De Leer en Verbonden

Afdeling 47

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 maart 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:166.) Tot aan dit tijdstip was Oliver Cowdery opgetreden als kerkhistoricus en schrijver. John Whitmer had geen aanstelling als historicus nagestreefd, maar toen hem werd gevraagd in die hoedanigheid werkzaam te zijn, had hij gezegd bereid te zijn de wil des Heren hierin te gehoorzamen. Hij had reeds gefungeerd als secretaris van de profeet bij het optekenen van een groot aantal openbaringen die waren ontvangen in Fayette (New York) en omstreken.

1–4: John Whitmer aangewezen om de geschiedenis van de kerk bij te houden en te schrijven voor de profeet.

1 Zie, Ik acht het raadzaam dat mijn dienstknecht John een officiële ageschiedenis schrijft en bijhoudt en u, mijn dienstknecht Joseph, bijstaat in het vastleggen van alle dingen die u gegeven zullen worden, totdat hij voor andere taken wordt geroepen.

2 En voorwaar, Ik zeg u dat hij ook zijn stem in de vergaderingen kan verheffen wanneer het raadzaam is.

3 En voorts zeg Ik u dat het hem zal worden opgedragen om het verslag en de geschiedenis van de kerk zonder onderbreking bij te houden; want Ik heb Oliver Cowdery tot een ander ambt aangewezen.

4 Daarom zal het hem, mits hij getrouw is, door de aTrooster gegeven worden deze dingen te schrijven. Ja, amen.