Oddíl 46

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1831 (History of the Church, 1:163–165). V tomto počátečním období Církve se ještě nepoužíval jednotný vzor pro vedení církevních shromáždění. Avšak dosti běžný byl zvyk přijímati na shromáždění svátosti a na další shromáždění Církve pouze členy a vážné zájemce. Toto zjevení vyjadřuje vůli Páně ohledně řízení a vedení shromáždění.

1–2, Starší mají vésti shromáždění tak, jak jsou vedeni Svatým Duchem; 3–6, Ti, kteří hledají pravdu, nemají býti vyloučeni ze shromáždění svátosti; 7–12, Proste Boha a usilujte o dary Ducha; 13–26, Je podán výčet některých těchto darů; 27–33, Církevním vedoucím je dána moc rozeznávati dary Ducha.

  POSLOUCHEJTE, ó vy lidé církve mé; neboť vpravdě vám pravím, že tyto věci vám byly řečeny k vašemu prospěchu a poučení.

  Ale nehledě na ty věci, které jsou psány, vždy bylo dáno starším církve mé, od počátku, a vždy bude, vésti všechna shromáždění tak, jak jsou řízeni a vedeni Svatým Duchem.

  Nicméně je vám přikázáno nikdy nikoho nevylučovati z veřejných shromáždění vašich, která jsou konána před světem.

  Je vám také přikázáno nevylučovati nikoho, kdo patří k církvi, z vašich shromáždění svátosti; nicméně, jestliže se někdo dopustil přestupku, ať nepřijímá, dokud se nesmíří.

  A opět pravím vám, nebudete vylučovati ze svých shromáždění svátosti nikoho, kdo dychtivě hledá království – říkám to ohledně těch, kteří nejsou z církve.

  A opět vám pravím, ohledně konfirmačních shromáždění vašich, že jsou-li někteří, kteří nejsou z církve, kteří dychtivě hledají království, nebudete je vylučovati.

  Ale je vám přikázáno ve všech věcech prositi Boha, který dává štědře; a to, co vám Duch dosvědčuje, právě tak bych chtěl, abyste činili ve vší svatosti srdce, kráčejíce zpříma přede mnou, uvažujíce o konci spasení svého, činíce všechny věci s modlitbou a díkůvzdáním, abyste nebyli svedeni zlými duchy nebo naukami ďáblovými nebo přikázáními lidskými; neboť některé jsou lidské a jiné jsou ďábelské.

  Pročež, varujte se toho, abyste nebyli oklamáni; a abyste nebyli oklamáni, usilujte dychtivě o nejlepší dary, vždy pamatujíce, proč jsou dány;

  Neboť vpravdě pravím vám, jsou dány pro dobro těch, kteří mne milují a zachovávají všechna přikázání má, a toho, kdo se snaží tak činiti; aby mohli býti požehnáni všichni, kteří mne hledají nebo kteří mne prosí, kteří prosí, a ne pro znamení, aby ho mohli promrhati v žádostech svých.

  10 A opět, vpravdě pravím vám, chtěl bych, abyste vždy pamatovali a vždy uchovávali v mysli své, které dary to jsou, jež jsou dány církvi.

  11 Neboť každému nebyly dány všechny dary; neboť je mnoho darů a každému člověku je dán dar Duchem Božím.

  12 Některým je dán jeden a některým je dán jiný, aby to všem mohlo býti ku prospěchu.

  13 Některým je dáno Duchem Svatým věděti, že Ježíš Kristus je Syn Boží a že byl ukřižován pro hříchy světa.

  14 Jiným je dáno věřiti v slova jejich, aby také mohli míti věčný život, zůstanou-li věrni.

  15 A opět, některým je dáno Duchem Svatým znáti rozdíly v přisluhování, jak to bude těšiti téhož Pána, podle Pánovy vůle, který uzpůsobuje milosrdenství svá podle podmínek dětí lidských.

  16 A opět, některým je dáno Duchem Svatým rozpoznati různosti působení, zdali jsou od Boha, aby projevy Ducha mohly býti dány každému člověku, aby mu byly ku prospěchu.

  17 A opět, vpravdě pravím vám, některým je dáno Duchem Božím slovo moudrosti.

  18 Jiným je dáno slovo poznání, aby všichni mohli býti učeni, aby byli moudrými a měli poznání.

  19 A opět, některým je dáno míti víru, že budou uzdraveni;

  20 A jiným je dáno míti víru uzdravovati.

  21 A opět, některým je dáno působení zázraků;

  22 A jiným je dáno prorokovati;

  23 A jiným rozeznávání duchů.

  24 A opět, některým je dáno mluviti jazyky;

  25 A jiným je dáno vykládání jazyků.

  26 A všechny tyto dary přicházejí od Boha pro dobro dětí Božích.

  27 A biskupovi církve a těm, které Bůh určí a vysvětí, aby bděli nad církví a byli staršími v církvi, těm bude dáno rozeznávati všechny tyto dary, aby nebyl mezi vámi nikdo, kdo by tvrdil, že je od Boha, a přece není.

  28 A stane se, že ten, kdo prosí v Duchu, obdrží v Duchu;

  29 Aby některým mohlo býti dáno míti všechny tyto dary, aby mohla býti hlava, aby to mohlo býti každému členovi ku prospěchu.

  30 Ten, kdo prosí v Duchu, prosí podle vůle Boží; pročež je učiněno tak, jak prosí.

  31 A opět, pravím vám, všechny věci musejí býti činěny ve jménu Krista, cokoli činíte v Duchu;

  32 A musíte vzdávati díky Bohu v Duchu za jakékoli požehnání, kterým jste požehnáni.

  33 A musíte pěstovati ctnost a svatost přede mnou neustále. Tak jest. Amen.