Õpetus ja Lepingud

47. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk 166). Sellele eelnevalt oli Oliver Cowdery tegutsenud Kiriku ajalookirjutaja ja ülestähendajana. John Whitmer ei olnud püüdnud saada ajalookirjutajaks, kuid olles palutud teenima selles ametis, oli ta öelnud, et ta kuuletub selles asjas Issanda tahtele. Ta oli juba teeninud prohveti sekretärina paljude ilmutuste ülestähendamisel, mis saadi New Yorgi osariigis Fayette’i piirkonnas.

1–4 John Whitmer määratakse üles tähendama Kiriku ajalugu ja kirjutajaks prohvetile.

1 Vaata, minule on otstarbekas, et minu teenija John kirjutaks ja tähendaks üles jooksvat aajalugu ja abistaks sind, mu teenija Joseph, kõikide asjade üleskirjutamisel, mis sulle antakse, kuni ta kutsutakse täitma edasisi ülesandeid.

2 Veel, tõesti ma ütlen sulle, et ta võib ka tõsta oma hääle koosolekutel, mil iganes see on otstarbekas.

3 Ja veel ma ütlen sulle, et temale määratakse kiriku ülestähenduste ja ajaloo pidev üleskirjutamine, sest Oliver Cowdery olen ma määranud teise ametisse.

4 Mispärast, temale antakse, kuivõrd ta on ustav, neid asju kirjutada aTrööstija läbi. Just nii. Aamen.