Õpetus ja Lepingud

46. osa

Ilmutus antud Kirikule prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 163–165). Sellel Kiriku varajasel ajal ei olnud veel välja töötatud ühtset Kiriku teenistuste läbiviimise korda. Siiski oli üsna üldiseks tavaks saanud, et sakramendi- ja teistele Kiriku koosolekutele lubati ainult liikmed ja tõsimeelsed Kirikuga tutvujad. See ilmutus väljendab Issanda tahet koosolekute juhatamise ja läbiviimise suhtes.

1–2 Vanemad peavad koosolekuid läbi viima nii, nagu Püha Vaim juhendab. 3–6 Tõe otsijaid ei tohiks takistada tulemast sakramenditeenistustele. 7–12 Küsi Jumalalt ja otsi Vaimu ande. 13–26 Antakse loetelu mõnedest neist andidest. 27–33 Kiriku juhtidele on antud vägi eristada Vaimu ande.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku rahvas; sest tõesti, ma ütlen teile, et neid asju räägiti teile teie akasuks ja õpetuseks.

2 Kuid hoolimata neist asjadest, mis on kirjutatud, on minu kiriku avanematele antud algusest peale ja saab alati olema bviia kõik koosolekud läbi nii, nagu Püha Vaim neid suunab ja juhendab.

3 Ometi on teid kästud, et te kunagi ei aheidaks kedagi välja oma avalikelt koosolekutelt, mida peetakse maailma ees.

4 Samuti on teid kästud mitte heita kedagi, kes kuulub akirikusse, välja teie sakramendikoosolekutelt; sellele vaatamata, kui keegi on üle astunud, ärge laske tal bosa saada enne, kui ta teeb lepituse.

5 Ja veel ma ütlen teile: Te ei või oma sakramendikoosolekutelt heita välja kedagi, kes otsib agaralt kuningriiki – seda ma räägin nende kohta, kes ei ole kirikust.

6 Ja veel ma ütlen teile teie aliikmekskinnitamise koosolekute kohta, et kui seal on kedagi, kes ei ole kirikust, kes on tõsimeelselt otsimas kuningriiki, ärge heitke neid välja.

7 Vaid teil on kästud apaluda kõigis asjades juhatust Jumalalt, kes annab heldelt; ja seda, mille kohta Vaim teile tunnistab – just nii ma tahan, et te teete kõiges südame bpühaduses, kõndides laitmatult minu ees, cmõtiskledes oma pääste tagajärgede üle, tehes kõiki asju palve ja dtänuga, et teid ei emeelitaks ära kurjad vaimud või fkuradite õpetused või inimeste gkäsud, sest osa on inimestelt ja osa kuraditelt.

8 Mispärast, vaadake ette, et teid ei petetaks; ja et teid ei petetaks, aotsige agaralt parimaid ande, pidades alati meeles, mille jaoks need antud on;

9 sest tõesti, ma ütlen teile: Need on antud kasuks neile, kes mind armastavad ja peavad kinni kõikidest minu käskudest, ja neile, kes püüavad nii teha, et kasu saaksid kõik, kes otsivad või kes paluvad minult, kes ei palu atunnustäheks, et braisata seda oma himudes.

10 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Ma tahan, et te alati mäletaksite ja hoiaksite pidevalt endal ameeles, mis need bannid on, mis kirikule on antud.

11 Sest kõigile ei ole antud kõiki ande; sest ande on palju ja aigale inimesele antakse and Jumala Vaimu poolt.

12 Mõnele on antud üks ja mõnele teine, et kõik võiksid seeläbi kasu saada.

13 Mõnele on Püha Vaim andnud ateada, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja et ta löödi risti maailma pattude eest.

14 Teistele on antud auskuda nende sõnadesse, et ka nemad võiksid saada igavese elu, kui nad püsivad ustavana.

15 Ja veel, mõnele on antud Püha Vaimu kaudu tunda aerinevaid teenimisviise, mis on meelepärased sellelesamale Issandale, nii, kuidas Issand tahab, kohandades oma armuannid vastavalt inimlaste olukorrale.

16 Ja veel, Püha Vaimu kaudu on mõnele antud tunda erinevaid väeavaldusi, et kas need on Jumalast, et Vaimu avaldumised võiksid seeläbi olla antud kasuks igaühele.

17 Ja veel, tõesti, ma ütlen teile: Mõnele on Jumala Vaimu läbi antud atarkuse sõna;

18 teisele on antud ateadmise sõna, et kõiki õpetataks olema targad ja omama teadmisi.

19 Ja veel, mõnele on antud ausku, et saada tervendatud,

20 ja teistele on antud usku atervendada.

21 Ja veel, mõnele on antud teha aimesid,

22 ja teistele on antud aprohvetlikult kuulutada,

23 ja teistele aeristada vaime.

24 Ja veel, mõnele on antud rääkida akeeltes,

25 ja teisele on antud keelte tõlkimine.

26 Ja kõik need aannid tulevad Jumalalt, kasuks Jumala blastele.

27 Ja kiriku apiiskopile ja neile, kelle Jumal määrab ja pühitseb ametisse vaatama kiriku üle ja olema kirikule vanemaiks, antakse beristada kõiki neid ande, et teie hulgas poleks kedagi, kes kuulutab ja ei ole Jumalast.

28 Ja sünnib, et see, kes palub aVaimus, saab Vaimus,

29 et mõnele oleksid antud kõik need annid, et võiks olla pea, nii et iga liige võiks seeläbi kasu saada.

30 See, kes apalub bVaimus, palub kooskõlas Jumala ctahtega; mispärast, saab tehtud just nii, nagu ta palub.

31 Ja veel ma ütlen teile: Kõiki asju peab tehtama Kristuse nimel, mida iganes te Vaimus teete;

32 ja te peate Vaimus atänama Jumalat kõikide õnnistuste eest, millega teid on õnnistatud.

33 Ja te peate jätkuvalt näitama üles avooruslikkust ja bpühadust minu ees. Just nii. Aamen.