Seksyon 46

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:163–165). Niining bag-o pa nga panahon sa Simbahan, ang hiniusa nga sumbanan alang sa pagdumala sa mga tigum sa Simbahan wala pa mamugna. Busa, ang naandan nga pagdawat sa mga sakop lamang ug sa matinguhaon nga mga tigsusi diha sa mga tigum sa sakramento ug sa uban nga mga panagtigum sa Simbahan ingon og nahimo nga kasagaran. Kini nga pagpadayag nagpahayag sa kabubut-on sa Ginoo kabahin sa pagdumala ug pagpasiugda sa mga katiguman.

1–2, Ang mga anciano mao ang magdumala sa mga katiguman ingon nga gigiyahan sa Balaan nga Espiritu; 3–6, Ang tigpangita sa kamatuoran kinahanglan iapil sa mga tigum sa sakramento; 7–12, Pangutana sa Dios ug pangitaa ang mga gasa sa Espiritu; 13–26, Ang pagsaysay sa uban niini nga mga gasa gihatag; 27–33, Mga pangulo sa Simbahan gihatagan og gahum sa pag-ila sa mga gasa sa Espiritu.

  PATALINGHUG, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan; kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga kini nga mga butang gipamulong nganha kaninyo alang sa inyong kaayohan ug pagkat-on.

  Apan bisan pa niadto nga mga butang nga nahisulat, kini kanunay gikahatag ngadto sa mga anciano sa akong simbahan gikan sa sinugdanan, ug sa tanan nga panahon, sa pagdumala sa tanan nga mga tigum ingon nga sila gimandoan ug gigiyahan sa Balaang Espiritu.

  Bisan pa niana kamo gisugo sa dili pagsalikway ni bisan kinsa gikan sa inyong mga tigum diha sa publiko, nga gihimo sa atubangan sa kalibutan.

  Kamo usab gisugo sa dili pagsalikway ni bisan kinsa nga sakop sa simbahan gikan sa inyong mga tigum sa sakramento; bisan pa niana, kon bisan kinsa nga nakalapas, ayaw siya tuguti nga makaambit hangtud siya mohimo og pakig-uli.

  Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kamo dili mosalikway ni bisan kinsa gikan sa inyong tigum sa sakramento kinsa matinguhaon nga nangita sa gingharian—Ako namulong niini mahitungod niadto kinsa dili sakop sa simbahan.

  Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa inyong mga tigum sa pagkumpirma, nga kon adunay bisan kinsa nga dili sakop sa simbahan, nga matinguhaon nga nangita sa gingharian, kamo dili mosalikway kanila.

  Apan kamo gimandoan sa tanan nga mga butang sa pagpangayo sa Dios, kinsa naghatag nga walay pagpugong; ug nga ang Espiritu magpamatuod nganha kaninyo bisan pa niana Ako nanghinaut nga kamo magbuhat sa tanan nga pagkabalaan sa kasingkasing, maglakaw nga matarung diha sa akong atubangan, nagpalandong sa sangputanan sa inyong kaluwasan, nagbuhat sa tanan nga mga butang uban sa pag-ampo ug pagpasalamat, nga kamo dili matintal sa dautan nga mga Espiritu, o sa mga doktrina sa mga yawa, o sa mga sugo sa mga tawo; kay ang uban anaa sa mga tawo, ug ang uban sa mga yawa.

  Busa, pagbantay kay tingali unya og kamo malimbungan; ug nga aron kamo dili malimbungan pangitaa sa matinguhaon nga paagi ang labing maayo nga mga gasa, ug kanunay maghinumdom alang sa unsa sila gihatag;

  Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila gihatag alang sa kaayohan niadto kinsa nahigugma kanako ug naghupot sa akong mga sugo, ug siya nga nangita sa mao aron sa pagbuhat; nga ang tanan unta makaangkon og kaayohan nga nangita o nangayo gikan kanako, nga nangayo ug dili alang sa timailhan nga sila unta mogamit niini alang sa ilang mga katagbawan.

  10 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako nanghinaut nga kamo sa kanunay mahinumdom, ug ipabilin kanunay sa inyong mga hunahuna unsa kadto nga mga gasa, nga gihatag ngadto sa simbahan.

  11 Kay dili tanan aduna sa matag gasa nga ihatag ngadto kanila; kay adunay daghan nga mga gasa, ug ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios.

  12 Ngadto sa uban gihatag ang usa, ug ngadto sa uban gihatag ang lain, nga ang tanan makaangkon og kaayohan pinaagi niana.

  13 Ngadto sa uban kini gihatag pinaagi sa Espiritu Santo aron masayud nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug nga siya gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan.

  14 Ngadto sa uban kini gihatag sa pagtuo sa ilang mga pulong, nga sila unta makabaton og kinabuhi nga dayon kon sila magpadayon nga matinud-anon.

  15 Ug usab, ngadto sa uban kini gihatag pinaagi sa Espiritu Santo sa pagkasayud sa mga kalainan sa pagdumala, sa ingon nga kini makapahimuot ngadto sa mao gihapon nga Ginoo, sumala sa kabubut-on sa Ginoo, nga nagpahiangay sa iyang mga kalooy sumala sa mga kahimtang sa mga katawhan.

  16 Ug usab, kini gihatag pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa uban sa pagkahibalo, sa mga nagkalain-lain nga mga paagi, kon sila gikan ba sa Dios, nga ang mga pagpakita sa Espiritu mahimo nga ihatag ngadto sa matag tawo sa iyang kaayohan.

  17 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ngadto sa uban gihatag, pinaagi sa Espiritu sa Dios, ang pulong sa kaalam.

  18 Ngadto sa uban gihatag ang pulong sa kahibalo, nga ang tanan matudloan nga mahimo nga maalamon ug makabaton og kahibalo.

  19 Ug usab, ngadto sa uban kini gihatag nga makabaton og hugot nga pagtuo nga sila mamaayo;

  20 Ug ngadto sa uban kini gihatag nga makabaton og hugot nga pagtuo sa pagpang-ayo.

  21 Ug usab, ngadto sa uban gihatag ang pagbuhat og mga milagro;

  22 Ug ngadto sa uban kini gihatag sa pagpanagna;

  23 Ug ngadto sa uban ang pag-ila sa mga espiritu.

  24 Ug usab, kini gihatag ngadto sa uban sa pagsulti sa mga pinulongan;

  25 Ug ngadto sa lain gihatag ang paghubad sa mga pinulongan.

  26 Ug kining tanan nga mga gasa gikan sa Dios, alang sa kaayohan sa mga anak sa Dios.

  27 Ug ngadto sa obispo sa simbahan, ug ngadto sa uban ingon nga ang Dios motudlo ug mo-orden sa pagbantay sa simbahan ug mahimo nga mga anciano ngadto sa simbahan, nga kini mahatag ngadto kanila sa pag-ila sa tanan niadto nga mga gasa basin pa unya og adunay uban diha kaninyo nga magpatuo apan dili gikan sa Dios.

  28 Ug mahinabo nga siya nga mangayo pinaagi sa Espiritu makadawat pinaagi sa Espiritu;

  29 Nga ngadto sa uban kini mahatag aron makabaton niadtong tanan nga mga gasa, nga adunay pangulo, aron nga matag sakop mahatagan og kaayohan pinaagi niana.

  30 Siya nga nangayo pinaagi sa Espiritu nangayo sumala sa kabubut-on sa Dios; busa kini nahimo ingon sa iyang gipangayo.

  31 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, ang tanan nga mga butang kinahanglan himoon diha sa ngalan ni Kristo, bisan unsa ang inyong buhaton pinaagi sa Espiritu;

  32 Ug kamo kinahanglan mohatag og mga pasalamat ngadto sa Dios pinaagi sa Espiritu alang sa bisan unsa nga panalangin nga kamo gipanalanginan.

  33 Ug kamo kinahanglan mopalambo og mga hiyas ug pagkabalaan diha sa akong atubangan kanunay. Bisan pa niana. Amen.