatmí a měsíc se obrátí v krev a hvězdy budou padati s nebe.

  43 A zbytek bude shromážděn na tomto místě;

  44 A pak mne budou vyhlížeti a vizte, já přijdu; a oni mne uzří v oblacích nebe oděného mocí a slávou velikou; se všemi svatými anděly; a ten, kdo mne nebude vyhlížeti, bude odříznut.

  45 Ale dříve, než rámě Páně dopadne, zatroubí anděl na pozoun svůj a svatí, kteří spali, vyjdou, aby se se mnou setkali v oblaku.

  46 Pročež, jestliže jste spali v pokoji, požehnaní jste; neboť jak mne nyní vidíte a víte, že já jsem, právě tak přijdete ke mně a duše vaše bude žíti a vykoupení vaše bude učiněno dokonalým; a svatí vyjdou ze čtyř stran země.

  47 Pak dopadne rámě Páně na národy.

  48 A pak postaví Pán nohu svou na tuto horu a ta se rozpukne vedví a země se bude třásti a potáceti sem a tam a nebesa se také budou chvěti.

  49 A Pán promluví hlasem svým a všechny končiny země to uslyší; a národy země budou truchliti a ti, kdož se smáli, uvidí pošetilost svou.

  50 A pohroma pokryje posměvače a opovrhovač bude stráven; a ti, kteří vyhlíželi nepravost, budou poraženi a uvrženi do ohně.

  51 A pak Židé na mne pohlédnou a řeknou: Co je to za rány na rukou tvých a na nohou tvých

  52 Potom budou věděti, že já jsem Pán; neboť jim řeknu: Tyto rány jsou rány, kterými jsem byl zraněn v domě přátel svých. Já jsem ten, jenž byl pozvednut. Já jsem Ježíš, který byl ukřižován. Já jsem Syn Boží.

  53 A pak budou plakati pro nepravosti své; pak budou bědovati, protože pronásledovali krále svého.

  54 A potom budou vykoupeny pohanské národy a ti, kteří neznali žádného zákona, budou míti podíl na prvním vzkříšení; a bude to pro ně snesitelné.

  55 A Satan bude svázán, takže nebude míti žádného místa v srdci dětí lidských.

  56 A v onen aden, kdy přijdu v slávě své, bude naplněno podobenství, které jsem promluvil ohledně deseti panen.

  57 Neboť ti, kteří jsou moudří a přijali pravdu a vzali si Svatého Ducha za průvodce svého a nebyli oklamáni – vpravdě pravím vám, ti nebudou poraženi a uvrženi do ohně, ale toho dne obstojí.

  58 A země jim bude dána jako dědictví; a budou se množiti a síliti a děti jejich vyrostou bez hříchu ke spasení.

  59 Neboť Pán bude ve středu jejich a sláva jeho bude na nich a on bude králem jejich a zákonodárcem jejich.

  60 A nyní viz, pravím ti, nebude ti dáno znáti ohledně této kapitoly nic více, dokud nebude přeložen Nový zákon, a v něm budou všechny tyto věci oznámeny;

  61 Pročež dovoluji ti, že jej nyní můžeš překládati, abys mohl býti připraven na věci, které přijdou.

  62 Neboť vpravdě pravím vám, že vás očekávají veliké věci;

  63 Slyšíte o válkách v cizích zemích; ale vizte, pravím vám, jsou blízko, vpravdě v dveřích vašich a za nemnoho let uslyšíte o válkách ve svých vlastních zemích.

  64 Pročež já, Pán, jsem pravil: shromážděte se z východních zemí, shromážděte se, vy starší církve mé; jděte do západních zemí, volejte k obyvatelům, aby činili pokání, a nakolik budou činiti pokání, budujte mi církve.

  65 A s jedním srdcem a s jednou myslí shromažďujte bohatství své, abyste mohli zakoupiti dědictví, které vám bude později ustanoveno.

  66 A bude nazváno Nový Jeruzalém, země míru, město útočiště, místo bezpečí pro svaté Boha Nejvyššího;

  67 A bude tam sláva Páně a bude tam také hrůza Páně, natolik, že zlovolní do něj nepřijdou, a bude nazváno Sion.

  68 A stane se mezi zlovolnými, že každý člověk, jenž nepozvedne meč svůj proti bližnímu svému, musí nezbytně prchnouti do Sionu kvůli bezpečí.

  69 A budou v něm shromážděni z každého národa pod nebem; a bude to jediný lid, který nebude jeden s druhým ve válce.

  70 A mezi zlovolnými se bude říkati: Nechoďme bojovati proti Sionu, neboť obyvatelé Sionu jsou děsiví; pročež nemůžeme obstáti.

  71 A stane se, že spravedliví budou shromážděni z prostředku všech národů a přijdou do Sionu, zpívajíce písně věčné radosti.

  72 A nyní, pravím vám, uchovávejte tyto věci, aby nevyšly do světa, dokud to nebude pro mne žádoucí, abyste mohli uskutečniti toto dílo v očích lidí a v očích nepřátel svých, aby nemohli znáti díla vaše, dokud neuskutečníte věc, kterou jsem vám přikázal;

  73 Aby, až to budou znáti, mohli o těchto věcech uvažovati.

  74 Neboť až se Pán ukáže, bude pro ně děsivý, aby je strach mohl zachvátiti, a oni budou státi daleko a chvěti se.

  75 A všechny národy se budou báti pro hrůzu Páně a moc síly jeho. Tak jest. Amen.