KAPITTEL 47

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:166). Inntil denne tid hadde Oliver Cowdery virket som Kirkens historiker og protokollfører. John Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble spurt om han ville virke i denne stillingen, sa han at han ville adlyde Herrens vilje i saken. Han hadde allerede vært sekretær for profeten og hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de oppholdt seg i og omkring Fayette, New York.

1–4: John Whitmer blir utpekt til å føre Kirkens historie og til å skrive for profeten.

  SE, jeg anser det for nødvendig at min tjener John skriver, at han jevnlig fører en ahistorie og assisterer deg, min tjener Joseph, med å skrive ned alt som skal bli gitt deg, inntil han blir kalt til andre plikter.

  Og videre, sannelig sier jeg deg at han også kan oppløfte sin røst i møter når som helst det er påkrevet.

  Og videre sier jeg deg at han skal være ansvarlig for at kirkens opptegnelse og historie blir ført kontinuerlig, for Oliver Cowdery har jeg utpekt til et annet embede.

  Derfor, hvis han er trofast, skal det bli gitt ham ved aTrøsteren å skrive disse ting. Slik er det. Amen.